درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بیان پروتئین نوترکیب Der f1 در باکتری E.coli
168 مرتبه مشاهده شده

بیان پروتئین نوترکیب Der f1 در باکتری E.coli

نجف زاده، مهسا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis QU ٥٥ ‫ن‬٣١٧‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455699
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: نجف زاده، مهسا.
 5. عنوان:بیان پروتئین نوترکیب Der f1 در باکتری E.coli / نگارش مهسا نجف زاده.
 6. Title: Recombinant Der f1 protein production in E. coli / By Mahsa Najafzadeh
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:ایمنی شناسی
 13. توصیف ظاهری:خ، 54 ص.: مصور
 14. خلاصه:زمینه و هدف: بیماری های آلرژیک حدود 30 تا 40 % از جمعیت افراد را درگیر می کنند شیوع این بیماری ها در دهه های گذشته با سرعت بسیار بالایی در حال افزایش است. از بین آلرژن های خانگی، مایت های موجود در گرد و غبار خانه ها که از جنس Dermatophagoides هستند، نقش مهمی در ایجاد آلرژی ایفا می کنند و 60 تا 80% افراد آتوپیک نسبت به آن حساسیت دارند. این پژوهش با هدف تولید نوترکیب آلرژن نوع یک درماتوفاگوئیدس فارینه برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام گرفت. مواد و روشها: این مطالعه تجربی که در طول سال های 97-98 در محل آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند صورت گرفت، ابتدا با استفاده از روش های بیوانفورماتیک، پلازمید ژن مربوط به پروتئین شماره ی یک درماتوفاگوئیدس فارینه طراحی گردید. ژن مربوط به پروتئین مورد نظر در اشرشیا کولی بیان گشته و پروتئین حاصل با روش کروماتوگرافی تخلیص گردید. برای تایید، دات بلات، الایزا و SDS-PAGE بکار گرفته شد. یافته ها: تخلیص پروتئین نوترکیب بوسیله روش افینیتی کروماتوگرافی انجام گرفت. حضور پروتئین با انجام SDS-PAGE تایید شد و فعالیت بیولوژیک پروتئین با انجام تست ایمنوبلاتینگ و الایزا مثبت ارزیابی شد. نتیجه گیری: استفاده از آلرژن های نوترکیب به عنوان جانشین هایی برای عصاره ی خام این آلرژن ها برای انجام ایمنوتراپی می تواند باعث افزایش کارایی و سلامت ایمنوتراپی اختصاصی مایت های گرد و غبار خانگی شود. بعلاوه، با تولید نوترکیب این آلرژن ها می توان گامی در جهت خود کفایی از نمونه های خارجی آن برداشت
 15. خلاصه:Background: The house dust mite species Dermatophagoides farinae releases allergens that cause allergies and asthma worldwide. This study sought to clone and express the full-length cDNA encoding the group 1 allergen of D. farinae (Der f 1). Methods: The published sequence of cDNA encoding Der f 9 was used to designed pET-28a + plasmid and the plasmid was transformed into Escherichia coli BL21 (DE3) and SHuffle T7 Express cells for expression. The recombinant protein was purified by Nickel affinity chromatography, identified by SDS–PAGE, dot blotting, and tested by ELISA for IgE reactivity with sera from allergic patients. Results: The Der f 1 was expressed successfully in E. coli, which was identified by SDS–PAGE. The recombinant allergen was purified by chromatography and confirmed by SDS–PAGE, dot blotting and ELISA. Conclusions: The successful production of recombinant Der f 1 protein revealed the importance of Der f 1 in mite allergy, and provides a foundation for further study of this allergen in diagnosis and treatment of symptoms
 16. توصیفگر: پروتئین های نوترکیب   Recombinant Proteins
 17. توصیفگر: آلرژن ها   Allergens
 18. توصیفگر: حساسیت شدید   Hypersensitivity
 19. توصیفگر: اشریشیاکولی   Escherichia Coli
 20. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 21. توصیفگر: بیوسنتز   Biosynthesis
 22. توصیفگر: استفاده درمانی   Therapeutic Use
 23. استاد راهنما. فریدونی، محمد
 24. استاد راهنما. صفرپور، حسین
 25. استاد مشاور. سجادی، مهدی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها