درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه نتایج آسیب شناسی بافت تیروئید با گزارش FNA در بیماران تحت جراحی تیروییدکتومی در بیمارستان ولی عصر طی سال‌های 1394 لغایت 1398
70 مرتبه مشاهده شده

مقایسه نتایج آسیب شناسی بافت تیروئید با گزارش FNA در بیماران تحت جراحی تیروییدکتومی در بیمارستان ولی عصر طی سال‌های 1394 لغایت 1398

چلویی، محمد.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WK ٢٧٠ ‫چ‬٥٢‫م‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455508
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: چلویی، محمد.
 5. عنوان:مقایسه نتایج آسیب شناسی بافت تیروئید با گزارش FNA در بیماران تحت جراحی تیروییدکتومی در بیمارستان ولی عصر طی سال‌های 1394 لغایت 1398 / نگارش محمد چلویی.
 6. Title: Comparison of Thyroid Tissue Pathology with FNA Report in Patients Undergoing Thyroidectomy in Vali-e-Asr Hospital during 2014-2018 / By Mohammad Cheloei
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:و، 48 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: آسپیراسیون سوزنی نازک روشی ارزان و دقیق جهت بررسی ندول تیروئید می باشد که باعث جلوگیری از جراحی های غیر ضروری می شود با این حال اخیرا نقش آن در مدیریت ندول‌ها مورد شک قرار گرفته است. در این راستا هدف از مطالعه حاضر، مقایسه گزارش سیتولوژی آسپیراسیون سوزنی نازک ندول های تیروئیدی با نتایج جراحی تیروئید در بیماران تحت جراحی تیروییدکتومی در بیمارستان ولی عصر شهرستان بیرجند طی سال‌های 1394 لغایت 1398 می باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ مقطعی بر روی نمونه سیتولوژی 50 بیمار طی سال‌های 1394 لغایت 1398 که تحت جراحی تیروییدکتومی در بیمارستان ولیعصر شهرستان بیرجند قرار گرفته بودند انجام شد. سن، جنس، نتایج FNA و پاتولوژی ثبت گردیدند. نتایج FNA بر اساس گزارش پاتولوژی به چهار گروه ناکافی، خوش خیم، بدخیم و مشکوک طبقه‌بندی و نتیجه پاتولوژی نیز به دو گروه خوش خیم و بدخیم تقسیم شده، داده ها در نرم افزار SPSSنسخه 23 وارد شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر در سطح معناداری α=0.05 استفاده شد همچنین حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی و دقت آزمون نیز محاسبه شد. یافته‌ها: اکثریت افراد مورد مطالعه 46 نفر (92 درصد) زن بودند و میانگین سن افراد 13.94±45.98 بود. نتایج هیستوپاتولوژی نشان داد 34 نفر (68 درصد) ضایعه خوش خیم و 16 نفر (32 درصد) ضایعه بدخیم داشتند. همچنین FNA در تشخیص ندول‌ های تیروئید، حساسیت (33 درصد)، ویژگی (96.5 درصد)، ارزش اخباری مثبت(80 درصد)، ارزش اخباری منفی(77.7 درصد)و دقت آزمون (78 درصد) داشت.نتیجه گیری: بر طبق مطالعه حاضر آسپیراسیون سوزنی نازک می توان در تشخیص قطعی بیماری کمک کننده باشد
 14. خلاصه:Background and Aim: fine needle aspiration is an inexpensive and accurate method for thyroid nodule screening that avoids unnecessary surgery. However, its role in nodule management has recently been questioned. The aim of this study was to compare the needle aspiration cytology report of thyroid nodules with the results of thyroid surgery in patients undergoing thyroidectomy in Vali-e-Asr Hospital in Birjand during 2014-2018. Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on cytology specimens of 50 patients who underwent thyroidectomy in Vali-e-Asr Hospital in Birjand during 2014-2018. Age, sex, FNA and pathology results were recorded. FNA results were classified into four groups of inadequate, benign, malignant and suspicious according to the pathology report. Pathologic outcome was also divided into benign and malignant groups. Chi-square and Fisher exact tests were used at the significant level α = 0.05. Results: The majority of the subjects were 46 (92%) women and the mean age was 45.98 ± 13.94. Histopathological results showed that 34 (68%) had benign lesions and 16 (32%) had malignant lesions. FNA also had thyroid nodules, sensitivity (33%), specificity (96.5%), positive predictive value (80%), negative predictive value (77.7%) and test accuracy (78%). Conclusion: According to the present study, fine needle aspiration can be helpful in definitive diagnosis of the disease
 15. توصیفگر: گره تیروئید   Thyroid Nodule
 16. توصیفگر: گواتر گرهی   Guiter, Nodular
 17. توصیفگر: آسیب شناسی   Pathology
 18. توصیفگر: جراحی   Surgery
 19. توصیفگر: تیروئید برداری   Thyroidectomy
 20. توصیفگر: آسپیراسیون   Aspiration
 21. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 22. استاد راهنما. گلبویی موسوی، حسن
 23. استاد مشاور. سجادی نژاد، بتول سادات
 24. استاد مشاور. زردست، محمود

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها