درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماران مسمومیت با سرب در بیماران بستری در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند سال 95 و 96
1156 مرتبه مشاهده شده

بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماران مسمومیت با سرب در بیماران بستری در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند سال 95 و 96

پورقنبرزاده، صادق.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis QV ٢٩٢ ‫پ‬٧٢٦‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455379
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: پورقنبرزاده، صادق.
 5. عنوان:بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماران مسمومیت با سرب در بیماران بستری در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند سال 95 و 96 / نگارش صادق پور قنبرزاده.
 6. Title: Study of frequency of lead poisoning Cases admitted to Emam Reza Hospital , Birjand , Iran during 2016–2017 / By Sadegh poorghanbarzadeh
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:86 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: مسمومیت‌ها از شایع‌ترین علل مراجعه به مراکز درمانی و از اورژانس‌های شایع بیمارستانی می‌باشد. مسمومیت به عنوان هر نوع تماس (اتفاقی یا عمدی) با سموم و داروها تعریف می‌شود. سرب یکی از چهار فلزی است که بیشترین عارضه را بر روی سلامتی بدن انسان دارد. امروزه برخی از محققان معتقدند که مسمومیت فقط با علایم کلینیکی مشخص می‌شود و نه با سطح سرمی سرب. با توجه به مصرف گسترده مواد مخدر در ایران و موارد مسمومیت با سرب گزاش شده هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماران مسمومیت با سرب در بیماران بستری در بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند سال 93 تا 96 بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی جمعیت مورد مطالعه ما تمامی بیماران بستری شده به دلیل مسمومیت با سرب در بازه زمانی از تاریخ 1395/01/01 لغایت 1397/01/01 در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند بود. پرونده بیمارانی که در بیمارستان بستری بوده‌اند از بخش مدارک پزشکی بیمارستان گرفته شد. معیار ورود به مطالعه بیماران، سطح سرمی سرب بیشتر از μg/dL 10 بود. چک لیست بر اساس اهداف مطالعه طراحی و اطلاعات از پرونده بیماران تکمیل شد. نتایج پس از جمع‌آوری وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 18 شده و بوسیله آزمون‌های آماری کروسکالوالیس، من ویتنی و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: در این مطالعه در مجموع تعداد 225 بیمار شامل 159 بیمار آقا و 66 بیمار خانم مورد بررسی قرار گرفتند. شایع‌ترین ماده مخدر مصرفی تریاک با فراوانی 64 (42/1 %) که بصورت خوراکی با فراوانی 156 مورد (82/1 %) استفاده می‌نمودند. شایع‌ترین علایم گوارشی بیماران بصورت چند علامتی شامل شکم درد، تهوع، استفراغ، کاهش وزن، بی‌اشتهایی و یبوست با فراوانی 197 نفر ( 92/9 %)، شایع‌ترین علایم اسکلتی–عضلانی چند علامتی شامل: درد عضلانی، مفصلی، درد کمر و ضعف عضلانی با فراوانی 46 نفر (49/5 %) بود. علامت هماتولوژیک ضعف و بی‌حالی با فراوانی 66 نفر (68/8 %) از جلمه شایع‌ترین علایم بالینی گزارش شده توسط بیماران بود. همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که بین جنسیت، گروه سنی و نوع مصرف ماده مخدر و سطح سرمی سرب بیماران اختلاف معناداری وجود نداشت (P>0.05). نتیجه‌گیری: مسمومیت با سرب در آقایان و در ساکنین شهر شیوع بیشتری داشت. شایع‌ترین علایم بالینی مسمومیت با سرب شامل شکم درد، یبوست، درد عضلانی، ضعف و بی حالی، بی‌اشتهایی، کاهش وزن، سر درد و ... بود
 14. خلاصه:Background: Poisoning is one of the most common causes for visiting health centers and from commonly occurring emergency rooms. Poisoning is defined as any kind of accidental or intentional contact with toxins and drugs. Lead is one of the four metals that has the greatest complication on the health of the human body. Today, some researchers believe that poisoning is determined only by clinical signs and not by the serum lead level. Due to the widespread use of narcotics in Iran and leaded poisoning cases, the aim of this study was to determine the epidemiologic characteristics of patients with lead poisoning in patients. Admitted to the poisoning department of Imam Reza Hospital in Birjand was 93 to 96 years old. Methods: In this descriptive-analytical study, our study population was all patients admitted to the Imam Reza hospital in Birjand during the period from 01/01/1393 to 01/01/1397 due to lead poisoning. Patients who were hospitalized were taken from the hospital medical records department. The criteria for entering the patients' study was a serum lead level of more than 10 μg / dL. The checklist was completed based on the objectives of the study design and information from the patient records. The results were analyzed by SPSS software version 18 and analyzed by Chi-squre, kruskalwalis and u man vitni statistical tests. Results: In this study, a total of 225 patients were included in the study period. 159 patients were gentlemen and 66 were female. The most common drug used was opium 64 (42.1 %) that use orally 156 (82.1 %). The most common symptoms of gastrointestinal tract include abdominal pain, nausea, spasm, constipation, abnormalities, weight loss frequency of 195 ( 92.9 %), and most common musculoskeletal symptoms including muscle pain, arthralgia, back pain and muscle weakness 46 ( 5/49 %). The most common hematologic symptom of weakness and anorexia 66 ( 68.8 %) were the most common clinical symptoms reported by patients. Also, the results of this study showed that there was no significant difference between sex, age group and type of drug use and serum lead levels in patients (P> 0.05). Conclusions: The most common clinical symptoms of lead poisoning include abdominal pain, constipation, muscle aches, weakness and lethargy, loss of appetite, weight loss, headache, and so on
 15. توصیفگر: مسمومیت سرب   Lead Poisoning
 16. توصیفگر: مسمومیت   Poisoning
 17. توصیفگر: بیماری حاد   Acute Disease
 18. توصیفگر: سم ها   Poisons
 19. توصیفگر: فنون و روش های آزمایشگاهی   Laboratory Techniques and Procedures
 20. توصیفگر: عوارض   Complications
 21. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 22. توصیفگر: بیرجند   Birjand
 23. استاد راهنما. مهرپور، امید
 24. استاد مشاور. فرخنده، طاهره

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها