درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اثرات عصاره کاکل ذرت در رفع عوارض کلیوی ناشی از داروی سیس پلاتین در موش آزمایشگاهی
186 مرتبه مشاهده شده

بررسی اثرات عصاره کاکل ذرت در رفع عوارض کلیوی ناشی از داروی سیس پلاتین در موش آزمایشگاهی

احمدی، احمدعماد.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WJ ٣٠٠ ‫الف‬٢٨٤‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455613
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: احمدی، احمدعماد.
 5. عنوان:بررسی اثرات عصاره کاکل ذرت در رفع عوارض کلیوی ناشی از داروی سیس پلاتین در موش آزمایشگاهی / نگارش احمد عماد احمدی.
 6. Title: Effect of corn silk extract on Cisplatin-induced renal complications in mice / By Ahmad Emad Ahmadi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:72 ص.: جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: بیماری های کلیوی یکی از مهمترین علل مرگ و میر در سراسر جهان هستند. بیماری های کلیوی شدید به دو دسته نارسایی کلیوی حاد و مزمن تقسیم می شوند. یکی از عوامل القا کننده نارسایی کلیوی حاد، دارویی سیس پلاتین که در شیمی‌ درمانی استفاده می‌شود، است. در طب سنتی ایران، مصرف کاکل ذرت برای بیماران مبتلا به سنگ مثانه، التهاب و ورم و درد مثانه، نزله مثانه، نفریت ها، آلبومینوری، بیماری های قلب و نقرس، مفید تشخیص داده شده است. کاکل ذرت حجم دفع ادرار روزانه را به اندازه قابل ملاحظه افزایش می‌دهد. لذا در این مطالعه بر آن شدیم اثرات سمی داروی سیس پلاتین بر روی کلیه و مقایسه استفاده از عصاره کاکل ذرت در رفع عوارض کلیوی در موش های آزمایشگاهی را بررسی کنیم. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی پس از تهیه عصاره آبی کاکل ذرت در آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه شامل: گروه کنترل سالم، کنترل سیس‌پلاتین، سیس پلاتین + درمان کاکل ذرت با دوز mg/kg 100 و 200 تقسیم شدند. جهت القای آسیب کبدی سیس پلاتین با دوز mg/kg 7 بصورت تک دوز انجام شد. جهت درمان موش‌های مورد مطالعه به مدت 21 روز به میزان 1/5 سی سی از عصاره مورد نظر گاواژ شدند. بعد از 21 روز موش‌ها بوسیله کتامین و گزیلارین بیهوش شده و از قلب آن‌ها خونگیری انجام و سرم جداسازی و به آزمایشگاه جهت اندازه‌گیری پارامترهای مورد نظر ارسال شد. ادرار 24 ساعته موش‌ها نیز جمع‌آوری و برای اندازه‌گیری پارامترهای ادراری به همراه سرم موش‌ها به آزمایشگاه ارسال شد. نتایج پس از جمع‌آوری وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 18 شده و بوسیله آزمون ‌های آماری مربوطه تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج این مطالعه که سطح سرمی اوره در گروه کنترل در مقایسه با سایر گروه‌های مورد مطالعه بطور معناداری پایین‌تر بود (P<0.05) و سطح سرمی کراتینین و اسیداوریک در گروه‌های مختلف با یکدیگر اختلاف معناداری نداشتند (P>0.05). میانگین سطح ادراری کلسیم در گروه کنترل و گروه کاکل ذرت 200 نسبت به سایر گروه‌ها بصورت معناداری کاهش (P<0.05) و میانگین سطح ادراری فسفر و کراتینین در گروه کنترل در مقایسه با سایر گروه‌ها افزایش معناداری داشت (P<0.05). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که عصاره آبی کاکل ذرت در دوزهای مورد استفاده آسیب کلیوی ناشی از سیس پلاتین اثرات بهبود دهندگی نداشته است
 14. خلاصه:Background: Kidney disease is one of the most important causes of death worldwide. Severe kidney disease is divided into acute and chronic renal failure. One of the causes of acute renal failure is the cisplatin drug used in chemotherapy. In Iranian traditional medicine, corn silk can be used for patients with bladder stones, inflammation and bladder swelling and pain, bladder cavity, nephritis, albuminuria, heart disease and gout. corn silkcan increase the amount of urine output daily considerably. Therefore, in this study, we evaluated the toxic effects of cisplatin on kidneys and the comparison of the use of corn silk extract in eliminating kidney complications in Rats. Methods: In this experimental study, 32 male Wistar rats were randomly divided into four groups: healthy control group, cisplatin control, cisplatin + corn silk extract treatment with doses100 and 200 mg/kg. For induction of Renal injury, cisplatin at a dose of 7 mg / kg was performed in a single dose. For the treatment of the Rats, they were gavaged for 21 days. After 21 days, the Rats were anesthetized with ketamine and Xylazine and blood samples were taken from their hearts, and the serum was isolated and sent to the laboratory to measure the parameters. The 24-hour urine of the Rats was collected and sent to the lab for measuring urine parameters along with the serum of rats. The results were collected by SPSS software version 18 and analyzed by relevant statistical tests. Results: The results of this study showed that the level of urea in the control group was significantly lower than the other groups (P <0.05) and serum creatinine and uric acid levels were not significantly different in different groups (P> 0.05). The mean level of calcium level in control group and corn silk group 200 significantly decreased (P <0.05) and the mean level of urinary P and Cr in control group was significantly higher than other groups (P <0.05). Conclusions: The results of this study indicated that corn silk aqueous extract in cisplatin-induced renal damage doses did not have any effect
 15. توصیفگر: بیماری های کلیه   Kidney Diseases
 16. توصیفگر: بیماری دستگاه ادراری   Urologic Diseases
 17. توصیفگر: موش ها   Mice
 18. توصیفگر: اثرات دارویی   Drug Effects
 19. توصیفگر: عوارض   Complications
 20. توصیفگر: سیس پلاتین   Cisplatin
 21. توصیفگر: عصاره گیاهان   Plant Extracts
 22. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 23. استاد راهنما. همتی، مینا
 24. استاد مشاور. ملکانه، محمد

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها