درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی تغییر سطح استخوان آلوئول اطراف دندان مولر دوم بعد از جراحی دندان مولر سوم نیمه نهفته مندیبل
72 مرتبه مشاهده شده

بررسی تغییر سطح استخوان آلوئول اطراف دندان مولر دوم بعد از جراحی دندان مولر سوم نیمه نهفته مندیبل

میرمحرابی، فائزه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WU ٢٤٢ ‫م‬٩٥٩‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:71
 3. کد دانشکده:دندانپزشکی
 4. پديدآور: میرمحرابی، فائزه.
 5. عنوان:بررسی تغییر سطح استخوان آلوئول اطراف دندان مولر دوم بعد از جراحی دندان مولر سوم نیمه نهفته مندیبل / نگارش فائزه میرمحرابی.
 6. Title: Evaluation of alveolar bone level changes around the second molar teeth after semi impacted mandibular third molar surgery / By Faeze Mirmehrabi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:و، 50 ص.: مصور، جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: دندانپزشکان به دلایل متعددی، دندان مولر سوم را جراحی می کنند؛ که یکی از این دلایل پیشگیری و یا بهبود ضایعات پریودنتال اطراف مولر دوم مجاور است. هدف از این مطالعه میزان تغییرات سطح استخوان و عمق پاکت پریودنتال در مزیال و دیستال مولر دوم مجاور، سه ماه و شش ماه بعد از جراحی دندان عقل نیمه نهفته مندیبل بدون فرزاژ است. مواد و روشها: نوع مطالعه در این تحقیق نیمه تجربی از نوع قبل و بعد است. جمعیت مورد مطالعه شامل 12 بیمار دارای دندان مولر سوم نیمه نهفته، بدون هیچگونه سابقه ی بیماری سیستمیک هستند، که در فروردین و اردیبهشت سال 1398 به بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی بیرجند مراجعه کرده اند. تعیین حجم نمونه به روش غیراحتمالی آسان بود و براساس نتایج مطالعه ی krausz A (13) و فرمول مقایسه ی دو میانگین بدست آمد. قبل جراحی، سه ماه و شش ماه بعد جراحی از بیماران عکس رادیوگرافی پری اپیکال موازی گرفته شد، سپس نتایج بدست آمده با استفاده از spss19 آنالیز شد. یافته ها: ترمیم استخوان و افزایش ارتفاع استخوان در دیستال دندان مولر دوم بعد از جلسات فالوآپ اتفاق افتاد اما این نتایج نسبت به قبل جراحی معنادار نبوده و به سطح مطلوب نرسیده است. در مورد شاخص عمق کلینیکی پاکت پریودنتال، کاهش عمق پاکت به صورت معنادار نسبت به قبل جراحی در دیستال دندان مولر دوم مجاور بدست آمد. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج حاصل از این مطالعه، جراحی دندان عقل نیمه نهفته سبب کاهش عمق پاکت پریودنتال در دیستال دندان مولر دوم مجاور می شود
 14. خلاصه:Background: Dentists perform surgery on the third molar for variety of reasons shuch as prevention or improvement of adjacent second molar´s periodontal lisions. The aim of study is to determinate the level of bone´s changes and depth of periodontal pocketin both mesial and distal side following 3and 6 months after widsom semi-impacted surgery without using freze. Methods: The type of study in this study is semi-experimental method is before and after. The study population consisted of 12 patients with semi-impacted third molar with no history of systemic disease, who referred to Birjand Dental School in May and April of 2019. Determine method Sample size was easy to non accidental which is based on the results of the krausz A study and two means comparison formula . Before surgery, three months and six months after surgery, parallel periapical radiographs were taken, then the results were analyzed by spss19. Results: bone repair and bone level increasement occurred in the distal of second molar after follow up sessions, but these results where not significant compared to preoperative and did not reach to a well_level point About the corse of clinical priodental pocket decreasing the depth of the pocket compering to the time before surgury. Conclusions: Bone healing and increased bone height occurred in the distal second molar after follow up surgeries, but these results were not significant compared to preoperative surgery and did not reach the Optimal level. the clinical index of periodontal pockt depth, a significant decrease in the depth of the pockt was observed in distal second molar tooth compared to preoperativly. Conclusion: Due to the limitations of this study, semi-impacted wisdom tooth surgery is recommended to improve the periodontal condition of the adjacent second molar
 15. توصیفگر: پاکت پریودونتال   Periodontal Pocket
 16. توصیفگر: جراحی   Surgery
 17. توصیفگر: دندان نهفته   Tooth, Impacted
 18. توصیفگر: ناهنجاری های دندان   Tooth Abnormalities
 19. توصیفگر: فیزیولوژی   Physiology
 20. توصیفگر: دندان   Tooth
 21. توصیفگر: دندان عقل   Molar, Third
 22. توصیفگر: دندان پزشکی   Dentistry
 23. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 24. استاد راهنما. عطایی، عاطفه
 25. استاد راهنما. شیرزاده، علیرضا
 26. استاد مشاور. شریف زاده، غلامرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها