درحال بارگذاري...
نشریه ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه
78 مرتبه مشاهده شده

نشریه ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه

 1. شاپا:7386-2588 (چاپی)
 2. شاپا:6681-2588 (الکترونیکی)
 3. شماره راهنما:Journal WA 317
 4. عنوان و شرح مسئولیت:نشریه ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه / فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران.
 5. عنوان روي جلد: نشریه ارتقای سلامت
 6. عنوان روي جلد: نشریه فرهنگ و ارتقای سلامت
 7. ترتیب انتشار:فصلنامه
 8. شناسه افزوده: مرندی، علیرضا مدیر مسئول
 9. شناسه افزوده: محققی، محمدعلی سردبیر
 10. شناسه افزوده: فروتن، محسن مدیر اجرایی
 11. آدرس الکترونیکی:http://ijhp.ir
 12. آدرس الکترونیکی:ijhp@ams.ac.ir
 13. نشر:تهران، : فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری‌ اسلامی ایران، 1396 -
 14. آدرس ناشر:تهران، بزرگراه شهید حقانی، خروجی کتابخانه ملی و مجموعه فرهنگستان ها، فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، کدپستی: 3321-15386؛ تلفن:16-88645513-021؛ نمابر: 88656196-021 و 88645518-021؛ صندوق پستی: 19395/4655
 15. یادداشت:زبان اصلی فارسی همراه با خلاصه انگلیسی
 16. موضوع:ترویج بهداشت - نشریات ادواری.
 17. موجودی: (1396) جلد: 1. پیش شماره (کتابخانه مرکزی)
 18. موجودی: (1397) جلد: 2. شماره: 4-1 (کتابخانه مرکزی)
 19. موجودی: (1398) جلد: 3. شماره: 2-1 (کتابخانه مرکزی)
 20. موجودی: (1398) جلد: 4. شماره: 1 (کتابخانه مرکزی)

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها