درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
طراحی و بکارگیری سامانه هشدار و فعال سازی کد استروک بر زمان ورود بیمار به بیمارستان تا زمان شروع اقدامات تشخیصی – درمانی
68 مرتبه مشاهده شده

طراحی و بکارگیری سامانه هشدار و فعال سازی کد استروک بر زمان ورود بیمار به بیمارستان تا زمان شروع اقدامات تشخیصی – درمانی

چکاد، مهری.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WL ٣٥٦ ‫چ‬٤٥‫ط‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455785
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: چکاد، مهری.
 5. عنوان:طراحی و بکارگیری سامانه هشدار و فعال سازی کد استروک بر زمان ورود بیمار به بیمارستان تا زمان شروع اقدامات تشخیصی – درمانی / نگارش مهری چکاد.
 6. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 7. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 8. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 9. سال اخذ مدرك:1398.
 10. مقطع:کارشناسی ارشد
 11. گرایش:پرستاری اورژانس
 12. توصیف ظاهری:د، 70 ص.: جدول
 13. خلاصه:زمینه و هدف: سکته ی مغزی پنجمین علت مرگ و میر در ایالات متحده است. تقریبا در هر سال حدود 800 هزار نفر در ایالت متحده دچار سکته ی مغزی جدید یا تکراری می شوند. از آنجایی که درمان مرحله ی حاد سکته ی مغزی به جهت کاهش عوارض و ناتوانی های ناشی از آن از مهمترین اولویت های سلامت هر جامعه ای می باشد و با توجه به اینکه درمان سکته ی حاد مغزی بایستی در اولین زمان و بدون فوت وقت و اورژانسی باشد، این پژوهش با هدف کاهش زمان DTN و از طریق طراحی سامانه هشدار در راستای کم کردن زمان ورود بیمار جهت انجام اقدامات تشخیصی درمانی انجام شد. روش کار: این مطالعه ی نیمه تجربی بر روی 50 بیمار مبتلا به سکته ی حاد مغزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی – پژوهشی و درمانی قائم(عج) مشهد که تحت درمان داروی ترومبولیتیک قرار گرفتند، انجام شده است. نتایج بدست آمده با 50 بیمار دیگری که در شش ماه گذشته با همین شرایط بستری و تحت درمان ترومبولیتیک قرارگرفته بودند بعنوان گروه شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته حاوی مشخصات دموگرافیک (سن، جنس)، فشار خون اولیه، قند خون در بدو ورود و چک لیست زمان های شروع علایم، ورود به اورژانس، انجام CT اسکن ، انجام INR و تزریق دارو و تعداد روز بستری ثبت شد. شدت سکته ی مغزی قبل و بعد از دریافت ترومبولیتیک توسط فرم NIHSS تکمیل شد. داده های مربوطه پس از گردآوری با نرم افزار 16 SPSS و آزمونهای آماری مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین زمان رسیدن بیمار به بیمارستان تا انجام سی تی اسکن (Door-to-CT)، زمان رسیدن بیمار به بیمارستان تا دریافت جواب آزمایش INR، و همچنین میانگین فاصله زمانی از بدو ورود بیمار به بیمارستان تا تزریق داروی ترومبولیتیک در بیماران گروه مداخله نسبت به کنترل به طور معناداری کمتر میباشد (0/001
 14. خلاصه:Background and Aim: Stroke is the fifth leading cause of death in the United States. About 800,000 people in the United States suffer from new or recurrent strokes almost every year. Since acute stroke treatment is one of the most important health priorities of any society for the reduction of complications and disabilities, and since acute stroke treatment should be performed at the earliest time without any deaths and emergencies. However, this study aimed to reduce DTN time by designing an alert system to reduce patient arrival time for diagnostic treatment. Methods: This quasi-experimental study was performed on 50 patients with acute stroke referred to Ghaem Educational and Research Center, Mashhad, who were treated with thrombolytic therapy. The results were compared with 50 other patients who had been hospitalized for the past six months with the same thrombolytic conditions as the control group. Data were collected using a researcher-made questionnaire containing demographic characteristics (age, sex), primary hypertension, blood glucose at admission and checklist of symptom onset times, emergency admission, CT scan, INR and drug injection, and number Hospitalization day was recorded. The severity of stroke before and after thrombolytic therapy was completed by the NIHSS form. The data were analyzed by SPSS 16 software and statistical tests. Results: The results of the present study showed that the average time of patient's arrival to hospital to do CT-scan, the time of patient's arrival to hospital to receive INR test results, as well as the average time from patient's arrival to hospital Until the injection of thrombolytic drug, the patients in the intervention group were significantly lower than the control group (p <0.001). The results of this study also showed that for all patients in the intervention group thrombolytic drug injection was performed 60 minutes and less than the patient's arrival to hospital, while this time for 72% of control group patients was more than 60 minutes. Is. Conclusion: In this study, it was shown that designing an alert and warning system for stroke patients with staff sensitization can have a significant and significant impact on speeding up diagnostic procedures and since most of the time is spent on performing the diagnostic procedure. T-scans and tests were prepared, and the announcement on arrival at the hospital could reduce the time the drug was injected
 15. توصیفگر: سکته مغزی عروقی   Cerebrovascular Accident
 16. توصیفگر: انفارکتوس مغز   Cerebral Infarction
 17. توصیفگر: اختلالات عروقی مغز   Cerebrovascular Disorders
 18. توصیفگر: بیماری های مغز   Brain Diseases
 19. توصیفگر: پرستاری فوریتی   Emergency Nursing
 20. توصیفگر: تصویربرداری تشخیصی   Diagnostic Imaging
 21. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 22. توصیفگر: درمان   Therapy
 23. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 24. استاد راهنما. سعادتجو، علیرضا
 25. استاد مشاور. حسینی، مهدی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها