درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تأثیر آموزش گروهی به شیوه شناختی-رفتاری بر افسردگی پرستاران بیمارستان‌های آموزشی بیرجند
62 مرتبه مشاهده شده

تأثیر آموزش گروهی به شیوه شناختی-رفتاری بر افسردگی پرستاران بیمارستان‌های آموزشی بیرجند

کرامتی نیا، فریدون.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WM ١٧١/٥ ‫ک‬٤٢٤‫ت‬ ١٣٩٧
 2. شماره پایان نامه:455266
 3. کد دانشکده:1397
 4. پديدآور: کرامتی نیا، فریدون.
 5. عنوان:تأثیر آموزش گروهی به شیوه شناختی-رفتاری بر افسردگی پرستاران بیمارستان‌های آموزشی بیرجند / نگارش فریدون کرامتی نیا.
 6. Title: The Effect of Cognitive-Behavioral Teaching on Depression of Nurses in the Teaching Hospitals of Birjand
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1397.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:داخلی - جراحی
 13. توصیف ظاهری:ح، 84 ص.: جدول
 14. خلاصه:زمینه و هدف: پرستاران به عنوان یکی از اعضای تیم مراقبت با استرس های شغلی مواجه هستند تداوم این موقعیت منجر به افسردگی آنان می گردد، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش گروهی به شیوه شناختی-رفتاری بر افسردگی پرستاران انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی میدانی شاهدار تصادفی، 40 نفر از پرستاران بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر بیرجند با نمره افسردگی بک 13-32 که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی ساده در دو گروه قرار گرفتند. پرستاران گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 1/5 ساعته آموزش گروهی به شیوه شناختی-رفتاری را دریافت کردند. پرستاران هر دو گروه پرسشنامه افسردگی بک را قبل، بلافاصله و دو ماه بعد از مداخله تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 18 و آزمون های آماری t مستقل، آنالیز واریانس درون گروهی، تعقیب بنفرونی، من ویتنی یو، فریدمن و ویلکاکسون و تست دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: میانگین نمره افسردگی در پرستاران گروه آزمایش بلافاصله و دو ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن و در پرستاران گروه کنترل بلافاصله بعد از مداخله نسبت به قبل از آن به طور معنی داری کاهش داشت (0/05>p) ولی میانگین تغییرات نمره افسردگی قبل و بلافاصله بعد از مداخله و همچنین قبل و دوماه بعد از مداخله در پرستاران گروه آزمایش نسبت به کنترل به طور معنی داری بیشتر کاهش داشته است (0/05>p). نتیجه گیری: با توجه به نتایج، می توان از این روش درمانی به عنوان یک فعالیت درمانی موثر در کاهش افسردگی پرستاران در جهت پیشبرد اهداف بهداشتی و مراقبتی استفاده کرد
 15. خلاصه:Background and Aim: As one of the members of the care team, nurses are confronted with a lot of work-associated stress whereby they will experience depression if the situation continues. The aim of this study was to determine the effect of cognitive-behavioral group training on nurses' depression. Materials and Methods: In this randomized controlled field trial, 40 nurses from the birjand teaching hospitals affiliated with Birjand University of Medical Sciences were selected through convenience sampling method and randomly allocated into two groups. The cases received logical cognitive behavioral group training for 8 one-and-a-half hour sessions. Nurses in both groups completed Beck Depression Inventory before, immediately after, and two months after the intervention. Data were analyzed in SPSS 18 software, using independent t-test, intra-group ANOVA, Bonferroni test, Mann-Whitney U test, Friedman tests, Wilcoxon test, and Fisher's exact test. Results: The mean depression scores of the case group immediately and two months after the intervention reduced significantly compared with before the intervention; in the control group nurses, the score immediately after the intervention decreased significantly compared to before the intervention (p <0.05). However, the mean score changes before and after the intervention, and before and two months after the intervention reduced significantly in the case group compared with that of the control group (p <0.05).Conclusion: According to the results, this therapeutic approach can be used as an effective therapeutic activity in decreasing depression of nurses in order to promote health and care purposes
 16. توصیفگر: اختلال افسردگی   Depressive Disorder
 17. توصیفگر: افسردگی   Depression
 18. توصیفگر: درمان   Therapy
 19. توصیفگر: درمان شناختی رفتاری   Cognitive Behavioral Therapy
 20. توصیفگر: آموزش   Education
 21. توصیفگر: روان درمانی گروهی   Psychotherapy, Group
 22. توصیفگر: پرستاران   Nurses
 23. توصیفگر: فرآیندها و پدیده های روان شناختی   Psychological Phenomena and Proceses
 24. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 25. استاد راهنما. فرج زاده، زهرا
 26. استاد مشاور. سعادت جو، علیرضا
 27. استاد مشاور. خزاعی، کلثوم

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها