درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی شیوع عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی و ارزیابی پیامدهای بالینی آن در نوزادان متولد شده در بیمارستان ولی عصر بیرجند در سال 1396
72 مرتبه مشاهده شده

بررسی شیوع عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی و ارزیابی پیامدهای بالینی آن در نوزادان متولد شده در بیمارستان ولی عصر بیرجند در سال 1396

عباسی یزدی، الهه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WC ٥٠٠ ‫ع‬٣١٩‫ب‬ ١٣٩٧
 2. شماره پایان نامه:455085
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: عباسی یزدی، الهه.
 5. عنوان:بررسی شیوع عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی و ارزیابی پیامدهای بالینی آن در نوزادان متولد شده در بیمارستان ولی عصر بیرجند در سال 1396 / نگارش الهه عباسی یزدی.
 6. Title: Evaluation of Prevalance and clinical outcome of congenital cytomegalovirus infection in neonates born in Valiasr hospital of Birjand in 1396 / By Elaheh Abbasi Yazdi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1397.
 11. مقطع:دکتری تخصصی
 12. گرایش:اطفال
 13. توصیف ظاهری:ز، 83 ص.: مصور، جدول
 14. خلاصه:مقدمه و هدف: سیتومگالوویروس انسانی شایعترین علت عفونت های مادرزادی در سراسر جهان است و ابتلا به آن عواقبی مثل مرگ جنین، مرگ نوزاد و نقایص عصبی و حسی را می تواند به دنبال داشته باشد. این ویروس مهمترین علت غیرژنتیکی از دست دادن شنوایی در کودکی و عامل مهمی در ایجاد تاخیر عصبی-تکاملی می باشد و شیوع آن بر اساس منطقه ی جغرافیایی، نژاد و شرایط اقتصادی-اجتماعی شیوع متفاوت است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع عفونت مادرزادی سیتومگالوویروس و ارزیابی پیامد های بالینی آن در نوزادان متولد شده در بیمارستان ولی عصربیرجند در سال 1396 می باشد روش اجرا: در این مطالعه مقطعی (توصیفی تحلیلی) تعداد 868 نوزاد با روش نمونه گیری غیر احتمالی به صورت در دسترس انتخاب شدند. از نوزادان متولد شده یک نمونه بزاق با سواپ داکرون گرفته شد و معاینه کامل و قد و وزن و دور سر انجام شد. جهت نوزادان PCR مثبت سونوگرافی مغز و شکم و معاینه چشم پزشکی و شنوایی سنجی و آزمایشات انجام شد و بررسی روند تکامل با استفاده از پرسشنامه ASQ در سنین 4 ماهگی و 6 ماهگی صورت گرفت. پس از جمع اوری داده ها اطلاعات وارد بانک اطلاعاتی شد و با نرم افزارspss ورژن 21 و با استفاده از ازمون chi-square test و ازمون Fisher's exact test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . α کمتر از 0.05 به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد. نتایج: شیوع ابتلا به CMV در این مطالعه 1.61 درصد بود . 81 تولد (9.33 درصد) پره ترم و 787 تولد (90.66 درصد) ترم بودند ، هیچکدام از نوزادان با PCR مثبت، پره ترم نبودند و رابطه معناداری بین مثبت بودن PCR با زایمان پره ترم وجود نداشت (P>0.05). از 14 مورد نوزاد PCR مثبت 6 مورد (42.85) پسر و 8 مورد (57.15) دختر بودند (P>0.05). 33.3 درصد نوزادان PCR مثبت علامت دار بودند، از 14 مورد نوزاد PCR مثبت فقط 1 نوزاد LBW بود و بقیه وزن هنگام زایمان طبیعی داشتند و رابطه معناداری بین مثبت بودن PCR با وزن کم هنگام تولد وجود نداشت (Mean=3083 P>0.05). هیچکدام از نوزادان PCR مثبت کاهش شنوایی حسی عصبی نداشتند. از میان علایم شایعترین فراوانی مربوط به نوتروپنی (50 درصد علایم) و سپس آنمی (37.5 درصد علایم) بود. نتیجه گیری: شیوع عفونت CMV در این مطالعه در محدوده متوسط جهانی بوده و شیوع به مراتب کمتر از شیوع CMV مادرزادی در کشورهای در حال توسعه می باشد .با توجه به میزان شیوع متوسط سیتومگالوویروس مادرزادی به نظر می رسد که عملکرد و پیگیری مادران باردار طبق دستورالعمل های جهانی در این زمینه، منجر به کاهش شیوع ودر نتیجه عواقب ناشی از ابتلا به CMV مادرزادی شده است، هرچند عفونت سایتومگالوویروس مادرزادی همچنان یک مسئله مهم بهداشتی در نوزادان و مادران باردار بیرجند میباشد و بنابراین استراتژیهای بیشتر و بهتر در جهت کاهش عفونت سایتومگالوویروس مادرزادی از جمله شناسایی زودتر و اسکرین مادران یا نوزادان و درمان نوزادان و مادران آلوده باید صورت گیرد
 15. خلاصه:Introduction:Humane cytomegalovirus is the most congenital infection all over the world and infect it to culminate in death of fetus and newborn , so can be followed on sensorineural defects .this virus the most sample for losting of hearing on the children without any result in genctic science and . it is important cause of neurodevelopmental delay . The infection is different in the based on geography region , race and economic – social conditions . The aim of this study is evalvation of prevalence and clinical outcome of congenital cytomegalovirus infection in neonates born in valiasr hospital of birjand in 1396. Method :This prospective study was conducted among 868 neonates who was sampling with unprobable method. The neonates were sample of saliva with Dacron swab and was examined height , weight and the size of head circumference . neonetes who were positive for PCR had got sonography of brain and abdomen , medical examination of their eyes and ears and another examine . The process of developmental in the based on ASQ questionnaire, was followed up for 4 and 6 months . After gathering information , They were saved in the Data bank and analysed of spss soft ware version 21 and , so chi-square test and fisher's exact test . (α <0/05) Results :In this study , ( 1/61%) were positive for CMV infection . 81 birth (9.33% ) were pretern And 787 birth (90.66% ) were term , non of the neonates with positive for PCR weren,t preterm and there wasn,t any nelationship between positive for PCR with the birth of preterm (P› 0.05) . Among 14 neonates for positive PCR 6 ones were boys (42,85 %) and 8 ones were girls (57,15%) (P› 0.05%). Only 33.3 % of neonates who positive for PCR had symptoms , Among 14 neonates for positive PCR only 1 neonate was LBW and another neonates had a normal weight and there wasn,t any relation ship between positive for PCR with the lower birth weight. (mean =30 83 ) (P› 0.05). Non of the neonetes who positive for PCR didn,t have the sensorineural hearing loss . Among symptoms, the most frequency was refered to neutropenin (50% ) and Anaemia (37.5%) . Conclusion: In this study , the prevalence of CMV infection was all over the world and CMV infection was at the lower range compared with CMV congenital in a developing country. The attention at the range of average prevalence , be of the opinion that action and following the pregnants mother,s up is based on world instructions can be useful the lower prevalence and , so the result of infection in congenital CMV . in addition to congenital cytomegalovirus is the m hygiencic problem for neonate and pregnant mothers in Birjand , we should use the best and most strategy to reduce the congenital cytomegalovirus infection , such as recognition as soon as possible , screen of mothers and nonates and cure of mothers and nonates who infected with this virus
 16. توصیفگر: عفونت های ویروس سیتومگال   Cytomegalovirus Infections
 17. توصیفگر: سیتومگالوویروس   Cytomegalovirus
 18. توصیفگر: بیماری ها و ناهنجاری های ارثی و مادرزادی نوزادان   Congenital, Hereditary and Neonatal Diseases and Abnormalities
 19. توصیفگر: انتشار عفونت   Cross Infection
 20. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 21. توصیفگر: در نوزادی و کودکی   In Infancy & Childhood
 22. استاد راهنما. چهکندی، طیبه
 23. استاد راهنما. نمایی، محمدحسن
 24. استاد مشاور. بیجاری، بیتا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها