درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه کیفیت زندگی در بیماران CABG به دو روش جراحی OVH و EVH مراجعه کننده به درمانگاه جراحی قلب در سال 1396
1093 مرتبه مشاهده شده

مقایسه کیفیت زندگی در بیماران CABG به دو روش جراحی OVH و EVH مراجعه کننده به درمانگاه جراحی قلب در سال 1396

پناهی، ریحانه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WG ١٧٠ ‫پ‬٥٤١‫م‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455396
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: پناهی، ریحانه.
 5. عنوان:مقایسه کیفیت زندگی در بیماران CABG به دو روش جراحی OVH و EVH مراجعه کننده به درمانگاه جراحی قلب در سال 1396 / نگارش ریحانه پناهی.
 6. Title: Comparison of Quality of Life in CABG Patients by Two Methods of OVH and EVH Surgery Referring to Cardiac Surgery Clinic in 1396
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ز، 47 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: ارتقا کیفیت زندگی بیماران عموماً باید به عنوان اهداف اصلی مداخلات درمانی مطرح گردد به ویژه برداشتن ورید بزرگ صافن که از بخش های تقریباً جدایی ناپذیر عمل های CABG محسوب می شود. لذا این مطالعه با هدف مقایسه ی کیفیت زندگی در بیماران CABG به دو روش جراحی OVH و EVH مراجعه کننده به درمانگاه جراحی قلب در سال 1396 انجام گردید. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 100 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه جراحی قلب، که به دو روش 43 = EVH نفر و 52 = OVH نفر (5 نفر نیز فوت شده اند که از مطالعه خارج شده اند) تحت عمل برداشت ورید در سال 1391 قرار گرفتند، پس از اخذ رضایت از آ ن ها پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL_BREF) برای هر بیمار بعد از 5 سال از عمل جراحی، توسط مجری تکمیل گردید. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار 16 SPSS و آمار های توصیفی_تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که دو گروه از نظر کیفیت زنـدگی بر حسب نوع عمل EVH و OVH تفاوت معناداری نداشتند (0/05 < p ). میانگین نمره کیفیت زندگی در ابعاد جسمی، روان بر حسب جنس تفاوت آماری معنی داری در روش EVH داشت به طوری که میانگین نمرات در جنس مرد بالاتر بود (0/05 > P). (57/72±16/70 در برابر 17/40±38/87، 18/94±62/23 در برابر 16/44±54/41، 12/40±58/47 در برابر 12/16±51/84، 19/76±62/90 در برابر 17/25±52/21 و 0/05 > P میانگین نمره کیفیت زندگی در بعد روابط در روش OVH بر حسب سن تفاوت آماری معنی داری داشت به طوری که میانگین نمرات در گروه سنی کمتر از 60 سال (17/27±57/05) بالاتر بود (0/03=P) میانگین نمره کیفیت زندگی در ابعاد روان و روابط در روش EVH بر حسب وضعیت اقتصادی تفاوت آماری معنی داری داشت به طوری که میانگین نمرات در گروه وضعیت اقتصادی ضعیف بالاتر بود. (0/007=P=0/04 ،P) میانگین نمره کیفیت زندگی در حیطه محیط در روش OVH بر حسب تعداد گرفت تفاوت آماری معنی داری داشت به طوری که میانگین نمرات در گروه تعداد گرفت 4 (7/81±59/23 در برابر 15/63±55/76) بالاتر بود. (0/02=P) نتیجه گیری: علی رغم اینکه در مراحل اولیه رغبت بیشتری به EVH وجود دارد، ولی کیفیت زندگی در مطالعه ی ما برحسب نوع عمل تفاوت معناداری در درازمدت نداشت؛ که این نتیجه نشان دهنده ی این موضوع است که در این زمینه مطالعات بیشتری صورت گیرد
 14. خلاصه:Introduction and goal : Patient quality of life promotion generally should be considered as the main goal of treatment interventions, especially the removal of the large saphenous vein, which is considered to be an almost inseparable part of the CABG operation. Therefore, the aim of this study was to compare the quality of life in CABG patients by OVH and EVH surgical procedures referred to the heart surgery clinic in 1396. Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, 100 patients referred to the heart surgery clinic were selected by EVH = 43, and OVH = 52 (5 died and excluded from the study), underwent intravenous extraction in 2012, After obtaining their satisfaction, the World Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL_BREF) was completed by the presenter for each patient after 5 years of surgery. Data were analyzed by SPSS 16 and descriptive-analytic statistics. findings: The results of this study showed that the two groups did not have a significant difference in terms of quality of life according to the type of EVH and OVH activity (p>0.05). Comparison of the mean of quality of life in terms of physical, mental, environmental and general dimensions in terms of gender in the EVH method was significant differences between men and women, and men had higher scores in all of these groups.. (57.72 ± 16.70 vs. 38.87 ± 17.40 vs. 62.23 ± 18.94 vs. 54.41 ± 16.44, 58.47 ± 12.40 vs. 51/84 ± 12.16, 62.90 ± 19.76 vs. 52.21 ± 17.25 and P <0.05). Comparison of the mean of quality of life in relation to the OVH method between two age groups in this area was significant and in the age group less than 60 years (57.05 ± 17.27 in comparison with 43.33 ± 24.87), the higher score was observed. P=0/03). Comparison of the mean of quality of life in the domain of mental health and relationships in the EVH method was significant from the economic point of view and in the weak economic status group was higher score (P = 0.007, P = 0.04). Comparison of the mean of quality of life in the environment was significant in terms of number of findings in the OVH method, and in the group the number was 4 (59.23 ± 7.81 vs. 55.76 ± 15.63), was higher (P = 0.02). Conclusion: EVH technique reduces many problems with OVH and can reduce posttraumatic and postoperative pain. But more studies are needed
 15. توصیفگر: روش های جراحی عروق   Vascular Surgical Procedures
 16. توصیفگر: بای پاس عروق کرونر   Coronary Artery Bypass
 17. توصیفگر: بیماری کرونر   Coronary Diseases
 18. توصیفگر: روش های جراحی قلب و عروق   Cardiovascular Surgical Procedures
 19. توصیفگر: روش های جراحی قلب   Cardiac Surgical Procedures
 20. توصیفگر: عروق کرونر   Coronary Vessels
 21. توصیفگر: عوارض پس از عمل جراحی   Postoperative Complications
 22. توصیفگر: جراحی   Surgery
 23. توصیفگر: نسبت بیماری به سلامت   Morbidity
 24. توصیفگر: کیفیت زندگی   Quality of Life
 25. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 26. استاد راهنما. آموزشی، احمد
 27. استاد مشاور. آموزشی، زهرا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها