درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه تاثیر استنشاق رایحه درمانی با اسانس رزماری ونعناع بر اضطراب و دقت دانشجویان پرستاری حین کارآموزی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (بهار 98)
85 مرتبه مشاهده شده

مقایسه تاثیر استنشاق رایحه درمانی با اسانس رزماری ونعناع بر اضطراب و دقت دانشجویان پرستاری حین کارآموزی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (بهار 98)

خدادوست، اسحاق.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WB ٩٢٥ ‫خ‬٣٧٣‫م‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455862
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: خدادوست، اسحاق.
 5. عنوان:مقایسه تاثیر استنشاق رایحه درمانی با اسانس رزماری ونعناع بر اضطراب و دقت دانشجویان پرستاری حین کارآموزی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (بهار 98) / نگارش اسحاق خدادوست.
 6. Title: Comparison of the effect of inhaling the scent of Rosemary essential oil on the anxiety and accuracy of nursing students during the internship of hospitals affiliated to Birjand University of Medical Sciences (Spring 2019) / By Issac Khodadoost
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:اورژانس
 13. توصیف ظاهری:ج، 57، ب ص.: جدول
 14. خلاصه:مقدمه و هدف: دانشجویان پرستاری در بخش های اورژانس و ویژه از سطح اضطراب بالاتری نسبت به سایر بخش ها رنج می برند و این به علت شرایط بحرانی بیماران، فشار کار زیاد، تجربه کم و ... می باشد. سطح اضطراب بالا می تواند باعث کاهش دقت و افزایش میزان خطاها شود که بعضی اوقات ممکن است این خطاها جبران ناپذیر باشند. از میان روش های مختلف برای کاهش اضطراب رایحه درمانی روشی ساده موثر و قابل اجرا می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر رایحه درمانی با رزماری و نعناع بر اضطراب و دقت دانشجویان انجام شد. روش اجرا: نمونه مطالعه گروه های کارآموزی دانشجویان پرستاری بودند که به صورت تصادفی در سه گروه جداگانه با مداخله نعناع، رزماری وکنترل تقسیم شد. جهت جمع آوری داده ها قبل و بعد از مداخله پرسشنامه دقت بوناردل در 5 دقیقه وپرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر توسط دانشجویان تکمیل گردید. سپس بروی گاز کوچکی که در داخل ماسک جراحی ساده قرار گرفته بود یک قطره از اسانس نعناع و یا رزماری ریخته شد و به مدت 20دقیقه در 4 روز حین کارآموزی توسط دانشجویان استنشاق گردید برای گروه کنترل شرایط کاملا یکسان بود فقط برای آنها به جای اسانس یک قطره از روغن بادام شیرین به عنوان پلاسبو ریخته شد. در روز چهارم پس از مداخله بلافاصله مجدد پرسشنامه ها تکمیل و در نهایت نتایج با آزمون های آماری تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد که میانگین نمره اضطراب قبل(0/57=p) و بعد (0/92=p) از مداخله در سه گروه تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند. همچنین میانگین نمره دقت قبل از مداخله نیز نشان داد که در سه گروه تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند(0/12=p). میانگین نمره دقت بعد از مداخله در گروه رزماری، نعناع و کنترل به ترتیب برابر با 15/58±59/40 و 14/05±59/54 و 10/82±54/53 بود نتیجه آزمون کراسکال والیس نشان داد که تغیرات نمره دقت در سه گروه تفاوت معناداری دارند(0/04=p). به طوری که تغییرات نمره دقت در گروه نعناع به صورت معناداری بیشتر از گروه رزماری و کنترل بود (0/02=p). نتیجه گیری: با توجه به این نتایج رایحه درمانی با اسانس رزماری و نعناع بر کاهش اضطراب دانشجویان پرستاری در حین کار آموزی تاثیر معنی داری نداشته است اما در مورد دقت اگر چه در هر سه گروه رزماری، نعناع و کنترل میزان دقت افزایش داشته اما میزان دقت در رایحه درمانی با اسانس نعناع افزایش معنی داری در مقایسه با دو گروه رزماری و کنترل داشته است که تاثیر رایحه درمانی با نعناع در افزایش دقت را به وضوح نشان می دهد
 15. خلاصه:Introduction and goal: Nursing students in emergency and specialist departments suffer from higher levels of anxiety than other sectors,due to the patient's critical condition,high workload,low experience,and so on. High levels of anxiety can reduce the accuracy and increase the amount of errors that may sometimes be irreparable. Among the various methods for reducing anxiety,the aromatherapy is a simple and effective method. Therefore,this study aimed to compare the effect of Rosemary and Peppermint on the anxiety and accuracy of students. Run method: Samples were trained nursing students who were randomly divided into three groups: mint group (32),group with rosemary intervention (35),a control group (32). For data collection,before and after the intervention,the Bonerdel accuracy questionnaire was completed in 5 minutes and the Spielberger anxiety questionnaire was completed by the students. Then,a small amount of gas was placed inside a simple surgical mask. A drop of peppermint oil or rosemary was poured over the gases and The students were inhaled for 20 minutes during 4 days. For the control group,the conditions were exactly the same,only one drop of sweet almond oil was added instead of rosemary essential oil and peppermint as placebo. On the fourth day after the intervention,the questionnaires were immediately re-filled and the results were analyzed by statistical tests. Findings: The results of ANOVA showed that there was no significant difference between the mean score of anxiety before (p = 0.57) and dimension (p = 0.92) in the three groups. The mean of precision scores before intervention showed that there was no significant difference between the three groups (p = 0.12). The mean scores of precision after intervention in the rosemary,mint and control groups were 59.48 ± 15.59,59.54 ± 14.59,54.53 ± 10.82,respectively. The results of Kruskal-Wallis test showed that changes in the accuracy score in The three groups have significant differences (p = 0.04). So that changes in accuracy score in Peppermint group were significantly more than rosemary and control group (p = 0.02). Conclusion: According to these results,the scent of Rosemary and Peppermint oil has no significant effect on reducing the anxiety of nursing students during training,but with care,although in all three groups of rosemary and Peppermint,the accuracy of the precision is increased,but the accuracy in The aroma of essential oil of peppermint has a significant increase compared to the two groups of rosemary and control,which shows the effect of herbal remedy with mint in increasing the accuracy
 16. توصیفگر: گیاهان شفابخش   Plants, Medicinal
 17. توصیفگر: عصاره گیاهان   Plant Extracts
 18. توصیفگر: پزشکی گیاهان   Medicine, Herbal
 19. توصیفگر: پزشکی سنتی   Medicine Traditional
 20. توصیفگر: استفاده درمانی   Therapeutic Use
 21. توصیفگر: اضطراب   Anxiety
 22. توصیفگر: پرستاری فوریتی   Emergency Nursing
 23. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 24. توصیفگر: درمان   Therapy
 25. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 26. استاد راهنما. نصیری زاده، منیژه
 27. استاد مشاور. نخعی، مریم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها