درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه ی استحکام باند کششی در پست پیش ساخته ی رزینی تقویت شده با فایبر، پست پیش ساخته ی فلزی و پست ریختگی
77 مرتبه مشاهده شده

مقایسه ی استحکام باند کششی در پست پیش ساخته ی رزینی تقویت شده با فایبر، پست پیش ساخته ی فلزی و پست ریختگی

معمارزاده بهابادی، اکرم.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WU ٣٠٠ ‫م‬٦٧٥‫م‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:64
 3. کد دانشکده:دندانپزشکی
 4. پديدآور: معمارزاده بهابادی، اکرم.
 5. عنوان:مقایسه ی استحکام باند کششی در پست پیش ساخته ی رزینی تقویت شده با فایبر، پست پیش ساخته ی فلزی و پست ریختگی / نگارش اکرم معمارزاده بهابادی.
 6. Title: Comparison of tensile bond strength in fiber reinforced resin post, metal prefabricated post and cast post / By Akram memarzade bahabadi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ل، 65 ص.: مصور، جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: دندان ها ی درمان ریشه شده جهت بازسازی نیازمند توجه ویژه ای می باشند. در بازسازی این دندان ها، گاهی اوقات نیاز به استفاده از پست می باشد. یکی از علل شکست درمان دندان هایی که در درمان آنها از پست استفاده می شود، خارج شدن پست از کانال ریشه دندان می باشد. این مشکل می تواند به دلایل متعددی از جمله آماده سازی نامناسب کانال ریشه، انتخاب نامناسب نوع، طول و قطر پست، مشکل در فرایند سمان نمودن پست و ... اتفاق بیفتد. هدف از این مطالعه مقایسه استحکام باند کششی پست های رزینی تقویت شده با فایبر، پست های پیش ساخته ی فلزی تیتانیومی و پست-کور ریختگی با یکدیگر می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه آزمایشگاهی 30 دندان پرمولر اول ماگزیلا که دوکاناله بودند انتخاب شدند. تاج دندان ها تا محل اریفیس کانال ها قطع شده، درمان ریشه برای دندان ها انجام شد. سپس کانالهای پالاتال اماده سازی شدند. دندان ها به سه گروه 10 تایی 1- پست های پیش ساخته رزینی تقویت شده با فایبر 2- پست های پیش ساخته فلزی تیتانیومی 3- پست و کور ریختگی تقسیم شدند. در گروه یک از سمان رزینی و در گروه دو و سه از سمان گلاس آینومر استفاده شد. تمامی نمونه ها در آب مقطر به مدت 3 ماه در انکوباتور با دمای 37 درجه ی سانتیگراد نگهداری شده و بعد از آن به تعداد 5000 سیکل ترموسیکل (5-55 درجه ی سانتیگراد) شدند و در نهایت سنجش استحکام کششی با استفاده از Universal Testing Machine انجام شد. یافته ها: میانگین نیروی شکست در پست پیش ساخته ی رزینی تقویت شده با فایبر 36/98±141/95 نیوتن است که از حداقل 83/9 تا حداکثر 200 نیوتن متغیر بوده است. میانگین نیروی شکست در پست پیش ساخته ی فلزی تیتانیومی 63/15±255/26 نیوتن است که از حداقل 185/4 تا حداکثر 382 نیوتن متغیر بوده است. میانگین نیروی شکست در پست ریختگی 109/48±289/86 نیوتن است که از حداقل 135/7 تا حداکثر 512/3 نیوتن متغیر بوده است. در هر سه پست شکست از نوع ادهزیو بود. نیروی شکست در پست پیش ساخته ی رزینی بطور معنی داری کمتر از پست پیش ساخته ی فلزی تیتانیومی (P value=0.007) و پست ریختگی است (P value=0.000). نیروی شکست در پست پیش ساخته ی فلزی تیتانیومی مشابه با پست ریختگی است (P value=0.572). نتیجه گیری: بر اساس این مطالعه در استحکام باند کششی سه نوع پست مورد بررسی اختلاف معنی داری مشاهده می گردد. به گونه ای که استحکام باند کششی در پست پیش ساخته ی رزینی کمتر از پست پیش ساخته ی فلزی تیتانیومی و ریختگی بوده و استحکام باند کششی پست پیش ساخته ی فلزی تیتانیومی و ریختگی مشابه است. شکست ها همه از نوع ادهزیو بودند
 14. خلاصه:Background: Endodontically treated teeth require special attention for reconstruction. In the restoration of these teeth, sometimes it is necessary to use post. One of the causes of failure in the treatment of the teeth used to treat the post is the removal of the post from the root canal. This problem can occur for a number of reasons, including inadequate root canal preparation, inappropriate choice of type, length and diameter of the post, difficulty in the post cementation process, and so on. The purpose of this study was to compare the tensile bond strength of fiber reinforced resin posts, metal posts, and post-core castings. Methods and materials: In this in vitro study, 30 buccal maxillary first premolars were selected. The crowns were cut to the orifice of the canals, root canal treatment was performed. The palatal canals were then prepared. The teeth were divided into three groups of 10 - fiber reinforced resin posts - titanium metal posts 3 - cast posts and core. In group one, resin cement and in group two and three used glass ionomer cement. All specimens were stored in distilled water for 3 months in an incubator at 37 ° C and then incubated for 5000 thermocyclic cycles (5–55 ° C). Finally, tensile strength was measured using Universal Testing Machine. Result: The mean fracture force at the fiber reinforced resin post was 141.95 ± 36.98 N, ranging from a minimum of 83.9 to a maximum of 200 N. The mean fracture force at the metal prefabricated post was 255.26 ± 63.15 N, ranging from a minimum of 185.4 تا to a maximum of 382 N. The mean fracture force at the casting post was 289.86 ± 109.48 N, ranging from at least 135.7 to maximum 512.3 N. All three posts had adhesive failure. The fracture force at the resin prefabricated post was significantly lower than that of the prefabricated metal post (P value = 0.007) and cast post (P value = 0.000). The fracture force at the metal prefabricated post is similar to the cast post (P value = 0.572). Conclusion: According to this study, there was a significant difference in the tensile bond strength of the three types of posts examined. So that the tensile bond strength in the resin prefabricated post is less than the metal prefabricated post and cast post. The tensile bond strength of the prefabricared metal posts and the cast posts is similar. The failures were all adhesive
 15. توصیفگر: دندان پزشکی ترمیمی   Dentistry, Operative
 16. توصیفگر: اندودانتیکس   Endodontics
 17. توصیفگر: درمان ریشه دندان   Root Canal Therapy
 18. توصیفگر: ترمیم دائمی دندان   Dental Restoration, Permanent
 19. توصیفگر: باندینگ دندان   Dental Banding
 20. توصیفگر: دندان پزشکی   Dentistry
 21. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 22. توصیفگر: درمان   Therapy
 23. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 24. استاد راهنما. فرخنده عقیده، نعمت الله

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها