درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی با آموزش کارگاهی بر مهارت پرستاران اورژانس در تفسیر نوار قلب
81 مرتبه مشاهده شده

مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی با آموزش کارگاهی بر مهارت پرستاران اورژانس در تفسیر نوار قلب

برهان زهی، خلیل.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WG ١٤٠ ‫ب‬٥١٢‫م‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455899
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: برهان زهی، خلیل.
 5. عنوان:مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی با آموزش کارگاهی بر مهارت پرستاران اورژانس در تفسیر نوار قلب / دانشجو خلیل برهان زهی.
 6. Title: Comparison of the effect of social-networking-based teaching and workshop-based teaching on emergency nurse ECG interpretation skills / By Khalil Borhanzehi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:اورژانس
 13. توصیف ظاهری:ط، 63، ل ص.: مصور، جدول
 14. خلاصه:زمینه و هدف: تفسیر نوارقلب یک مهارت بالینی مهم می باشد که به تشخیص سریع اختلالات تهدید کننده حیات بیماران کمک می کند. تفسیر اشتباه نوار قلب می تواند منجر به اشتباهات بالینی جدی شود. بنابراین آموزش تفسیر نوار قلب بخش اساسی در آموزش علوم پزشکی است. شبکه های اجتماعی با ماهیت اشتراک گذاری، امکان خلاقیت و نوآوری را در آموزش فراهم می کنند و در هر زمانی قابل دسترس می باشند، واتس آپ هم یکی از شبکه های اجتماعی پر کاربرد است که ارسال اطلاعات از این طریق با کمترین هزینه و زمان امکان پذیر می باشد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی با آموزش کارگاهی بر مهارت پرستاران اورژانس در تفسیر نوار قلب انجام شد. مواد و روش ها: یک مطالعه مداخله ای شاهد دار سه گروه است. سه بیمارستان الف، ب و ج به صورت تصادفی به سه گروه کنترل، کارگاه و شبکه اجتماعی تقسیم شدند. پرستاران با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. قبل از مداخله از پرستاران هر سه گروه پیش آزمون گرفته شد. پرستاران گروه کارگاه در طی کارگاه 4 ساعته آموزش داده شدند. سپس به پرستاران گروه مبتنی بر شبکه های اجتماعی، از طریق واتس آپ به مدت سه هفته (21 جلسه) کلیه مطالب کارگاه آموزش داده شد. پس از پایان آموزش از هر سه گروه پس آزمون گرفته شد و میزان بهبود مهارت در هرگروه با گروه های دیگر مقایسه شد. داده ها با روش های آماری توصیفی و تحلیلی و با SPSS ورژن 19 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد اختلاف معناداری در نمره مهارت تفسیر نوار قلب بین دو گروه واتس آپ و کنترل (0/022=P) و بین دو گروه مداخله (واتساپ با کارگاه) (0/039=P) وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به اینکه دو روش کارگاه و واتس آپ مؤثر بودند ولی نمره مهارت تفسیر نوار قلب پرستاران گروه واتس آپ بالاتر بود. می تواند اهمیت شبکه های اجتماعی را به عنوان یک زمینه بالقوه آموزشی برجسته کند. که می تواند معرف روش نوین آموزش در کنار سایر روش های آموزش باشد و در بهبود فرایند آموزش مؤثر واقع شود. و همچنین استفاده از آن می تواند به نفع مربیان آموزشی و دانشجویان باشد
 15. خلاصه:Background and Purpose: Electrocardiogram (ECG) interpretation is an important clinical skill that helps to quickly diagnose life-threatening arrhythmias in patients. The important point is that nurses must have the necessary skills to detect abnormal changes in the ECG. Misinterpretation of the ECG can lead to serious clinical errors. Therefore, teaching ECG interpretation is an essential part of medical science education. Social networks with sharing features enable creativity and innovation in education and are accessible at any time. WhatsApp is a popular social network that can send information at the least cost and time. The purpose of this study was the comparison of the effect of social-networking-based teaching and workshop-based teaching on emergency nurse ECG interpretation skills. Method: This was a pre- and post-test quasi-experimental study with a control group. Three hospitals A, B, and C were randomly divided into three groups: control (n=28), workshop (27) and WhatsApp (27). Nurses were selected by convenience sampling method. Data were collected before and after the intervention using the ECG interpretation questionnaire. The workshop group received 4-hour education of ECG interpretation. WhatsApp group received 21-session education of ECG interpretation. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics via the SPSS v.19 software. Results: No statistically significant difference was reported between the groups regarding the pretest skill score, but the posttest skill score was significantly higher in the WhatsApp group compared to the control group (P=0.001). The posttest skill score was significantly higher in the WhatsApp group compared to the Workshop group (P=0.044). Conclusions: emergency nurse ECG interpretation skills in both workshop and WhatsApp methods were improved, but the WhatsApp group had higher ECG interpretation skills. The effectiveness of WhatsApp on emergency nurse ECG interpretation skills highlighted the importance of social networks on learning. So, it can introduce new teaching methods along with other teaching methods that improve the teaching process effectively. Also, it can be useful for educators and students
 16. توصیفگر: الکتروکاردیوگرافی   Electrocardiography
 17. توصیفگر: آموزش   Education
 18. توصیفگر: پرستاری فوریتی   Emergency Nursing
 19. توصیفگر: محیط اجتماعی   Social Environment
 20. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 21. استاد راهنما. حسینی، محمدرضا
 22. استاد مشاور. حسینی، مهدی
 23. استاد مشاور. شریف زاده، غلامرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها