درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی تأثیر مشاوره ی همتایان بر رفتار شیردهی و نگرانی های مرتبط با وزن پس از زایمان در مادران نخست زای شهر بیرجند
998 مرتبه مشاهده شده

بررسی تأثیر مشاوره ی همتایان بر رفتار شیردهی و نگرانی های مرتبط با وزن پس از زایمان در مادران نخست زای شهر بیرجند

عظیمی، نسیمه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WS ١٢٥ ‫ع‬٧١٦‫ب‬ ١٣٩٧
 2. شماره پایان نامه:455435
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: عظیمی، نسیمه.
 5. عنوان:بررسی تأثیر مشاوره ی همتایان بر رفتار شیردهی و نگرانی های مرتبط با وزن پس از زایمان در مادران نخست زای شهر بیرجند / نگارش نسیمه عظیمی.
 6. Title: The effect of peer counseling on breastfeeding behavior in primiparous mothers: A randomized controlled field trial / By Nasimeh Azimi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1397.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:سلامت جامعه
 13. توصیف ظاهری:ت، 98 ص.: جدول، مصور
 14. خلاصه:زمینه و هدف: با وجود تمام اقدامات مثبتی که در زمینه ی تغذیه با شیر مادر در سطح جهان انجام گرفته، هنوز خلأهای بسیاری وجود دارد و لازم است مجامع بین‌المللی و داخلی بیش از پیش عزم خود را برای افزایش تغذیه با شیر مادر بالاخص بر روی کیفیت و طول مدت شیردهی جزم کنند. لذا این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مشاوره ی همتایان بر رفتار شیردهی و نگرانی های مرتبط با وزن پس از زایمان در مادران نخست زای شهر بیرجند انجام شد. روش کار: در این کارآزمایی بالینی تعداد 80 مادر نخست زا به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند و سپس در هر منطقه 10 مادر که حداکثر ویژگی های مشابه با جامعه هدف را داشتند و دارای دانش و تجربه قبلی موفق در امر شیردهی بودند به عنوان حامی انتخاب شدند. نمونه ها در گروه شاهد، مراقبت ها و آموزش های روتین مراکز بهداشت را دریافت و گروه مورد علاوه بر این توسط مشاوره ی همتایان در طی سه ماه پس از زایمان حمایت شدند. سپس به منظور ارزیابی عملکرد شیردهی مادران پرسشنامه ی مشاهده ی شیردهی و برای بررسی میزان نگرانی مرتبط با افزایش وزن و چاقی پس از زایمان از پرسشنامه ی استاندارد (CFATAW) توسط پژوهشگر قبل از مداخله، بلافاصله بعد از مداخله، در پایان ماه اول، دوم و سوم پس از مداخله تکمیل و میانگین و سطح نمرات تعیین و مقایسه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss19 و از آزمون های آماری فرید من، ویلکلاکسون و من ویتنی استفاده شد. برای مقایسه دو گروه از نظر متغیرهای مخدوش کننده از آزمون t-test مستقل و کای اسکوئر و دقیق فیشر استفاده شد. نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که بین رفتار شیردهی قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معناداری یافت نشد. اما در هر چهار حالت بلافاصله بعد از مداخله، یک ماه بعد، دو ماه بعد و سه ماه بعد از آن بین رفتار شیردهی دو گروه آزمون و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. علاوه براین، نتایج نشان دادکه مداخله بر نگرانی مرتبط با وزن پس از زایمان در مادران نخست زا تأثیر بسزایی داشته است. نتیجه گیری: آموزش مادران نخست زا و حمایت زنان نخست زا، گامی مؤثر در خصوص شروع و تداوم شیردهی است
 15. خلاصه:Introduction: Despite all the positive measures taken worldwide with regard to breastfeeding, there are still many gaps, and international and domestic institutions need more than before to encourage and improve the breastfeeding culture, especially breastfeeding quality, duration, and mothers' skills, and to remove false beliefs in most parts of the world. On the other hand, since success in breastfeeding and its continuation require support given to the mother, the establishment of support groups (peer counseling) for mothers after childbirth seems necessary. Materials and Methods: This is a randomized controlled field trial conducted with 80 mothers along with their children, who referred to health centers in Birjand, eastern Iran, in 2018. The samples were recruited via convenience sampling method from primiparous women and were randomly assigned into experimental and control groups. The controls benefited only from the routine education provided by the health centers, whilst the experimental group received support during the first postpartum trimester from 10 women with a positive breastfeeding record and maximal similar characteristics to those of the participants. Results: Based on the results of this study, after intervention, the mean scores of breastfeeding behavior in the experimental group was significantly higher than that of the control group. In the experimental group, the mean score of breastfeeding behavior before intervention was 13.15 ± 5.46, which raised to 25.1 ± 1.14 immediately after intervention, 25.92 ± 0.27 one month after intervention, and 25.97 ± 0.16 two and three months after intervention. In the control group, these values were 12.8 ± 5.39 at baseline, 17.77 ± 3.93 immediately after intervention, 19.5 ± 3.01 after one month, 20.62 ± 0.53 after two months, and 20.64 ± 0.00 after three months (P = 0.000). Conclusion: The formation of support groups for nursing mothers, especially for primiparous mothers, can have positive effects on breastfeeding behavior and be an encouragement for exclusive breastfeeding
 16. توصیفگر: تغذیه با شیر مادر   Breast Feeding
 17. توصیفگر: تغذیه نوزادان   Infant Nutrition
 18. توصیفگر: تغذیه   Nutrition
 19. توصیفگر: در نوزادی و کودکی   In Infancy & Childhood
 20. توصیفگر: افزایش وزن   Weight Gain
 21. توصیفگر: چاقی   Obesity
 22. توصیفگر: مادران   Mothers
 23. توصیفگر: زایمان اول   Parity
 24. توصیفگر: اضطراب   Anxiety
 25. توصیفگر: شاخص اندام های بدن   Body Mass Index
 26. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 27. استاد راهنما. نصیری، احمد

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها