درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اثر آموزش بهداشت [دهان و دندان] بر روی فاکتورهای التهابی بیماران مبتلا به لوپوس
1041 مرتبه مشاهده شده

بررسی اثر آموزش بهداشت [دهان و دندان] بر روی فاکتورهای التهابی بیماران مبتلا به لوپوس

موسوی نژاد، فاطمه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WU ١١٣ ‫م‬٨٤٢‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:60
 3. کد دانشکده:دندانپزشکی
 4. پديدآور: موسوی نژاد، فاطمه.
 5. عنوان:بررسی اثر آموزش بهداشت [دهان و دندان] بر روی فاکتورهای التهابی بیماران مبتلا به لوپوس / نگارش فاطمه موسوی نژاد.
 6. Title: Evaluation of oral and dental health education on inflammatory factors in lupus patient / By Fatemeh Moosavi Nejjad
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ح، 53 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: لوپوس اریتروماتوز سیستمیک، بیماری اتوایمیون با درگیری ارگان های مختلف می باشد. نقش مشترک پاسخ ایمنی در این بیماری و بیماری پریودنتال مشخص شده است. در بیماران مبتلا به لوپوس فعال اغلب نشانگرهای التهابی مانند ESR ,CRP افزایش می یابد. همچنین افزایش این بیومارک های التهابی با مشکلات دهانی از جمله بیماری پریودنتال در ارتباط می باشند. بعلاوه مطالعات نشان داده اند که مشکلات دهانی بیماران مبتلا به لوپوس با بهداشت دهانی انها مرتبط است. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر آموزش بهداشت دهان و دندان بر فاکتورهای التهابی بیماران مبتلا به لوپوس انجام شد. مواد و روش کار: این مطالعه کارازمایی بالینی شاهددار تصادفی شده بر روی 40 بیمار مبتلابه لوپوس اریتروماتوز و فاقد جرم در سطح دندانی، انجام شد. پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه، بیماران به دو گروه 20 نفره (گروه مورد تحت مداخله اموزش بهداشت دهان وگروه شاهد بدون مداخله اموزشی) تقسیم شدند. هر دو گروه از نظر سن و جنس و SLEDAE و PI همسان سازی شدند. به صورت اولیه از افراد هر دو گروه ازمایش خون برای تعیین میزان CRP ,ESR ,dsDNA گرفته شد. سپس در گروه مداخله اموزش بهداشت دهان به روش BASS به صورت شفاهی و به وسیله مدل دندانی توسط همکار اصلی طرح، انجام شد. بعد از گذشت 3 ماه از مداخله مجددا پلاک ایندکس در هر دو گروه ارزیابی گردید. و از همه بیماران ازمایش خون جهت تعیین CRP ,ESR ,dsDNA گرفته شد. در نهایت داده ها توسط SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: OLeary plaque index در گروه مداخله کاهش معنی داری را نسبت به پیش از مداخله نشان داد، اما در گروه کنترل کاهش معنی داری مشاهده نشد. این تفاوت بین دو گروه از نظر اماری معنی دار بود. (p<0/001) با استفاده از انالیز کواریانس و با کنترل اثر عملکرد بیماران، مداخله اموزش بهداشت بر ESR تاثیر معنی داری داشت و میزان اثر ان 9/6 درصد بود. اما مداخله اموزشی بر CRP ,dsDNA ,SLEDAE تاثیر اندکی را نشان داد. CRP ,ESR ,dsDNA در هر دو گروه مورد مطالعه بعد از مداخله نسبت به قبل از ان کاهش معنی داری را نشان دادند اما این تفاوت بین دو گروه معنی دار نبود. نتیجه گیری: مداخله آموزش بهداشت دهان در بیماران مبتلا به لوپوس، اثر 9/6 درصدی بر فاکتور التهابی ESR داشته است
 14. خلاصه:Background: Systemic lupus erythematosus is an autoimmune disease with various organs involvement. The common role of the immune response in this disease and in periodontal disease has been identified. In patients with active lupus, often inflammatory markers such as ESR and CRP are increased. Increased inflammatory biomarkers are also associated with oral problems such as periodontal disease. In addition, studies have shown that oral problems in patients with lupus are related to their oral health. The aim of this study was to investigate the effect of oral health education on inflammatory factors in patients with lupus. Materials and Methods: This randomized controlled clinical trial was performed on 40 patients with lupus erythematosus and no calculus . After obtaining informed consent, the patients were divided into two groups of 20 (case group under oral health education and control group without educational intervention). Both groups were matched for age, sex, SLEDAE and PI. Blood samples were taken from both groups for determination of CRP, ESR, and dsDNA. Then, the oral health education intervention was performed in the intervention group by BASS method and by the dental model by the main project colleague. After 3 months, plaque index was again evaluated in both groups and blood samples were obtained from all patients to determine dsDNA, CRP, ESR. Finally, the data were analyzed by SPSS. Findings: The OLeary plaque index showed a significant decrease in the intervention group compared to the pre-intervention group, but no significant decrease was observed in the control group. The difference between the two groups was statistically significant (p <0/001). By using covariance analysis and by controlling the effect of patients' performance, health education intervention had a significant effect on ESR and its effect was 9.6%. But educational intervention had little effect on CRP, dsDNA and SLEDAE. CRP, ESR, and dsDNA showed a significant decrease in both groups after the intervention, but this difference was not significant. Conclusion: Intervention of oral health education in patients with lupus had a 9.6% effect on inflammatory factor ESR
 15. توصیفگر: بهداشت دهان   Oral Health
 16. توصیفگر: نظافت دهان   Oral Hygiene
 17. توصیفگر: خدمات بهداشتی دهان و دندان   Dental Health Services
 18. توصیفگر: آموزش بهداشت   Health Education
 19. توصیفگر: بیماری های دهان   Mouth Disease
 20. توصیفگر: بیماری های پریودونتال   Periodontal Diseases
 21. توصیفگر: لوپوس اریتماتوز سیستمیک   Lupus Erythematosus, Systemic
 22. توصیفگر: آموزش بهداشت دندان   Health Education, Dental
 23. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 24. توصیفگر: پریودونتیت   Periodontitis
 25. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 26. استاد راهنما. پروایی، پروین
 27. استاد مشاور. عتباتی، الهام

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها