درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه تاثیر کلونیدین و ملاتونین در پیشگیری دلیریوم بعد عمل در بیماران با اعمال اورتوپدیک و جراحی و جراحی اعصاب
71 مرتبه مشاهده شده

مقایسه تاثیر کلونیدین و ملاتونین در پیشگیری دلیریوم بعد عمل در بیماران با اعمال اورتوپدیک و جراحی و جراحی اعصاب

ابراهیمی، امیرحسین.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WO ١٨٤ ‫الف‬١٣٦‫م‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455465
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: ابراهیمی، امیرحسین.
 5. عنوان:مقایسه تاثیر کلونیدین و ملاتونین در پیشگیری دلیریوم بعد عمل در بیماران با اعمال اورتوپدیک و جراحی و جراحی اعصاب / نگارش امیرحسین ابراهیمی.
 6. Title: Comparison the effect of melatonin and clonidine for prevention of postoperative delirium in orthopedic, general surgery and neurosurgeries / By Amir Hossein Ebrahimi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ز، 64 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: دلیریوم یکی از مشکلات شایع بیماران پس از اعمال جراحی است که تاکنون درمان داروئی ثابت شده ای برای آن شناخته نشده است، فلذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر کلونیدین و ملاتونین در پیشگیری دلیریوم بعد عمل در بیماران با اعمال اورتوپدیک ماژور و مقایسه این دو دارو با هم در بیمارستان امام رضا بیرجند در سال 1396 به انجام رسید. مواد و روشها: این مطالعه در قالب یک کارآزمایی بالینی بروی 150 بیمار که به صورت الکتیو تحت عمل ارتوپدی، جراحی اعصاب و جراحی عمومی در بیمارستان امام رضا بیرجند طی 1396-1397 قرارگرفتند به انجام رسید. افراد پس از کسب شرایط ورود به مطالعه به صورت تصادفی به سه گروه مساوی در هر یک از سه بخش اورتوپدی، جراحی اعصاب و جراحی عمومی تقسیم شدند، بدین صورت که: به یک گروه کلونیدین با دوز 100µg شب قبل عمل به هنگام خواب و 100µg، 90 دقیقه قبل عمل داده شد؛ به یک گروه ملاتونین با دوز 5mg شب قبل عمل به هنگام خواب و 5mg، 90 دقیقه قبل عمل داده شد و یک گروه، که گروه کنترل بود و هیچ مداخله ای انجام نپذیرفت. در نهایت براساس معیارAMT و MMSE سطح دلیریوم بیماران در روزهای 1 و 2 و 3 بعد عمل به روش اندازگیری مکرر مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بیماران از جمله اطلاعات دموگرافیک وارد چک لیست مربوطه شد و اطلاعات به دست آمده وارد نرم افزار SPSS 16 شده و توسط آزمون های آماری کای اسکوئر، من ویتنی و کروسکال والیس در سطح معنی داری کمتر از 0/05 تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: تعداد 102 نفر از بیماران (68 درصد) را مردان و تعداد 48 نفر از بیماران (32 درصد) را زنان به خود اختصاص داده بودند. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه برابر با 6/79±74/62 سال بود. مقایسه میانگین نمره آزمون AMT در روز اول، دوم و سوم پس از عمل بین گروه های مورد مطالعه از لحاظ آماری معنی دار نبود (0/05< P)؛ در حالی که مقایسه میانگین نمراتMMSE در روز اول پس از عمل بین دو گروه دریافت کننده ملاتونین و کلونیدین از لحاظ آماری معنی دار بود (0/01=P) ولیاین مقایسه در روزهای دوم و سوم از لحاظ آماری معنی دار نبود (0/05< P). مقایسه نمره آزمون AMT و MMSE بین گروه های مورد مطالعه بر حسب جنسیت در روز های اول دوم و سوم مطالعه، معنی دار نبود (0/05< P). مقایسه نمره آزمون AMT و MMSE بین گروه های مورد مطالعه بر حسب سن روز های اول دوم و سوم مطالعه، معنی دار نبود (0/05< P). مقایسه میانگین نمرات زمون AMT و MMSE در روز اول، دوم و سوم بین بیماران با اعمال اورتوپدی، جراحی اعصاب و جراحی عمومی از لحاظ آماری معنی دار نبود (0/05< P). نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که احتمالا تجویز ملاتونین در بیماران کاندید اعمال جراحی بتواند در کاهش بروز دلیریوم در روز اول پس از عمل موثر باشد. همچنین به نظر می رسد جنسیت و نوع عمل جراحی در بروز دلیریوم پس از عمل تاثیری نداشته باشد
 14. خلاصه:Background: Delirium is one of the most common problems in patients after surgery that has not been proven therapeutic treatment, so the present study aimed to compare the efficacy of clonidine and melatonin in preventing postoperative delirium in patients with orthopedic major and compare these two drugs which performed at Imam Reza Birjand Hospital in 2016-2017. Methods:The study was a clinical trial on 150 patients who underwent elective orthopedic, neurosurgery and general surgery at Imam Reza Birjand Hospital during 1396-96. Subjects were randomly divided into three equal groups in each of the three orthopedic, neurosurgical, and general surgery departments as follows: one clonidine group at 100μg the night before bedtime and 100μg, 90 minutes before surgery; a group of melatonin at 5mg the night before bedtime and 5mg, 90 minutes before surgery; and one group, which was the control group, received no intervention. Finally, according to the AMT and MMSE criteria, the level of delirium was evaluated on days 1, 2 and 3 postoperatively. Patients' data including demographic information were entered into the relevant checklists and the data were entered into SPSS 16 software and were analyzed by Chi-square, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests. Results:102 patients (68%) were male and 48 patients (32%) were female. The mean age of the patients was 74.62 ± 6.79 years. There was no statistically significant difference between the mean scores of the AMT test on the first, second, and third postoperative days (p> 0.05), while comparing the mean MMSE scores on the first postoperative day between the two groups receiving melatonin. And clonidine was statistically significant (p = 0.01) but this comparison was not statistically significant at the second and third days (p> 0.05). Comparison of the AMT and MMSE test scores between groups was not significant (P> 0.05). Comparison of the AMT and MMSE test scores between the groups was not significant (P> 0.05). Comparison of mean scores of AMT and MMSE scores on day 1, day 2, and day 3 between patients with orthopedic, neurosurgery, and general surgery was not statistically significant (P> 0.05). Conclusions:The results of this study showed that melatonin administration may be effective in reducing the incidence of delirium on the first day after surgery. Gender and type of surgery also appear to have no effect on postoperative delirium incidence
 15. توصیفگر: عوارض پس از عمل جراحی   Postoperative Complications
 16. توصیفگر: روان آشفتگی   Delirium
 17. توصیفگر: علائم رفتار عصبی   Neurobehavioral Manifestations
 18. توصیفگر: ملاتونین   Melatonin
 19. توصیفگر: کلونیدین   Clonidine
 20. توصیفگر: دارو درمانی   Drug Therapy
 21. توصیفگر: جراحی اعصاب   Neurosurgery
 22. توصیفگر: ارتوپدی   Orthopedics
 23. توصیفگر: عوامل خطر   Risk Factors
 24. توصیفگر: عوارض جانبی   Adverse Effects
 25. توصیفگر: جراحی   Surgery
 26. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 27. توصیفگر: درمان   Therapy
 28. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 29. استاد راهنما. اسماعیلی، علی اکبر
 30. استاد مشاور. زنگوئی، ملیحه

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها