درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی میزان تابش پرتو گامای محیطی و کیفیت فیزیکوشیمیایی چشمه های آبگرم طبیعی استان خراسان جنوبی
241 مرتبه مشاهده شده

بررسی میزان تابش پرتو گامای محیطی و کیفیت فیزیکوشیمیایی چشمه های آبگرم طبیعی استان خراسان جنوبی

بذرگری، حسین.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WA ٦٧٥ ‫ب‬٣٨٥‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455648
 3. کد دانشکده:بهداشت
 4. پديدآور: بذرگری، حسین.
 5. عنوان:بررسی میزان تابش پرتو گامای محیطی و کیفیت فیزیکوشیمیایی چشمه های آبگرم طبیعی استان خراسان جنوبی / نگارش حسین بذرگری.
 6. Title: An Investigation on natural gamma radiation, physicochemical quality of hot springs in South Khorasan Province / By Hossein Bazrgari
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده بهداشت
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:مهندسی بهداشت محیط
 13. توصیف ظاهری:د، 61 ص.: جدول، نمودار
 14. خلاصه:زمینه و هدف: تابش زمینه به طور طبیعی در محیط زیست وجود دارد و باعث پرتوگیری می شود. این پرتوها می توانند موجودات زنده را تحت تأثیر قرار داده و سبب آسیب های کروموزومی و بیماری های ژنتیکی و سوماتیکی شوند. چشمه های آبگرم طبیعی یکی از منابع تابش گامای زمینه می باشند. سالانه افراد زیادی به منظور بهره برداری درمانی و تفریحی و در برخی موارد برای شرب از چشمه های آبگرم طبیعی استفاده می کنند. بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و ارتقاء شاخصهای آن در چشمه های آبگرم برای حفظ سلامت و رفاه افراد بسیار حائز اهمیت می باشد. این مطالعه به منظور تعیین دوز جذبی گامای محیطی و دوز موثر سالانه و بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی چشمه های آبگرم استان خراسان جنوبی و مقایسه آن با استاندارد در فصل تابستان و پاییز سال 1397 انجام گرفته است. مواد و روش ها: برای اندازه گیری گامای محیطی چشمه های آبگرم، از دوزیمتر X5CPLUS ساخت کشور آلمان استفاده گردید. دوزیمتری برای هر چشمه آبگرم در فضای باز و فضای بسته در دو فصل تابستان و پاییز صورت گرفت و نتایج تابش گامای زمینه بر حسب نانو سیورت بر ساعت و دوز موثر سالانه بر حسب میلی سیورت بر سال محاسبه و گزارش گردید. به منظور بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی چشمه های آبگرم استان خراسان جنوبی پارامترهای دما،pH ، هدایت الکتریکی، قلیائیت و سختی کل با استفاده از روشهای استاندارد موجود نمونه برداری و سنجش انجام گرفت تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار اکسل و نرم افزار SPSS آزمون ANOVA با 0/05= α صورت گرفت. نتایج: بر اساس یافته ها در این پژوهش میانگین تابش گامای زمینه در چشمه آبگرم طبیعی دیگ رستم بالاترین و آب گرم طبس پایین ترین میزان تشعشع را داشتند. همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین دوز موثر در تمامی آبگرم ها در فضای باز به طور معناداری کمتر از فضای بسته بود(0/001>p). همچنین یافته ها نشان داد که بالاترین دما در دیگ رستم با 54/3 درجه سانتی گراد و بالاترین EC در فردوس با 10/34 میکروزیمنس بر سانتی متر و بالاترین pH در قاین با 7/87 و بالاترین قلیائیت در گندگان سربیشه با 2199 میلی گرم بر لیتر و بالاترین سختی کل در فردوس با 1204 میلی گرم برلیتر کربنات کلسیم بدست آمد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده میانگین تابش گامای زمینه و دوز موثر سالانه در فضای باز برای همه چشمه ها در حد کمتر از میانگین جهانی قرار دارند ولی در فضای بسته چشمه های آبگرم طبیعی فردوس ، سربیشه و درمیان بیشتر از میانگین جهانی قرار دارد که ممکن باعث مخاطراتی برای استفاده کنندگان از آنها و افراد شاغل در آنجا شود. همچنین بیشتر پارامترهای اندازه گیری شده کیفیت فیزیکوشیمیایی چشمه های آبگرم استان خراسان جنوبی نیز در محدوده مقدار مجاز استاندارد تعیین شده نبودند
 15. خلاصه:Background and Objective: The background radiation is naturally present in the environment and causes human exposure. These rays can affect living creatures and cause chromosomal damage and genetic and somatic diseases. Many people use natural water springs for many years to provide therapeutic, recreational and, in some cases, drinking water. The investigate This study aimed to determine the absorbed dose of environmental gamma and determine the annual eff physico-chemical ective dose and physicochemical properties of hot water springs in South Khorasan Province and compare them with standard in 2018. Materials and Methods: To measure the peripheral gamma of hot springs, a German-made X5CPLUS dosimeter was used. Dosimetry was performed for each outdoor and indoor hot spring in two seasons of summer and autumn. The results of gamma irradiation were calculated and reported in terms of nano-sievert per hour and annual effective dose in milli-sievert per year.In order to investigate the physico-chemical quality of hot water springs in South Khorasan province, temperature, pH, electrical conductivity, alkalinity and total hardness parameters were measured and analyzed using standard methods. The results were analyzed by Excel software and SPSS software using ANOVA with α = 0.05. Results: According to the results of this study, the mean gamma radiation in the natural hot springs of Dig Rostam had the highest and Tabas had the lowest value. Also the results of independent t-test showed that the mean effective dose in all outdoor hot springs was significantly lower than indoor (p <0.001). Also highest temperature was observed in Dig Rostam hot water spring with 54.3 ° C and the highest EC in Ferdos with 10.43 μm / cm and the highest pH in Cain with 7.87 and the highest alkalinity in Sarbish with 2199 and the highest total hardness in Ferdos with 1204 mg/L calcium carbonate was obtained. Conclusion: Based on the results, the average gamma background radiation of the background and the annual effective dose in the outdoor air for all hot springs were lower than the average world, but gamma background radiation of indoor at Ferdos and Sarbisheh hot springs were more than the average world, which may lead to risks to use from them and those who work there.also Based in the Investigation of the quality of the hot water springs in the southern Khorasan province, most of the measured parameters of the springs are not within the standard range
 16. توصیفگر: چشمه های آبگرم   Hot Springs
 17. توصیفگر: اشعه گاما   Gama Rays
 18. توصیفگر: آب های معدنی   Mineral Waters
 19. توصیفگر: منابع بهداشتی   Health Resorts
 20. توصیفگر: محافظت در برابر اشعه   Radiation Protection
 21. توصیفگر: اثرات تشعشع   Radiation Effects
 22. توصیفگر: شیمی فیزیک   Chemistry, Physical
 23. توصیفگر: خراسان جنوبی   South Khorasan
 24. استاد راهنما. نقی زاده، علی
 25. استاد راهنما. زرقانی، حسن

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها