درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی تجویز منطقی آنتی بیوتیک‌ها و انطباق آن با الگو‌‌های استاندارد موجود در بیماران مبتلا به عفونت‌های تنفسی بستری در بیمارستان آموزشی ولیعصر (عج) بیرجند
57 مرتبه مشاهده شده

بررسی تجویز منطقی آنتی بیوتیک‌ها و انطباق آن با الگو‌‌های استاندارد موجود در بیماران مبتلا به عفونت‌های تنفسی بستری در بیمارستان آموزشی ولیعصر (عج) بیرجند

زراعت کار، عرفان.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WC ٢٠٢ ‫ز‬٢٧‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455483
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: زراعت کار، عرفان.
 5. عنوان:بررسی تجویز منطقی آنتی بیوتیک‌ها و انطباق آن با الگو‌‌های استاندارد موجود در بیماران مبتلا به عفونت‌های تنفسی بستری در بیمارستان آموزشی ولیعصر (عج) بیرجند / نگارش عرفان زراعت کار.
 6. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 7. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 8. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 9. سال اخذ مدرك:1398.
 10. مقطع:دکتری حرفه ای
 11. توصیف ظاهری:ج، 55 ص.: جدول
 12. خلاصه:مقدمه و هدف: عفونت دستگاه تنفسی به هر عفونتی در دستگاه تنفسی اشاره دارد. عفونتی از این نوع غالباً به دو دسته عفونت دستگاه تنفسی تحتانی و عفونت دستگاه تنفسی فوقانی تقسیم می‌شود. استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک‌ها در موارد اورژانس باعث ایجاد و گسترش باکتری‌های مقاوم به آنتی بیوتیک‌ها در جوامع می شود. از مهم‌ترین عوارض و مشکلات تجویز نادرست آنتی بیوتیک، ایجاد مقاومت میکرو‌ارگانیسم‌ها نسبت آن است. برای همین منظور بر این شدیم تا آنتی بیوتیک‌های تجویز شده در بیماران بستری مبتلا به عفونت‌های تنفسی در بیمارستان ولیعصر (عج) و میزان تجویز آنتی بیوتیک‌ها، طول درمان، نوع آنتی بیوتیک و میزان انطباق با پروتکل را بررسی کنیم. مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی و تحلیلی مبتنی بر اطلاعات بیمارستانی و به صورت گذشته نگر بر روی پرونده های بیماران بستری شده، انجام شد. چک لیستی که شامل نوع آنتی بیوتیک، میزان دوز، مدت زمان تجویز و نوع عفونت تنفسی و همخوانی تجویز با دستورالعمل از نظر انتخاب نوع آنتی بیوتیک و دوز آن، نوع مصرف، زمان شروع و طول مدت مصرف بود، فراهم شد و قابل قبول بودن آن بررسی شد؛ سپس گایدلاین طراحی شده که بر اساس پروتکل درمانی انتخاب شده بود را با داروهای تجویزی در بخش های بیمارستان مقایسه نمودیم. داده‌های حاصل را وارد نرم افزار (نسخه ی22) SPSS نموده و برای داده‌های کمی از شاخص‌های مرکزی میانگین و انحراف معیار و جهت داده‌های کیفی از آزمون کای-دو و آزمون دقیق فیشر در سطح معنی داری 0/05=α استفاده شد. یافته ها: در این مطالعه که بر روی 120 پرونده بیمار (61 بیمار مرد و 59 بیمار زن) با میانگین سن بیماران 23.6±57.8 انجام شد،میزان تطابق (32.5%) 39 و میزان عدم تطابق با دستورالعمل معرفی شده (67.5%) 81 بود. 14 نفر از بیماران مبتلا به دیابت بودند، 31 بیمار مصرف قبلی آنتی بیوتیک و همچنین 3 نفر chest tube داشتند. از بین علائم بالینی بیشترین میزان تطابق در موارد بدون تب، بدون سرفه و بدون دفع خلط و بیشترین میزان عدم تطابق، موارد بدون دیس پنه، تب‌ دارو همراه با دفع خلط بود، که هیچ‌ کدام از علائم بالینی بررسی شده از نظر آماری معنی‌دار نبود، از نظر یافته‌های CXR بیشترین میزان تطابق در موارد طبیعی و بیشترین میزان عدم تطابق در موارد غیر طبیعی بود که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود. میانگین تعداد گلبول سفید 5.2±10.6، میانگین ESR ، 27.7±22.3 و میانگین 23.6±CRP 47.5 بود. بیشترین آنتی بیوتیک تجویزی سفتریاکسون همراه با آزیترومایسین، سفپیم همراه با لووفلوکساسین و سفتیزوکسیم بود که میزان تطابق (32.5%) 39 و میزان عدم تطابق با دستورالعمل معرفی شده (67.5%) 81 بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود. بیشترین میزان تغییر آنتی بیوتیک به سفپیم به همراه لووفلوکساسین، سفتریاکسون به همراه لووفلوکساسین و لووفلوکساسین بود که تطابق در (35.71%) 10 و عدم تطابق در (64.29%) 18 مورد مشاهده شد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. بیشترین مدت روز تجویز آنتی بیوتیک به ترتیب 2 روز، 3 روز و 7 روز بود که تطابق با دستورالعمل در 24 مورد و میزان عدم تطابق در 58 مورد مشاهده شد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود. از نظر روش تجویز اولیه بیشترین میزان عدم تطابق در روش وریدی (85.7%) 42 مورد و کمترین آن در روش خوراکی به همراه وریدی است (54.4%) 37 مورد که این یافته از نظر آماری معنادار بود از نظر تجویز ثانویه عم تطابق در روش وریدی 100% (5 مورد) و در روش خوراکی - وریدی 68.4% (13 مورد) بوده است اما 100% آنتی بیوتیک های خوراکی (4 مورد) با دستور العمل مطابقت داشته است که این یافته از نظر آماری معنادار بوده است. نتیجه گیری: مدت زمان و نوع آنتی بیوتیک تجویزی در بیماران مبتلا به پنومونی، با دستورالعمل، ناهمخوانی داشت، که ممکن است این استفاده نادرست از آنتی بیوتیک باعث گسترش عفونت‌های مقاوم، ایجاد سوش‌های میکروبی جدید و واکنش‌های دارویی ناخواسته شود
 13. خلاصه:Introduction & Objective: Respiratory tract infection refers to any infection in the respiratory tract. This type of infection is often divided into two categories: lower respiratory tract infection and upper respiratory tract infection. Overuse of antibiotics in emergencies causes the development of antibiotic-resistant bacteria in communities. One of the most important side effects and problems of inappropriate administration of antibiotics is the development of resistance against microorganisms. Therefore, we aimed to evaluate the antibiotics prescribed for patients with respiratory infections in Valiasr Hospital and the rate of antibiotics prescription, duration of treatment, type of antibiotics, and compliance with the protocol. Materials and Methods: This descriptive-analytic study was based on hospital information and retrospectively on the records of hospitalized patients. A checklist that included antibiotic type, dose rate, duration of administration and type of respiratory infection, and compliance with the prescription was selected in terms of antibiotic type and dose, type of administration, starting time and duration of use, and was acceptable. It was evaluated; then we compared the designed guideline that was selected based on the treatment protocol with the prescription drugs in the hospital wards. The data were entered into SPSS software (22). For quantitative data, mean and standard deviation indices and for qualitative data, Chi-square and Fisher exact tests were used at the significant level α = 0.05. Results: This study was performed on 120 patient records (61 male and 59 female) with mean age of 57.8 ، 23.6, compliance rate (32.5%) 39 and compliance rate (67.5%). It was 81. 14 patients had diabetes, 31 had previous antibiotic use and 3 had chest tube. Among the clinical symptoms, the highest rate was in cases without fever, without cough and sputum and the highest rate was in patients without dyspnea, fever, and sputum, which was not statistically significant. The CXR findings were the highest in the normal cases and the highest in the abnormal cases, but this difference was not statistically significant. Mean white blood cell count was 10.6 ± 5.2, mean ESR was 27.7 ± 22.3 and mean CRP was 47.5 ± 23.6. The most prescribed antibiotics were ceftriaxone with azithromycin, cefepime with tavanex and cefizoxime, with a compliance rate of 32.5% and 39%, respectively (81.5%), which was statistically significant. The highest rate of antibiotic change to cefepime with taunox, ceftriaxone with tavanex and tavanex was observed in 10 (8.3%) and 19 (15.8%) cases respectively, but this difference was not statistically significant. The maximum duration of antibiotic administration was 2 days, 3 days and 7 days, respectively, in compliance with guidelines in 24 cases and mismatch in 58 cases, which was statistically significant. In the primary administration method, the highest rate of mismatch was in the intravenous method (85.7%) and 42 in the oral and intravenous method (54.4%), respectively (37%). 100% (5 cases) and in oral-intravenous method 68.4% (13 cases) but 100% oral antibiotics (4 cases) corresponded to the instruction, which was statistically significant. Conclusion: The timing and type of prescribed antibiotics in patients with pneumonia are inconsistent with the guidelines, which may lead to misuse of antibiotics, spread of resistant infections, development of new microbial strains and adverse drug reactions
 14. توصیفگر: پنومونی   Pneumonia
 15. توصیفگر: آنتی بیوتیک ها   Antibiotics
 16. توصیفگر: ترکیبات شیمیایی و داروها   Chemicals and Drugs
 17. توصیفگر: دارو درمانی   Drug Therapy
 18. توصیفگر: اثرات دارویی   Drug Effects
 19. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 20. استاد راهنما. عابدینی، محمدرضا
 21. استاد مشاور. ابراهیم زاده، آزاده

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع