درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اثر محافظتی ویتامین E بر کیفیت کروماتین، آپوپتوز و تغییرات پارامترهای مختلف اسپرم در موش سوری نژاد BALB/C تیمار شده با دوزهای مختلف اتانول
222 مرتبه مشاهده شده

بررسی اثر محافظتی ویتامین E بر کیفیت کروماتین، آپوپتوز و تغییرات پارامترهای مختلف اسپرم در موش سوری نژاد BALB/C تیمار شده با دوزهای مختلف اتانول

اصغرزاده، محمود.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis QV ٨٤ ‫الف‬٥٧٢‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455636
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: اصغرزاده، محمود.
 5. عنوان:بررسی اثر محافظتی ویتامین E بر کیفیت کروماتین، آپوپتوز و تغییرات پارامترهای مختلف اسپرم در موش سوری نژاد BALB/C تیمار شده با دوزهای مختلف اتانول / نگارش محمود اصغرزاده.
 6. Title: Protective effect of vitamin E on changes of chromatin quality, apoptosis and the other parameters of sperm, in BALB/C mice treated with different doses of ethanol / By Mahmoud Asgharzadeh
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:علوم تشریح
 13. توصیف ظاهری:ه، 119 ص.: مصور (رنگی)، جدول، نمودار
 14. خلاصه:مقدمه: اتانول یک ترکیب شیمیایی صنعتی، با فرمول شیمیایی C2H5OH است. اتانول در پزشکی به عنوان یک ضدعفونی کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد. مصرف اتانول دارای اثرات مضر بسیاری است و این ترکیب به عنوان یک ماده سرطان زا، نوروتوکسین و آسیب‌رسان به سیستم تولیدمثل در نظر گرفته می‌شود. نشان داده شده است که اتانول قادر به ایجاد آسیب به اسپرم در موش می‌باشد. آنتی‌اکسیدان‌ها سیستم دفاع اصلی در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از گونه‌های فعال اکسیژن (ROS) و رادیکال‌های آزاد هستند. اعتقاد بر این است که ویتامین E یکی از اجزا اصلی سیستم آنتی‌اکسیدانی می‌باشد که از غشاء سلولی در برابر آسیب ROS محافظت می‌کند. هدف از مطالعه حاضر، اثر محافظتی ویتامین E بر کیفیت کروماتین، آپوپتوز و پارامترهای اسپرمی و در موش‌های تیمار شده با اتانول است. مواد و روش ها: در این مطالعه 54 موش نر بالغ به 9 گروه تقسیم شدند. موش‌های گروه 1 به عنوان کنترل فقط رژیم غذایی پایه دریافت کردند، گروه 2 ویتامین E با دوز mg/kg 100، گروه 3 ویتامین E با دوز mg/kg 200، گروه 4 الکل 10 %، گروه 5 الکل 20 %، گروه 6 الکل 10% + ویتامین E با دوز mg/kg 100، گروه 7 الکل 10 % + ویتامین E با دوز mg/kg 200، گروه 8 الکل 20% + ویتامین E با دوز mg/kg 100 و گروه 9 الکل 20% + ویتامین E با دوز mg/kg 200 را به مدت 35 روز دریافت کردند. در پایان پژوهش به دنبال بی هوشی موش ها و باز کردن حفره‌ی شکمی ، دم اپیدیدیم آنها برش داده شد و به مدت 30 دقیقه در دمای 37 درجه سلسیوس در محیط HamsF10 قرار داده شد. اسپرم‌های swim-up شده برای ارزیابی تحرک، مورفولوژی غیر طبیعی و میزان حیات مورد بررسی قرار گرفتند. یکپارچگی DNA اسپرم و ارزیابی کروماتین پایدار با استفاده از تکنیک‌های آنیلین‌بلو (AB)برای مشخص شدن هیستون‌های اضافی، تولوئیدین بلو (TB) و رنگ‌آمیزی تانل برای بررسی میزان آپوپتوز انجام شد. نتایج: در موش‌های تیمار شده با اتانول (10 و 20%)، برخی پارامترهای اسپرم مانند میزان تحرک و حیات در مقایسه با گروه کنترل، کاهش معنی‌داری مشاهده شد در حالی که میزان اسپرم هایی با مورفولوژی غیرنرمال افزایش معنی‌داری نشان داد (p value <0.0001). در گروه اتانول + گروه ویتامین E در مقایسه با گروه اتانول بهبود معنی‌داری در تحرک اسپرم، مورفولوژی طبیعی و حیات مشاهده شد. اسپرم‌ها در تیمار با اتانول تفاوت معنی‌داری از نظر کیفیت کروماتین و بلوغ (رنگ‌آمیزی AB) نسبت به گروه کنترل نداشتند (p value: >0.9999 و p value: >0.9998). با این وجود، افزایش معنی‌داری در اسپرم با ساختار DNA و بسته بندی غیرطبیعی (رنگ‌آمیزی TB) (p value: 0.0142) و میزان قطعه قطعه شدن DNA (آپوپتوز) توسط رنگ‌آمیزی تانل در گروه اتانول در مقایسه با کنترل مشاهده شد (p value: 0.0455). در گروه اتانول + Vit E کاهش معنی‌داری در اسپرم با ساختار DNA و بسته بندی غیرطبیعی (رنگ‌آمیزی TB) (p value: 0.0077) و میزان قطعه قطعه شدن DNA (رنگ‌آمیزی تانل) در مقایسه با گروه اتانول مشاهده شد(p value: 0.0005 و p value: 0.0032). نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که اتانول اثرات مخربی بر پارامترهای اسپرم و کروماتین اسپرم دارد و ویتامین E قادر به بهبود اثرات سمی اتانول بر پارامترهای اسپرم و کروماتین اسپرم می باشد
 15. خلاصه:Introduction: Ethanol is an important industrial chemical compound, a simple alcohol with the C2H5OH formula. Ethanol is antiseptic, disinfectant, and antidote Substance. Consumption of ethanol has many harmful effects and this compound has been considered as an animal carcinogen, neurotoxin, and reproductive toxin. It has been demonstrated that ethanol is able to induce sperm damage in male mice. Antioxidants are the main defense system against oxidative stress induced by reactive oxygen species (ROS) and free radicals. Vitamin E (Vit E) is believed to be the primary component of the sperm antioxidant system and is one of the major membrane protectants against ROS attack. The aim of present study is the evaluation of sperm chromatin quality in ethabol-treated mice and the possible protective effects of Vit E on fertility potential of spermatozoa. Material and methods: Totally 54 adult male mice were divided equally into nine groups. Mice of group 1 served as control fed on basal diet, group 2 received basal diet and vit E (100 mg/kg), group 3 received basal diet and VitE (200 mg/kg, intraperitoneal) and group 4 received basal diet and ethanol 10%, group 5 received basal diet and ethanol 20%, group 6 received basal diet, ethanol 10% and vit E (100 mg/kg),group 7 received basal diet, ethanol 10% and vit E (200 mg/kg), group 8 received basal diet, ethanol 20% and vit E (100 mg/kg), group 9 received basal diet, ethanol 20% and vit E (100 mg/kg), for 35 days. The cauda epididymis was cut and placed in Ham’s F10 for 30 min at 37°C. The swimmed-up spermatozoa were analyzed for, motility, morphology and viability. Sperm DNA integrity and chromatin condensation assessments were done by standard cytochemical techniques including: Aniline blue (AB), Toluidine blue (TB), and tunel stainings. Result: In ethanol treated mice, a significant decrease was found in sperm parameters in comparison with control group. In sperm motility ethanol + vitamin E group a significant improves was found compared to ethanol group (p value: 0.0457). Regard to sperm chromatin quality, no significant increase was found in spermatozoa with less condensed chromatin in ethanol-treated mice than the other groups (p value: <0.9999 and p value: <0.9998). A significant increase was also found in spermatozoa with DNA structure and packaging abnormalities (assessed by TB) (p value: 0.0142) and DNA fragmentation (assessed by TUNEL) in ethanol group in comparison with control (p value: 0.0455). In ethanol + Vit E groups significant decresses in DNA structure and packaging abnormalities (p value: 0.0077) and DNA fragmentation was abserved in comparison with ethanol group (p value: 0.0005 and p value: 0.0032). Conclusion: Our study showed that the ethanol has deleterious effects on sperm parameters and sperm chromatin quality, the Vit E is able to improvement the toxic effects of ethanol on sperm parameters chromatin quality
 16. توصیفگر: اتانول   Ethanol
 17. توصیفگر: ویتامین ای   Vitamin E
 18. توصیفگر: استفاده درمانی   Therapeutic Use
 19. توصیفگر: درمان   Therapy
 20. توصیفگر: اسپرماتوزوئیدها   Spermatozoa
 21. توصیفگر: موش ها   Mice
 22. توصیفگر: کروماتین   Chromatin
 23. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 24. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 25. استاد راهنما. حسن زاده طاهری، محمدمهدی
 26. استاد مشاور. دوست آبادی، محمدرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها