درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه اثر بی‌حسی موضعی و میزان خونریزی حین عمل داروی دیفن هیدرامین، لیدوکائین 1 درصد و نرمال سالین پس از عمل جاندازی شکستگی بینی
199 مرتبه مشاهده شده

مقایسه اثر بی‌حسی موضعی و میزان خونریزی حین عمل داروی دیفن هیدرامین، لیدوکائین 1 درصد و نرمال سالین پس از عمل جاندازی شکستگی بینی

رمضانی، فاطمه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WV ٣٢٠ ‫ر‬٧١٦‫م‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455422
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: رمضانی، فاطمه.
 5. عنوان:مقایسه اثر بی‌حسی موضعی و میزان خونریزی حین عمل داروی دیفن هیدرامین، لیدوکائین 1 درصد و نرمال سالین پس از عمل جاندازی شکستگی بینی / نگارش فاطمه رمضانی.
 6. Title: Comparison of local anesthetic effect of diphenhydramine, lidocaine and normal saline in patients undergoing nasal fracture reduction surgery in ValiAsr Hospital in Birjand during 2017-2018 / By Fatame Ramezanee
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ز، 57 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: شکستگی بینی، شایع‌ترین آسیب استخوانی در صورت و سومین شکستگی اسکلت استخوانی است. ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯽﺣﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺟﺎ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ. بی‌حس‌ کننده‌های موضعی داروهایی هستند که به صورت موقت از حس درد جلوگیری می‌کنند. هدف ما در این مطالعه مقایسه اثر بی‌حسی موضعی و خونریزی حین عمل (یکی از مهمترین فاکتورها و عوامل در حین عمل جراحی) دیفن هیدرامین، لیدوکائین 1 درصد و نرمال سالین در بیماران تحت عمل جا اندازی شکستگی بینی بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه کار آزمایی بالینی جامعه مورد مطالعه ما فراد 50-6 سال که به علت شکستگی بینی به بیمارستان ولیعصر (ع) در سال 1397 مراجعه کردند. تعداد 108 بیمار مراجعه کننده که شرایط قرار گرفتن در مطالعه را داشتند به طور تصادفی ساده بوسیله قرعه‌کشی به 3 گروه شامل دریافت کننده دیفن هیدرامین، لیدوکائین 1 درصد و نرمال سالین تقسیم شدند. میزان خونریزی حین عمل بر اساس میزان خون ساکشن شده از فیلد جراحی و تعداد مش خونی شده استفاده شده با این فرض که مصرف یک مش کاملا خون آلود معادل 20 سی سی خون از دست رفته را در خود جذب می‌کند، برآورد گردید. درجه درد بر اساس فرم امتیاز آنالوگ بصری VAS محاسبه و ارزیابی شد. داده‌ها پس از جمع‌ آوری وارد نرم‌ افزار SPSS شده و بوسیله آزمون‌های آماری مربوطه در سطح معناداری برابر با 5 صدم تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: این مطالعه بر روی 99 بیمار که شامل 60 مرد (60/6%) و 39 زن (39/4%) با میانگین سنی 14/08±23/35 سال انجام شد. شایع‌ترین علت شکستگی بینی در بیماران مورد مطالعه تصادف با فراوانی 34/3 درصد بود. میانگین نمره درد 2 ساعت پس از عمل در گروه نرمال سالین به طور معناداری بیشتر از دو گروه دیگر بود (P<0.05). میانگین خون‌ریزی در سه گروه با یکدیگر اختلاف معناداری نداشت (P>0.05). نتیجه‌گیری: دو داروی دیفن هیدارمین و لیدوکائین به عنوان یک داروی بی‌حسی در اعمال جراحی بینی در مقایسه با نرمال سالین کارایی بهتری داشت
 14. خلاصه:Background: Nasal fracture is the most common bone injury in the face and is the third bone fracture In many cases, people who have suffered a broken nose, a broken nose only local anesthesia is missing. Topical anesthetics are drugs that temporarily relieve pain. The purpose of this study was to compare the effect of local anesthesia and intraoperative bleeding (one of the most important factors during surgery) of diphenhydramine, 1% lidocaine and normal saline in patients undergoing nasal fracture surgery. Methods: In this clinical trial study, our study population consisted of 6-50 years old people who referred to Valiasr hospital for nasal fractures. A total of 99 patients were randomly divided into three groups according to inclusion criteria: diphenhydramine, lidocaine 1% and normal saline. The rate of intraoperative bleeding was estimated based on the amount of blood sucked from the surgical field and the number of blood meshes used, assuming that the intake of a whole bloody mesh absorbs 20 cc of lost blood. Pain scores were calculated and evaluated using the VAS visual analogue rating form. The data were entered into SPSS software and analyzed by statistical tests at the significant level of 0.05. Results: This study was performed on 60.6% male and 39.4% female with mean age of 23.35±14.08 years. The most common cause of nasal fracture was accident with 34.3%. The mean pain score 2 hours postoperatively was significantly higher in the normal saline group (P <0.05). There was no significant difference in mean bleeding between the three groups (P> 0.05). Conclusions: Both diphenhydramine and lidocaine, as anesthetic agents, were more effective in nasal surgery than normal saline
 15. توصیفگر: جراحی ترمیمی بینی   Rhinoplasty
 16. توصیفگر: شکستگی   Fractures
 17. توصیفگر: زخم ها و آسیب ها   Wounds and Injuries
 18. توصیفگر: بینی   Nose
 19. توصیفگر: لیدوکائین   Lidocaine
 20. توصیفگر: دیفن هیدرامین   Diphenhydramine
 21. توصیفگر: داروهای بیحسی موضعی   Anesthetics, Local
 22. توصیفگر: دارو درمانی   Drug Therapy
 23. توصیفگر: درمان   Therapy
 24. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 25. توصیفگر: کالبدشناسی و بافت شناسی   Anatomy
 26. استاد راهنما. مفتح، محمدرضا
 27. استاد مشاور. اصغری، مسعود

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها