درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی آنتی بادی اختصاصی (specific IgE) سرمی علیه آلرژن های شایع استنشاقی و خوراکی در بیماران مبتلا به اگزما مراجعه کننده به کلینیک آلرژی در سال 96 و تهیه کیت ایمنوبلاتینگ جهت تشخیص SIgE علیه آن آلرژن ها و مقایسه آن با نمونه مشابه خارجی
877 مرتبه مشاهده شده

بررسی آنتی بادی اختصاصی (specific IgE) سرمی علیه آلرژن های شایع استنشاقی و خوراکی در بیماران مبتلا به اگزما مراجعه کننده به کلینیک آلرژی در سال 96 و تهیه کیت ایمنوبلاتینگ جهت تشخیص SIgE علیه آن آلرژن ها و مقایسه آن با نمونه مشابه خارجی

نقی زاده، محمدصادق.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis QW ٩٠٠ ‫ن‬٥٩٧‫ب‬ ١٣٩٧
 2. شماره پایان نامه:455048
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: نقی زاده، محمدصادق.
 5. عنوان:بررسی آنتی بادی اختصاصی (specific IgE) سرمی علیه آلرژن های شایع استنشاقی و خوراکی در بیماران مبتلا به اگزما مراجعه کننده به کلینیک آلرژی در سال 96 و تهیه کیت ایمنوبلاتینگ جهت تشخیص SIgE علیه آن آلرژن ها و مقایسه آن با نمونه مشابه خارجی / نگارش محمد صادق نقی زاده.
 6. Title: Study Of Serum Specific IgE Antibody Against Common Food And Inhaled Allergens In Eczema Patients Referring To The Allergy Clinic In Year 2017, And Designing An Immunoblotting Kit For The Detection Of SIgE Against Common Food And Inhaled Allergens / By Mohammad Sadegh Naghizadeh
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1397.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:ایمنی شناسی پزشکی
 13. توصیف ظاهری:س، 93 ص.: جدول، نمودار، مصور
 14. خلاصه:مقدمه و هدف: آلرژی نوعی واکنش تغییر شکل یافته، فوری و نابجای سیستم ایمنی بدن است که در آن، سیستم ایمنی فرد نسبت به ورود مجدد مواد آلرژنی که پیش تر نسبت به آن ها تحریک شده، پاسخ می دهد. شیوع انواع آلرژی در جهان رو به افزایش است و امروزه موجب مشکلات بهداشتی زیادی در انسان ها شده است. از آن جایی که ساده ترین و ارزان ترین راه پیشگیری از بروز آلرژی، پرهیز از قرارگیری در معرض آلرژن ها می باشد، شناسایی شایعترین آلرژنها در هر منطقه و جمعیتی اهمیت حیاتی دارد. هدف اصلی این مطالعه تعیین شایع ترین آلرژن های غذایی و استنشاقی در افراد مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک آلرژی بیرجند و تولید نمونه اولیه کیت ایمونوبلاتینگ برای اندازه گیری specific IgE علیه 17 آلرژن شایع است. مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی و همچنین تولیدی بود. افراد مورد مطالعه 34 بیمار مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک آلرژی بودند. پس از انجام تست پوستی پریک با 17 آلرژن غذایی و استنشاقی، خونگیری و جداسازی سرم صورت گرفت، سپس سرم افراد مورد مطالعه را با استفاده از کیت بلاتینگ تجاری مورد بررسی قرار دادیم و 30 آلرژن استنشاقی و غذایی را به صورت همزمان مورد بررسی قرار دادیم. برای کیت بومی، عصاره پروتئینی مواد غذایی و استنشاقی گرفته شد. با استفاده از برادفورد و SDS-PAGE کمیت و کیفیت پروتئین عصاره ها بررسی شد. پس از تولید نوار بلاتینگ بومی، حساسیت سرم افراد مورد مطالعه را بررسی کردیم و نتایج کیت بلاتینگ بومی را با کیت بلاتینگ تجاری مورد مقایسه قرار دادیم. نتایج را با استفاده از SPSS16 مورد بررسی قرار دادیم. یافته ها: افراد مورد مطالعه 34 نفر با میانگین سنی 17/36 ± 28/76 و دامنه ی سنی 60-1 سال بودند. 47% بیماران مورد مطالعه مذکر و 52.9% مونث بودند. شایع ترین آلرژن ها بر اساس تست پوستی به ترتیب mixed grasses (مخلوط چمن ها) 32/58% ، tomato (گوجه فرنگی) 26/47 %، peanut (بادام زمینی) 23/52 %، soy (سویا) 23/52 %، olive (گرده درخت زیتون) 20/58%، banana (موز) 20/58 %، latex (لاتکس) 20/58 %، cockroach (سوسک) 17/64 %، cat epithel (موی گربه) 11/76 %، eggwhite (سفیده تخم مرغ) 8/82 %، eggyolk (زرده تخم مرغ) 8/82 %، derm. Pteronyssinus (مایت پتروسینوس) 8/82 %، shrimp (میگو) 5/88 %، milk (شیر) 5/88 %، derm. Farinae (مایت فارینی) 5/88 %، tuna (تن ماهی) 2/94 % و Aspergillus fumigatus (آسپرژیلوس) 2/94% بودند. شایعترین آلرژن های استنشاقی در کیت بلاتینگ تجاری عبارت بودند از ragweed (پیرگیاه) 52/94 %، olive(گرده درخت زیتون)41/2 %، eucalyptus (گرده درخت اکالیپتوس) 35/29 %، mixed grasses (مخلوط چمن ها) 35/29 %، acacia (آکاسیا) 26/47 %، parietaria (پریتاریا) 26/47 %، alternaria alternata (قارچ آلترناریا) 26/47 % شایع ترین آلرژن های غذایی date (خرما) 35/2 %، tomato (گوجه فرنگی) 26/5 %، peanut (بادام زمینی) 23/4 %، nutmix (مخلوط دانه ها) 20/6 %، banana (موز) 17/8 % بودند. همچنین مشخص شد فراوانی آلرژن های غذایی و استنشاقی با سن و جنسیت رابطه معنی داری نداشت. حساسیت، اختصاصیت، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری مثبت و ضریب همبستگی کیت بومی به ترتیب 82/62 %، 89/48%، 93/53%، 91/42% و 0/59 می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شیوع آلرژی به درختان و گرده گیاهان نسبت به مواد غذایی بالاتر بود. با شناسایی و تعیین آلرژن های شایع در منطقه، پزشک می تواند با توصیه های لازم گام مهمی در جهت کنترل و پیشگیری بیماری انجام شود. همچنین با توجه به مقایسه نتایج دو کیت می توان به این نتیجه رسید که تولید کیت بومی موفقیت آمیز بود. ولی همچنان نیازمند حذف آنتی CCD (cross-reactive carbohydrate determinants) ها جهت افزایش اختصاصیت کیت می باشیم
 15. خلاصه:Background: The prevalence of allergies in the world is increasing and has caused many health problems in humans. Since the easiest and cheapest way to prevent allergies is to avoid exposure to allergens, identifying the most common allergens in each region and population is critical. The main goal of this study was to determine the most common food and inhalation allergens in patients with atopic dermatitis referring to the Birjand Allergy Clinic and to produce a prototype immunoblotting kit for measuring specific IgE against 17 most prevalent local allergens. Methods: This was a descriptive-analytical and productive study. The study population included 34 patients with atopic dermatitis who referred to the allergy clinic. After Skin prick test with 17 allergen, blood samples were collected and serum separation took place, then the subject's serum examined for 30 food and inhaled allergens at the same time using a kit blotting Commercial. For Non-commercial kit, a protein extract of food and inhaled allergens was taken. By using Bradford and SDS-PAGE, the quantity and quality of the extracts were evaluated. After producing Non-commercial blotting strips, we examined the sensitivity of the subjects and compared the results of the Non-commercial kit with a commercial blotting kit. We analysed the results using SPSS16. Results: The subjects were 34 atopic dermatitis patients with an average age of 28.76 ± 17.36 (1- 60 years old, male/female 47.1/52.9). The most common allergens according to the skin test were mixed grasses (32.58%), tomato (26.47%), peanut (23.52%), soy (23.52%), Olive (20.58%), banana (20.58%), latex (20.58%), cockroach (17.64%), cat epithel (11.76%), eggwhite (8.82%), eggyolk (8.82%), derm. Pteronyssinus (8.82%), Shrimp (5.88%), Milk (588%), Derm. Farinae (5.88%), tuna (2.94%) and Aspergillus fumigatus were (2.94%). The most commonly used inhaled allergens in commercial blotting kits were ragweed (52/94%), olive (41.2%), eucalyptus (35.29%), mixed grasses (35.29%), , Acacia (26.47%), parietaria (26.47%), alternaria alternata (26.47%). The most common food allergens were dates (35.2%), tomatoes (26.5%), peanut (23.4%), nutmix (20.6%), and banana (17.8%). It was also found that the frequency of food allergens and inhalation did not have a significant relationship with age and gender. Sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value and correlation coefficient of Non-commercial kit were 82.62%, 89.48%, 93.53%, 91.42% and 59.9%, respectively. Conclusions: The results showed that the prevalence of allergies to trees and pollen was higher. By identifying common allergens in the area, the doctor can take the necessary steps to control and prevent the atopic disorders with the necessary recommendations. Also, considering the comparison of the results of the two kits, it can be concluded that the production of the Non-commercial kit was successful. But it still requires the removal of anti-CCDs to enhance the kits' specificity
 16. توصیفگر: حساسیت شدید   Hypersensitivity
 17. توصیفگر: آلرژی و ایمنی شناسی   Allergy and Immunology
 18. توصیفگر: آلرژن ها   Allergens
 19. توصیفگر: اگزما   Eczema
 20. توصیفگر: حساسیت شدید به غذا   Food Hypersensitivity
 21. توصیفگر: درماتیک اتوپیک   Dermatitis, Atopic
 22. توصیفگر: شیوع بیماری   Disease, Outbreaks
 23. توصیفگر: ایمونوگلوبولین ای   Immunoglobulin E
 24. توصیفگر: فنون و روش های آزمایشگاهی   Laboratory Techniques and Procedures
 25. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 26. استاد راهنما. فریدونی، محمد
 27. استاد راهنما. ناصری، محسن
 28. استاد مشاور. عنانی سراب، غلامرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها