درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی آزمایشگاهی اثرات سه روش متفاوت ضدعفونی قالب های سیلیکون تراکمی بر میزان تغییرات ابعادی دای
63 مرتبه مشاهده شده

بررسی آزمایشگاهی اثرات سه روش متفاوت ضدعفونی قالب های سیلیکون تراکمی بر میزان تغییرات ابعادی دای

رحیمی، مرجان.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WU ١١٣ ‫ر‬٤٢٤‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:62
 3. کد دانشکده:دندانپزشکی
 4. پديدآور: رحیمی، مرجان.
 5. عنوان:بررسی آزمایشگاهی اثرات سه روش متفاوت ضدعفونی قالب های سیلیکون تراکمی بر میزان تغییرات ابعادی دای / نگارش مرجان رحیمی.
 6. Title: Laboratory study of the effects of three different disinfection methods of condensation silicone molds on the dimensional variations of dye / By Marjan Rahimi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ز، 47 ص.: مصور، جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: در علم دندانپزشکی مسأله کنترل و پیشگیری از عفونت از اهمیت بسیاری برخوردار است به طوری که می توان گفت اساسی ترین مبحث در دندانپزشکی می باشد. یکی از راه های انتقال عفونت، انتقال از طریق قالب های تهیه شده از دهان بیماران است. وجود یک پروتکل و فرآیند ضدعفونی مؤثر و دقیق هم در مطب دندانپزشکی و هم در لابراتوار دندانپزشکی به منظور جلوگیری از انتقال عفونت بین دندانپزشک، دستیاران دندانپزشک، تکنسین لابراتوار و بیماران، لازم و ضروری است. از طرفی، دقت و ثبات ابعادی مواد قالب گیری در موفقیت پروتز بسیار حائز اهمیت می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات سه روش مختلف ضدعفونی قالب های سیلیکون های تراکمی شامل غوطه وری با هیپوکلریت سدیم، اسپری با دکونکس و اسپری با گلوتارآلدهید2% بر میزان تغییرات ابعادی دای، با هدف تعیین مناسب ترین ماده ضدعفونی با کمترین تغییرات ابعادی، انجام شد. مواد و روش کار: در این مطالعه آزمایشگاهی 84 عدد قالب از یک مدل آلومینیومی گرفته شد. قالب ها به 4 گروه 21تایی تقسیم شدند. یک گروه به عنوان گروه شاهد و 3 گروه به سه روش متفاوت ضدعفونی (غوطه ورسازی در هیپوکلریت سدیم 5/25%، اسپری کردن با دکونکس، اسپری کردن با محلول گلوترآلدئید 2%) انجام شد. ابعاد دای ها در سه بعد مزیودیستال، اکلوزوجینجیوال و باکولینگوال و نیز فاصله بین دو دای توسط کولیس دیجیتال اندازه گیری شد و نتایج با آزمون آماری ONE WAY ANOVA گزارش شد. یافته ها: یافته های این مطالعه نشان می دهد پس از 30 دقیقه قرار گرفتن در دمای اتاق فاصله و ارتفاع دای افزایش معنی داری داشته است (p<0.05) ولی اندازه باکولینگوال و مزیودیستال تغییر معنی داری نداشته است. ابعاد دای پس از ضد عفونی نمودن قالب سیلیکون تراکمی با هیپوکلریت سدیم 5/25 درصد، از نظر ارتفاع، اندازه باکولینگوال و مزیودیستال کاهش معنی داری نشان داد (p<0.001) ولی فاصله دو دای تغییر معنی داری نشان نداد. بعد از ضد عفونی نمودن قالب سیلیکون تراکمی با اسپری دکونکس، ابعاد دای از نظر ارتفاع، بعد باکولینگوال و فاصله بین دو دای کاهش معنی داری نشان داد (p<0.001) ولی بعد مزیودیستال تغییرات معنی داری نشان نداد. بعد از ضد عفونی نمودن قالب سیلیکون تراکمی با اسپری محلول گلوتارآلدئید2% نیز ابعاد دای از نظر فاصله بین دو دای کاهش معنی داری (p<.001) و از نظر ابعاد باکولینگوال و مزیودیستال افزایش معنی داری را نشان داد (p<.001) ولی از نظر ارتفاع تغییرات معنی داری نشان نداد. مقایسه کلی نشان داد که میزان ارتفاع، در 4 وضعیت تغییر معنی داری داشته است؛ به طوری که آزمون توکی نشان می داد که هیپوکلریت سدیم و دکونکس به طور معنی داری بیشترین تغییرات ابعادی (افزایش ارتفاع) را داشتند و مشابه هم بودند. محلول گلوتارآلدئید و دمای اتاق نیز به طور معنی داری کمترین تغییرات ابعادی (کاهش ارتفاع) را داشتند و مشابه هم بودند. از لحاظ فاصله دو دای، در 4 وضعیت تغییر معنی دار بود به طوری که آزمون توکی نشان داد که محلول گلوتارآلدئید و دکونکس به طور معنی داری بیشترین تغییرات ابعادی و محلول هیپوکلریت سدیم و دمای اتاق به طور معنی داری کمترین تغییرات ابعادی را داشتند. از لحاظ اندازه باکولینگوال و مزیودیستال در 4 وضعیت تغییر معنی داری بود به طوری که آزمون توکی نشان داد که محلول هیپوکلریت سدیم به طور معنی داری بیشترین تغییرات ابعادی و محلول گلوتارآلدئید به طور معنی داری کمترین تغییرات ابعادی را داشت. تغییرات باکولینگوال و مزیودیستال در گروه دکونکس و دمای اتاق مشابه بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه غوطه وری در هیپوکلریت سدیم 5/25% و اسپری دکونکس جهت ضدعفونی کردن قالب های سیلیکون تراکمی در مقایسه با اسپری گلوتارآلدئید 2% کارایی نامناسبی از خود نشان دادند؛ چرا که بیشترین میزان تغییرات ابعادی در آن ها مشاهده شد. از طرف دیگر اسپری گلوتارآلدئید 2% در تمام ابعاد مورد بررسی به جز فاصله دو دای عملکرد مناسبی در مقایسه با هیپوکلریت سدیم 5/25% و اسپری دکونکس از خود نشان داد. بنابراین استفاده از اسپری گلوتارآلدئید 2% جهت ضدعفونی کردن قالب های سیلیکون تراکمی با هدف نیل به ایجاد کم ترین تغییرات ابعادی در مورد کرون های مجزا بر اساس نتایج این مطالعه قابل پیشنهاد است. با توجه به این که کم ترین تغییرات ابعادی در فاصله بین دو دای مربوط به هیپوکلریت سدیم 5/25% می باشد، بنابراین استفاده از آن برای ضدعفونی قالب ها در ساخت بریج پیشنهاد می شود
 14. خلاصه:Background: In dental science, infection control and prevention is very important so that it can be said to be the most basic topic in dentistry. One way of transmitting the infection is to transfer it through molds made from the mouths of patients. An effective and accurate disinfection protocol and process is essential both in the dental office and in the dental laboratory to prevent the transmission of infection between the dentist, dental assistants, laboratory technicians and patients. On the other hand, the accuracy and dimensional stability of the molding material is important to the success of the prosthesis. The present study aimed to investigate the effects of three different methods of disinfecting of condensing silicone molds including sodium hypochlorite immersion, deconex spray and 2% glutaraldehyde spray on dimensional changes, with the aim of determining the most appropriate disinfectant with the least dimensional changes. Methods: In this in vitro study 84 molds were obtained from an aluminum model. The molds were divided into 4 groups of 21. One group was treated as a control group and three groups with three different disinfection methods (immersion in 5.25% sodium hypochlorite, spray with deconex, spray with 2% glutaraldehyde solution). Dimensions of dies were measured in three dimensions: mesiodistal, occlusogingival and buccolingual by digital caliper and the results were reported by one-way ANOVA test. Results: The results of this study showed that after 30 minutes at room temperature, the distance and height of dies significantly increased (p<0.05), but bucolingual and mesiodistal size did not change significantly. The dimensions of dies after disinfection of condensing silicon mold with sodium hypochlorite 5.25% showed a significant decrease in height, buccolingual and mesiodistal size (p<0.001) but no significant difference between two die distance. After disinfection of condensing silicon mold with deconex spray, die sizes in height, distance and bucolingual dimensions showed significant decrease (p<0.001) but mesiodistal size did not show any significant changes. After disinfection of condensing silicone mold with 2% glutaraldehyde solution, die dimensions decreased significantly (p<.001) and bucolingual and mesiodistal dimensions increased significantly (p<.001) but elevation did not show significant changes. Overall comparison showed that the amount of elevation had significant change in 4 conditions, so that Tukey's test showed that sodium hypochlorite and deconex had the most significant changes (increase in height) and were similar. Glutaraldehyde solution and room temperature also had the least dimensional changes (decrease in height) and were similar. In terms of two die distance, there was a significant change in the four conditions, so that the Tukey test showed that glutaraldehyde and deconex solution had the highest dimensional changes and sodium hypochlorite solution and room temperature significantly the least changes. The bucolingual and mesiodistal sizes were significantly altered in the four conditions, so that the Tukey test showed that the sodium hypochlorite solution had the highest dimensional changes and the glutaraldehyde solution had the least dimensional changes. The changes of buccolingual and mesiodistal deconex and room temperature were similar. Conclusions: According to the results of this study, immersion in 5.25% sodium hypochlorite and deconex spray showed a poor performance compared to 2% glutaraldehyde spray disinfection because of the highest dimensional changes Were observed. On the other hand, 2% glutaraldehyde spray showed a good performance in all dimensions except for two die distance compared to 5.25% sodium hypochlorite and deconex spray. Therefore, the use of 2% glutaraldehyde spray to disinfect condenseing silicone molds with the aim of achieving the least dimensional changes for individual crowns is suggested based on the results of this study. Since the least dimensional change in the distance between the two dies was observed using 5.25% sodium hypochlorite, its use is recommended for disinfection in bridge construction
 15. توصیفگر: بهداشت همگانی در دندان پزشکی   Public Health Dentistry
 16. توصیفگر: انتشار عفونت   Cross Infection
 17. توصیفگر: کنترل عفونت دندان   Infection Control, Dental
 18. توصیفگر: خدمات بهداشت دهان و دندان   Dental Health Services
 19. توصیفگر: سترون سازی   Sterilization
 20. توصیفگر: استفاده از ابزار و وسایل   Instrumentation
 21. توصیفگر: دندان پزشکی   Dentistry
 22. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 23. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 24. استاد راهنما. عمادیان رضوی، فریبا
 25. استاد مشاور. سلمانی، فاطمه

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها