درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه میزان خون ریزی در روش بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران در اعمال جراحی دیسک کمر و خون‌ریزی‌های مغزی بیمارستان‌های آموزشی شهر بیرجند سال‌های 97-1396
85 مرتبه مشاهده شده

مقایسه میزان خون ریزی در روش بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران در اعمال جراحی دیسک کمر و خون‌ریزی‌های مغزی بیمارستان‌های آموزشی شهر بیرجند سال‌های 97-1396

لطفیان، داوود.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WL ٣٦٨ ‫ل‬٤٨٤‫م‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455844
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: لطفیان، داوود.
 5. عنوان:مقایسه میزان خون ریزی در روش بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران در اعمال جراحی دیسک کمر و خون‌ریزی‌های مغزی بیمارستان‌های آموزشی شهر بیرجند سال‌های 97-1396 / نگارش داوود لطفیان.
 6. Title: Comparison of Bleeding in Anesthesia with Propofol and Isoflurane in Lumbar Disc and Cerebral Hemorrhage Surgery / By Davood Lotfian
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ک، 62 ص.: مصور، جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: در این مطالعه میزان خون ریزی در روش بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران در اعمال جراحی دیسک کمر و خون ریزی های مغزی بیمارستان‌های آموزشی شهر بیرجند سال های 97-1396 را مقایسه نمودیم. مواد و روش‌ها: این مطالعه نیمه تجربی (کارآزمایی شاهد دار غیر تصادفی شده) بر روی بیماران 18 الی 75 سال تحت عمل جراحی ستون فقرات و خونریزی های مغزی طی سال 97-96 در بیمارستان آموزشی امام رضا (ع) و رازی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام پذیرفت. اطلاعات بیماران به صورت گذشته نگر و با استفاده از پرونده بیماران جمع آوری گردید. داده ها به نرم افزار spss19 وارد و در سطح معناداری 5 درصد آنالیز شدند. یافته ها: در مطالعه 36 نفر تحت بیهوشی با پروپوفول و 35 نفر تحت بیهوشی با ایزوفلوران قرار گرفتند. دو گروه از نظر جنسیت همسان بودند ولی بیماران گروه پروپوفول به طور معناداری جوان تر از بیماران گروه ایزوفلوران بودند (0.006=p). بین دو گروه از نظر میزان خونریزی، سطح هموگلوبین، فشار خون سیستولیک و فشار خون دیاستولیک قبل و بعد عمل تفاوت معناداری وجود نداشت. هموگلوبین، فشار خون سیستولیک و فشار خون دیاستولیک در گروه پروپوفول قبل عمل به ترتیبg/dl 13.8±1.69، mmHg 127.2±15 و mmHg 80±8 بود که بعد عمل به g/dl 13.03±2.01 (p=0.0001)، mmHg 122.3±12.8 (p=0.079) و mmHg 76.5±9.7 (p=0.034) کاهش یافت. در گروه ایزوفلوران، هموگلوبین، فشار خون سیستولیک و فشار خون دیاستولیک قبل عمل به ترتیب g/dl 13.7±1.62، mmHg 18±4.128 و mmHg 78.5±12.6 بود که به g/dl 12.8±1.9 (p=0.0001)، mmHg 124.1±15.8 (p=0.217) و mmHg 76.0±11.9 (p=0.365) کاهش یافت. میزان خونریزی در بیماران تحت بیهوشی با پروپوفول برابر 187.1±81.94 سی سی و در بیماران تحت بیهوشی با ایزوفلوران برابر 255.3±118.6 سی سی بوده است (0.06=p). نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان خونریزی در بیماران کاندید جراحی سیستم اعصاب مرکزی تحت بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران یکسان می باشد. البته افت فشار خون در بیماران تحت بیهوشی با پروپوفول بیشتر بوده است
 14. خلاصه:Background: In this study, we compared the amount of bleeding in anesthesia with propofol and isoflurane in patients undergoing lumbar disc and cerebral hemorrhage surgerry in Birjand teaching hospitals during 2018-2019 Methods: This cross-sectional study was performed on patients 18-75 years old undergoing spinal cord surgery and cerebral hemorrhage surgery during 2018-2019 at Imam Reza Hospital of Birjand University of Medical Sciences. Patient information was retrospectively collected using medical records. The data were entered into SPSS19 and analyzed at the significant level of 5%. Results: 36 patients underwent propofol anesthesia and 35 patients under isoflurane. Both groups were sex-matched, but propofol patients were significantly younger than isoflurane patients (p = 0.006). There was no significant difference between the two groups in pre- and postoperative bleeding, hemoglobin level, systolic blood pressure and diastolic blood pressure. Preoperative hemoglobin, systolic blood pressure, and diastolic blood pressure in the propofol group were 13.8±1.69 g/dl, 127.2±15 mmHg and 80±8 mmHg, respectively, that decreased to at 13.03±2.01 g/dl (p=0.0001), 122.3±12.8 mmHg (p=0.079) and 76.5±9.7 mmHg (p=0.034) postoperatively. In the isoflurane group, preoperative hemoglobin, systolic blood pressure and diastolic blood pressure were 13.7±1.62 g/dl, 128.4±18 mmHg and 78.5±12.6 mmHg, respectively, which was decrease to 12.8±1.9 g/dl (p=0.0001), 124.1±15.8 mmHg, (p=0.217) and 76.0±11.9 mmHg (p=0.365). Conclusions: The results of this study showed that the rate of bleeding in patients undergoing central nervous system surgery under anesthesia is similar to propofol and isoflurane. However, hypotension was higher in patients under propofol anesthesia
 15. توصیفگر: دستگاه اعصاب مرکزی   Central Nervous System
 16. توصیفگر: بیماری های ستون مهره ها   Spinal Diseases
 17. توصیفگر: بیماری های دستگاه اعصاب مرکزی   Central Nervous System Diseases
 18. توصیفگر: دیسک بین مهره ای   Intervertebral Disk
 19. توصیفگر: خونریزی   Hemorrhage
 20. توصیفگر: پروپوفول   Propofol
 21. توصیفگر: ایزوفلوران   Isoflurane
 22. توصیفگر: بیحسی و بیهوشی   Anesthesia
 23. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 24. توصیفگر: جراحی   Surgery
 25. استاد راهنما. خالصی، علیرضا
 26. استاد مشاور. شریف زاده، غلامرضا
 27. استاد مشاور. گنجی فرد، محمود

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها