درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
توزیع فراوانی میکروارگانیسم های ایجاد کننده سپسیس و سپسیس شدید در بیماران سالمند بستری شده در بخش عفونی و داخلی بیمارستان ولیعصر بیرجند به دو روش BACTEC و Conventional
1031 مرتبه مشاهده شده

توزیع فراوانی میکروارگانیسم های ایجاد کننده سپسیس و سپسیس شدید در بیماران سالمند بستری شده در بخش عفونی و داخلی بیمارستان ولیعصر بیرجند به دو روش BACTEC و Conventional

افشاری، فاطمه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WC ٢٤٠ ‫الف‬٦٤٦‫ت‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:3287
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: افشاری، فاطمه.
 5. عنوان:توزیع فراوانی میکروارگانیسم های ایجاد کننده سپسیس و سپسیس شدید در بیماران سالمند بستری شده در بخش عفونی و داخلی بیمارستان ولیعصر بیرجند به دو روش BACTEC و Conventional / نگارش فاطمه افشاری.
 6. Title: frequency of causative organisms of sepsis and severe sepsis in middle-aged patients with elderly admitted to the infectious diseases department of vali-e-asr hospital in birjand with two methods bactec and conventional / By Fatemeh Afshari
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ح، 59 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: سپسیسیک مشکل شایع در ارتباط با مرگ و میر قابل توجه و مصرف قابل توجهی از منابع بهداشتی است. افراد مسن تر به علت اثرات پیری، بیماری های همزمان، استفاده از دستگاه های تهاجمی و مشکلات مربوط به نهادینه شدن بیشتر مستعد ابتلا به عفونت هستند. تشخیص سپسیس در این جمعیت می تواند دشوار باشد، زیرا بیماران مسن ممکن است پاسخ های غیرمعمول به سپسیس داشته باشند. هدف از مطالعه مقایسه کارایی روش BACTEC و Conventional برای تشخیص میکروارگانیسم های ایجاد کننده سپسیس و سپسیس شدید در سالمندان بود. بعلت هزینه بالای روش BACTEC نتایج این تحقیق می تواند برای انتخاب بهترین روش کشت خون استفاده شود. مواد و روشها: نوع مطالعه Cross-sectional بود. جامعه مورد مطالعه بیماران بستری در بخش های عفونی و داخلی بودند. شرط ورود به مطالعه: سالمندان (بیش از 65 سال) شرط خروج از مطالعه: تب 72 ساعت پس از بستری در بیمارانی که نمونه جهت کشت در محیط معمولی انجام شده 10 سی سی خون از رگی که در محیط عفونی نبوده و در مورد بیماران نیازمند به روش BACTEC 5 سی سی خون گرفته شده و در محیط کشت ارسال گردیده است. این مطالعه روی پرونده بیماران بستری شده در بخش عفونی و داخلی (در سال 1397) صورت گرفت. بر اساس شماره پرونده 40 بیمار که کشت خون BACTEC برایشان انجام شده بود به صورت تصادفی انتخاب شدند همچنین 40 بیمار با کشت خون Conventional. اطلاعات از روی پرونده بر مبنای آیتم های پرسش نامه استخراج شد و در پرسش نامه وارد شد. داده ها بعد از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS ورژن 22 شد. در تحلیل از آزمون کای دو استفاده شد. یافته ها: میانگین کلی سن 8/16±75/53 سال بود. ٪86/4 کشت منفی و بقیه کشت مثبت داشتند. 76 (93/8 %) مورد سپسیس و 5 (6/2 %) مورد سپسیس شدید بودند. در موارد سپسیس شدید در هر دو روش، میکروارگانیسم خاصی گزارش نشد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، تنها 4 مورد میکروارگانیسم با روش Bactec شناسایی و بیشترین میکروارگانیسم تشخیص داده شده با این روش، استافیلوکوکوس اورئوس (5/1) بود. در روش Conventional نیز تنها 7 مورد میکروارگانیسم شناسایی و بیشترین میکروارگانیسم تشخیص داده شده در سالمندان در این روش، استافیلوکوک اپیدرمیدیس (8/1 %) و اشریشیاکلی Isolated (8/1%) بود نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، نتایج کشت مثبت در روش Conventional بیشتر از روش Bactec بود و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نبود. در نهایت به علت اینکه در روش Conventional تعداد کشت های مثبت بیشتری گزارش شده است و از طرفی به دلیل عدم امکان انجام کشت خون به روش BACTEC برای تمامی بیماران و دسترسی مشکل به کیت های آن، میتوان روش Conventional را در کشت خون نسبت به روش bactec ارجح دانست
 14. خلاصه:Background: Introduction: The aim of this study was to compare the effectiveness of the BACTEC and Conventional methods for detecting septic-forming microorganisms and severe sepsis in the elderly. Due to the high cost of BACTEC, the results of this study can be used to select the best method for blood culture. Methods: In patients who have been sampled for culture in a typical environment, 10cc of blood from a reggae that was not infected in the environment and sent to the medium by BACTEC 5 cc for patients in need. This study was conducted on patients admitted to infectious and internal wards (in 1397). According to the case number, 40 patients with BACTEC blood culture were selected randomly and 40 patients with conventional blood culture were extracted from the case based on questionnaire items and entered in the questionnaire. Results: The mean age was 75.53 ± 8.16 years. 86.4% had negative culture and the rest had positive culture. 76 (93.8%) cases were sepsis and 5 (6.2%) cases had severe sepsis. In both severe cases of severe sepsis, specific microorganisms were not reported. Conclusions: Positive cultivation in the conventional method was greater than that of Bactec. The most common cause of hospitalization in both methods was respiratory infections and the most common microorganisms isolated in the Bactec, Staphylococcus aureus and in Conventional Staphylococcus epidermidis and Isoplast Escherichia coli
 15. توصیفگر: سپسیس   Sepsis
 16. توصیفگر: انتشار عفونت   Cross Infection
 17. توصیفگر: سپتیسمی   Septicemia
 18. توصیفگر: مراقبت در وضعیت بحرانی   Critical Care
 19. توصیفگر: فنون و روش های آزمایشگاهی   Laboratory Techniques and Procedures
 20. توصیفگر: سالمندان   Aged
 21. توصیفگر: بخش های بیمارستان   Hospital Departments
 22. توصیفگر: عوارض   Complications
 23. توصیفگر: علت شناسی   Etiology
 24. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 25. استاد راهنما. عابدی، فرشید
 26. استاد مشاور. ضیائی، مسعود

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها