درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی خطاهای حین کار دانشجویان دندانپزشکی در بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی بیرجنددر بازهی سال 1396-1393
62 مرتبه مشاهده شده

بررسی خطاهای حین کار دانشجویان دندانپزشکی در بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی بیرجنددر بازهی سال 1396-1393

امینی رودخانه، مهدی.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WU ٢٣٠ ‫الف‬٨٤٥‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:43
 3. کد دانشکده:دندانپزشکی
 4. پديدآور: امینی رودخانه، مهدی.
 5. عنوان:بررسی خطاهای حین کار دانشجویان دندانپزشکی در بخش اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی بیرجنددر بازهی سال 1396-1393 / نگارش مهدی امینی رودخانه.
 6. Title: A Comparison of preparation Errors among Dental Students in different studying years in the Endodontic Department of Dentistry Faculty of Birjand in 2014-2017
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ه، 78 ص.: جدول
 13. خلاصه:زمینه و هدف: هدف از این مطالعه بررسی خطاهای تکنیکی هنگام درمان ریشه دندان و مقایسه آنها بین دانشجویان سال 4 و 5 و 6 دانشکده دندانپزشکی بیرجند بود. مواد و روش ها: 428 پرونده از درمان ریشه های انجام شده توسط دانشجویان دندانپزشکی سال چهارم و پنجم و ششم در بازه سال تحصیلی 1396-1393 به طور تصادفی انتخاب گردیدند. برای هر دندان 5 رادیوگرافی شامل اندازه گیری اولیه MAF Mastercone و پرکردگی کانال زیر نظر اساتید بخش بررسی شد. رادیوگرافی ها از لحاظ وجود خطاهای حین کار شامل ترانسپورت، لج، پرفوراسیون، طول پرکردگی، وجود حباب و وسیله شکسته بررسی شدند. سپس نرمالتی داده ها گردآوری شده، با استفاده از آزمون شاپیروویلک در نرم افزار 22spss بررسی شد. بدلیل نرمال نبودن توزیع داده ها از آزمون های کروسکال والیس و من ویتنی برای مقایسه نسبت از آزمون کای اسکوئر در آنالیز استفاده گردید. یافته ها: از 428 پرونده مورد بررسی در 149 (34/8%) پرونده خطا مشاهده شد. تعداد پرونده های دارای خطا برای دانشجویان سال چهارم، پنجم و ششم به ترتیب 60 (30/6%)، 78 (40/6%) و 11 (27/5%) مورد بود. تنها یک مورد خطای پرفوراسیون در دانشجویان سال پنجم مشاهده شد و دانشجویان سال چهارم و ششم خطای پرفوراسیون نداشتند. بعلاوه هیچکدام از دانشحویان سال 4 خطای ترانسپورت نداشته اند. تعداد خطاهای لج و اورفیل در دانشجویان سال های تحصیلی متفاوت، تفاوت آماری معنی داری داشته است (0.01=لجp-value و 0.002=اورفیلp-value ).نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر می تواند با شناسایی نقاط ضعف درمان صورت گرفته به برنامه ریزی مناسب جهت بهبود کیفیت درمان ریشه در بخش عمومی دانشکده دندانپزشکی بیرجند کمک نماید
 14. خلاصه:Aim: The aim of the present study was to investigate technical errors during the root canal therapy and comparing this errors between students dental faculty of Birjand who were in their 4th, 5th, and 6th years of their education. Materials and Method: 428 documents of root canal therapy which were done by dental students, who were in 4th, 5th, and 6th years of their education, between 2014-2017, were selected randomly. For each tooth, four radiographs including the periapical images of Initial radiograph, MAF (master apical file), MC (master cone) and final obturation radiographs were reviewed under the supervision of an endodontist. Technical errors that investigated include transport, ledge, perforation, under filling, overfilling, presence of void and broken instrument. The data were entered into a relevant form and analyzed. The normality was investigated using the Shapiro–Wilk test in the SPSS 22 commercial software. In the present analysis, because the normality of the data wasn’t confirmed, Kruskal–Wallis and Mann–Whitney tests were used and the Chi-Square test was also used to compare the ratio. Results: technical errors were observed in 149 out of 428 documents (34.8%). The number of documents containing a technical error is 60 (30.6%), 78 (40.6%), and 11 (27.5%) which are associated with students of 4th, 5th, and 6th years, respectively. Just one perforation error was observed by students of 5th year. In addition, there was no transport error by students of 4th year. The number of ledge and overfill errors presented significant differences by students of various years (p-value ledge=0.01 and p-value overfill=0.002). Conclusion: the result of this study shows that 65.2% of students had acceptable performance, but procedural errors is a fairly common finding among students and there were significant differences between the students of different years. Pre evaluation of radiographs and more accurate case selection could promote the quality of root canal therapy among students
 15. توصیفگر: اندودانتیکس   Endodontics
 16. توصیفگر: درمان ریشه دندان   Root Canal Therapy
 17. توصیفگر: خطاهای تشخیص   Diagnostic Errors
 18. توصیفگر: حوادث   Accidents
 19. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 20. استاد راهنما. ابراهیمی پور، صدیقه
 21. استاد مشاور. الله یاری، الهه

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها