درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی ارتباط بین بروز فیبرومیالژی و ضایعات مکانیکی گردن (فتق دیسک گردنی و استئوآرتریت گردن)
71 مرتبه مشاهده شده

بررسی ارتباط بین بروز فیبرومیالژی و ضایعات مکانیکی گردن (فتق دیسک گردنی و استئوآرتریت گردن)

حق پرست، مریم.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WE ٥٤٤ ‫ح‬٦٦٧‫ب‬ ١٣٩٧
 2. شماره پایان نامه:455535
 3. کد دانشکده:1397
 4. پديدآور: حق پرست، مریم.
 5. عنوان:بررسی ارتباط بین بروز فیبرومیالژی و ضایعات مکانیکی گردن (فتق دیسک گردنی و استئوآرتریت گردن) / نگارش مریم حق پرست.
 6. Title: The relationship between incidence of fibromyalgia and mechanical neck lesions (cervical hernia and neck stiffness) / Maryam Haghparast
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1397.
 11. مقطع:دکتری تخصصی
 12. گرایش:بیماری های داخلی
 13. توصیف ظاهری:ی، 82 ص.: مصور، جدول
 14. خلاصه:مقدمه: فیبرومیالژیا، یک سندرم دردناک با منشا غیر مفصلی است که مشخصه آن درد منتشر و خستگی و اختلال خواب است. همچنین بیماران از افسردگی، اضطراب و استرس رنج می برند. شیوع این بیماری نسبتا بالا بوده و در زنان و افراد بالای 40 سال شایع تر می باشد؛ که عمدتا در زنان با نسبت 9 به یک در مقایسه با مردان شایع است. با توجه به شیوع بالای این بیماری و نیز ضایعات مکانیکی گردن، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط این دو بیماری انجام شد. روش انجام کار: در این مطالعه مورد-شاهدی 35 نفر به عنوان گروه مورد و 35 نفر به عنوان گروه شاهد به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دو گروه مورد و شاهد وارد مطالعه شدند. پس از همسان سازی برای تمامی بیماران MRI انجام شد. کلیشه های گرفته شده توسط متخصصی که از گروه بیماران اطلاعی نداشت تفسیر شد. یافته ها: براساس نتایج مطالعه در 94/3% گروه مورد و 80% کنترل نوع ضایعه شدید بود که تفاوت معنادار نبود. علاوه بر این اختلاف آماری معناداری در تعداد سطوح درگیر و میانگین سطوح ضایعه در دو گروه مشاهده نشد. 48/5% افراد گروه مورد و 92/9% افراد گروه کنترل تنها یک ضایعه داشتند و تعداد چند ضایعه همزمان در مورد 51/5% و در کنترل 7/1% بود و نظر آماری معنادار بود (p<0.001). در 60/6% افراد گروه مورد و 17/9% گروه کنترل گرید ضایعه شدید بود (p=0.001). براساس داده های این مطالعه شیوع Annular tearing و Canal Stenosis در گروه مورد به طور معناداری بالاتر از گروه شاهد بود (به ترتیب p=0.05 و p=0.044)؛ ولی در مورد سایر ضایعات تفاوت معناداری در دو گروه مشاهده نگردید. نتیجه گیری: با توجه به شباهت برخی از علائم در بیماری فیبرومیالژی و ضایعات مکانیکی گردن، افتراق به موقع و صحیح این دو بیماری از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین این نتایج می تواند مطرح کننده این موضوع باشد که ابتلا به فیبرومیالژی در دراز مدت شاید بتواند باعث تشدید علائم ضایعات مکانیکی گردن شود
 15. خلاصه:Introduction: Fibromyalgia is a painful syndrome with a non-joint origin, characterized by diffuse pain and fatigue and dysfunction. Patients also suffer from depression, anxiety and stress. The prevalence of this disease is relatively high and is more common in women and people over 40 years of age, which is common in women with a ratio of 9 to 1 in comparison with men. Due to the high prevalence of this disease as well as mechanical neck lesions, this study was conducted to investigate the relationship between these two diseases. Method: In this case-control study, 35 patients as control group and 35 patients as case group were enrolled in an uncontrolled sampling method in two groups of case and control. After alignment of both groups, the cervical MRI was taken. The graphs were interpreted by a specialist who did not know the patient group. Results: Based on the results of the study, 94.3% of the case group and 80% had severe lesion control, which was not significant. In addition, there was no statistically significant difference in the number of involved surfaces and mean lesion levels in the two groups. 48.5% of the case group and 92.9% of the control group had only one lesion and the number of simultaneous lesions was 51.5% and control was 7.1% and statistically significant (p <0.001). In 60.6% of the case group and 17.9% of the control group was severe lesion (p = 0.001). Based on the data of this study, the prevalence of Annular tearing and Canal stenosis in the case group was significantly higher than the control group (p = 0.05, p = 0.044, respectively), but no significant difference was seen in the other two groups in other lesions. Conclusion: Given the dignity of some of the symptoms in fibromyalgia and mechanical neck lesions, the timely and correct differentiation of these two diseases is important. Also, these results may suggest that long-term fibromyalgia can potentially exacerbate the symptoms of mechanical neck lesions
 16. توصیفگر: فیبرومیالژی   Fibromyalgia
 17. توصیفگر: فتق دیسک   Intervertebral Disk Displacement
 18. توصیفگر: استئوآرتریت   Osteoarthritis
 19. توصیفگر: گردن درد   Neck Pain
 20. توصیفگر: درد   Pain
 21. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 22. استاد راهنما. رئیسی، وجیه الله

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها