درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر انجام داوطلبانه مشاوره و تست اچ آی وی در زنان باردار
63 مرتبه مشاهده شده

تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر انجام داوطلبانه مشاوره و تست اچ آی وی در زنان باردار

بهدانی، محمدعلی.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WC ٥٠٣ ‫ب‬٨٣٨‫ت‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455592
 3. کد دانشکده:بهداشت
 4. پديدآور: بهدانی، محمدعلی.
 5. عنوان:تاثیر آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر انجام داوطلبانه مشاوره و تست اچ آی وی در زنان باردار / نگارش محمدعلی بهدانی.
 6. Title: The effect of education based on Health Belief Model on voluntary counseling and HIV testing / By Mohammad Ali Behdani
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده بهداشت
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 13. توصیف ظاهری:80 ص.: مصور، جدول
 14. خلاصه:زمینه و هدف: امروزه ایدز یکی از چالشهای بزرگ بهداشتی درمانی در دنیا می باشد. آلودگی زنان وزنانه شدن ایدز تاثیر مستقیمی درافزایش آمارکودکان مبتلا به ایدز دارد زیرا انتقال مادری–کودکی (MTCT) یکی از راههای مهم انتقال ایدز است. آگاهی در مورد اچ آی وی/ ایدز و مشاوره و تست داوطلبانه، استراتژی کلیدی در مدیریت و پیشگیری از اچ آی وی است. بر اساس نظر سازمان جهانی بهداشت موثرترین راه علیه ایدز آموزش بهداشت است. لذا این مطالعه با هدف تعیین انجام داوطلبانه مشاوره و تست اچ آی وی بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه تجربی (کارآزمایی میدانی شاهددار تصادفی شده) بر روی 94 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به دو پایگاه بهداشتی شمال شهر که بصورت تصادفی انتخاب شد و در دو گروه مداخله (47 نفر) و کنترل (47 نفر) قرار گرفته بودند، انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای بود که روایی و پایایی آن تایید شده بود. این پرسشنامه مشتمل بر 9 بخش جهت سنجش متغیرهای دموگرافیک، آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع و موانع درک شده،خودکارآمدی درک شده، راهنما برای عمل و عملکرد بود که به روش خود گزارش دهی تکمیل گردید. افراد گروه مداخله به 2 گروه 28 و22 نفره تقسیم شدند. هر گروه تحت 8 جلسه 45 دقیقه ای مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی قرار گرفتند. مداخله آموزشی به روش سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ، بحث گروهی ونمایش فیلم و رسانه کمکی پوسترانجام شد. پرسشنامه‌ ها قبل از مداخله آموزشی، بلافاصله و سه ماه پس از اتمام مداخله آموزشی برای افراد گروه مداخله و کنترل تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار spss ویرایش 19 و در سطح معنی داری کمتر از 0/05 انجام شد. از آزمون‌های آماری کای‌اسکوئر، آنالیز واریانس تکرار شونده، تی مستقل و تست بن فرونی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج: نتایج مطالعه نشان داد که دو گروه مورد مطالعه از نظر سن، تعداد فرزندان، سطح تحصیلات و شغل اختلاف معنی داری نداشتند. سازه های مدل قبل، سه ماه بعد از مداخله افزایش معنا داری را نشان داد. در گروه مداخله میانگین نمره آگاهی (19/8 به 26/3)، حساسیت درک شده (8/26 به 10/7)، شدت درک شده (21/9 به 24/4)، منافع درک شده (33/8 به 39/5)، خودکارآمدی (3/22 به 27/9) و راهنما برای عمل (1/08 به 3/72) بدست آمد در حالی که در مورد سازه موانع درک شده میانگین نمره از29/2 به 23/2 کاهش معنا داری نشان داد. در گروه کنترل اختلاف معناداری در میانگین نمره سازه های مدل قبل و بعد مداخله مشاهده نگردید همچنین میانگین تغییرات نمره سازه های مدل نشان داد که میانگین تغییرات در گروه مداخله بطور معناداری بالاتر از گروه کنترل بود و در حیطه موانع درک شده نیز میانگین تغییرات در گروه مورد به طور معناداری کمتر از گروه شاهد بود. نتیجه گیری: با توجه به اینکه تاثیرگذاری مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقاء آگاهی، نگرش و رفتار زنان باردار در خصوص پیشگیری از انتقال HIV در زنان باردار به تایید رسید می توان در مراکز خدمات جامع سلامت به منظور بهبود بهتر برنامه های آموزشی، آموزش های HIV بر اساس سازه های مدل صورت پذیرد که در نتیجه، انتظار پیامد بهتری از برنامه های آموزشی در خصوص HIV در زنان باردار و انجام داوطلبانه تست HIV خواهیم داشت
 15. خلاصه:Background and Objective: Today, AIDS is one of the major health challenges in the world. Infection of women with AIDS has a direct impact on the rise in statistics on childeren whit AIDS because mother to child transmission (MTCT) is one of the important ways of transmitting AIDS. knowledge about aids and Voluntary Counselling and Testing (VCT) are key strategies in the management and prevention of HIV. According to the World Health Organization, the most effective way to prevent AIDS is health education. Therefore, this study aimed to effect of education based on Health Belief Model on voluntary counseling and HIV testing in pregnant women constructs. Materials and Methods:This experimental study (randomized controlled trial) was performed on 94 pregnant women referred to two health centers in the north of the city randomly selected and divided into case group (n = 47) and control group (n = 47. The mode of data collection was a questionnaire and afterwards corrections were made to it and the Content Validity Ratio (CVR) and the Content Validity Index (CVI) were verified. The questionnaire consisted of 9 sections to evaluate demographic variables, awareness, perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits and barriers, perceived self-efficacy, Cues to action and action, completed by self-report. The case group was divided into two groups of 28 and 22 individuals. The educational program was then actualized during 8 sessions of 45 minutes based on Health Belief Model. Intervation educational was actualized by lectures, question and answer, group discussions and poster. Questionnaires were completed before intervention, immediately and three months after the intervention for the case and control group. The data were then analyzed by the SPSS-19 and through statistical tests, namely, the Chi-square test, repeated measures ANOVA, independent t-test and Bonferroni test and the test. P<0. 05 was taken as a significant. Results:There was no significant statistical difference between the two groups with regard to their age distribution and number of children, education level and occupation. Mean scores of the constructs of the HBM showed a significant increase before, three months after the intervention. In the experimental group, the mean score of knowledge (19. 8 to 26. 3), perceived sensitivity (8. 26 to 10. 7), perceived severity (21. 9 to 24. 4), perceived benefits (33. 8 to 39. 5), self-efficacy (22. 3 to 27. 9), and practice guidelines (1. 08 to 3. 72) were obtained while in the intervention group, the mean score of perceived barriers showed significant decreased from 29. 2 to 23. 2. Regarding mean scores of the constructs of theHBM, no significant difference was found before and after intervention in the control group Also, the mean scores of ranges in the model constructs showed significant increases between the intervention and control groups and In the perceived barriers construct, the mean scores of ranges in the case group was significantly lower than the control group. Conclusion:The effectiveness of the Health Belief Model in promoting the knowledge, attitude, and behavior of pregnant women about HIV prevention of pregnant women has been confirmed. Comprehensive health service centers can improve HIV educational programs based on HBM model As a result, we expect better outcomes from HIV education programs in pregnant women and voluntary HIV testing
 16. توصیفگر: عفونت های اچ آی وی   HIV Infection
 17. توصیفگر: آبستنی   Pregnancy
 18. توصیفگر: سیاست بهداشتی   Health Policy
 19. توصیفگر: مثبت شدن آزمایش سرمی اچ ای وی   HIV Seropositivity
 20. توصیفگر: ارجاع و مشاوره   Referal and Consultation
 21. توصیفگر: آموزش بهداشت   Health Education
 22. توصیفگر: بهداشت همگانی   Public Health
 23. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 24. توصیفگر: در بارداری   In Pregnancy
 25. توصیفگر: آموزش   Education
 26. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 27. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 28. استاد راهنما. شریف زاده، غلامرضا
 29. استاد مشاور. مودی، میترا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها