درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه تأثیر برنامه خود مدیریتی همتا محور با برنامه پرستار محور بر بهزیستی ذهنی بیماران مبتلاء به اسکلروز متعدد
1106 مرتبه مشاهده شده

مقایسه تأثیر برنامه خود مدیریتی همتا محور با برنامه پرستار محور بر بهزیستی ذهنی بیماران مبتلاء به اسکلروز متعدد

عزیزی، مریم.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WL ٣٦٠ ‫ع‬٥٨٨‫م‬ ١٣٩٧
 2. شماره پایان نامه:455610
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: عزیزی، مریم.
 5. عنوان:مقایسه تأثیر برنامه خود مدیریتی همتا محور با برنامه پرستار محور بر بهزیستی ذهنی بیماران مبتلاء به اسکلروز متعدد / نگارنده مریم عزیزی.
 6. Title: The effect of peer-led versus nurse-led self-management on the subjective well-being of patients with multiple sclerosis
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1397.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:داخلی - جراحی
 13. توصیف ظاهری:ل، 95 ص.: جدول
 14. خلاصه:مقدمه و هدف: نسبت قابل توجهی از مبتلایان به اسکلروز متعدد کاهش بهزیستی ذهنی را تجربه می کنند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر برنامه خود مدیریتی همتا محور با برنامه پرستار محور بر بهزیستی ذهنی بیماران مبتلاء به اسکلروز متعدد طراحی گردید. مواد و روش ها:در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده، 81 بیمار مبتلاء به اسکلروز متعدد عضو مرکز جامع درمان بیماری های خاص وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شرکت داشتند. بیماران به صورت نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند و فرم اطلاعات دموگرافیک، مقیاس رضایت از زندگی و مقیاس تجارب عاطفی مثبت و منفی برای همه تکمیل گردید. این بیماران سپس با روش بلوکینگ جایشگتی به دو گروه همتا محور و پرستار محور تخصیص یافتند. سپس جلسات برنامه خود مدیریتی توسط پرستاری مجرب برای 4 گروه پرستار محور و همچنین توسط فرد همتا برای 4 گروه همتا محور به مدت 6 جلسه حدوداً 2 ساعته، هر هفته یک جلسه، برگزار شد. بلافاصله پس از اتمام مداخله و دو ماه بعد از آن ابزارهای پژوهش برای همه ی شرکت کنندگان تکمیل شد. نتایج: میانگین نمره جز شناختی بهزیستی ذهنی (رضایت از زندگی) در هر دو گروه در طول زمان افزایش معناداری نشان داد (p<0.05). لیکن، میانگین نمره رضایت از زندگی بین دو گروه همتا محور و پرستار محور در طول زمان تفاوتی نداشت (p>0.05). با وجود آنکه میانگین نمره جز عاطفی بهزیستی ذهنی (تعادل عاطفی) در هر دو گروه در طول زمان افزایش معناداری داشت (p<0.05)، لیکن در گروه همتا محور در طول زمان به طرز معناداری بالاتر از گروه پرستار محور بود (p<0.05). نتیجه گیری: بکارگیری برنامه های خودمدیریتی به شیوه همتا محور به تنهایی یا در ترکیب با دیگر شیوه های ارتقاء بهزیستی ذهنی مبتلایان به اسکلروز متعدد توصیه می گردد
 15. خلاصه:This study aimed to compare the effect of a peer-led versus a nurse-led self-management intervention on the subjective well-being (SWB) of patients with multiple sclerosis. In this trial, 81 patients were randomly assigned into either nurse-led (n=41) or peer-led (n = 40) groups.Both groups were divided into four subgroups, with each participating in six weekly based 1.5‐hr self-management sessions. The cognitive and affective components of the SWB were evaluated using theSatisfaction with Life Scale and the Scale for Positive and Negative Experience, respectively. Life satisfaction increased in both groups over time (p< 0.001), but this increase was not significantly different between the two groups (p>0.05). The affective component of SWB of the peer-led group improved significantly higher than those in the nurse-led group over time (p< 0.05). The self-management intervention led by peers is recommended to promote the SWB of patients with multiple sclerosis
 16. توصیفگر: ام اس   Multiple Sclerosis
 17. توصیفگر: نوروبیولوژی   Neurobiology
 18. توصیفگر: بیماری های دستگاه اعصاب   Nervous System Diseases
 19. توصیفگر: آلرژی و ایمنی شناسی   Allergy and Immunology
 20. توصیفگر: کارآمدی   Self Efficacy
 21. توصیفگر: مراقبت از خود   Self Care
 22. توصیفگر: خودپندار   Self Concept
 23. توصیفگر: وضعیت بهداشت و تندرستی   Health Status
 24. توصیفگر: شاخص های بهداشت و تندرستی   Health Status Indicators
 25. توصیفگر: خدمات پرستاری   Nursing Services
 26. استاد راهنما. وقار سیدین، ابوالفضل

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها