درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی نقش پروگنوستیک پروکلسیتونین و معیار PSI در بیماران بستری با پنومونی مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر (ع) بیرجند در سال 97-1396
946 مرتبه مشاهده شده

بررسی نقش پروگنوستیک پروکلسیتونین و معیار PSI در بیماران بستری با پنومونی مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر (ع) بیرجند در سال 97-1396

مهدی زاده، یگانه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WC ٢٠٢ ‫م‬٨٦٦‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455486
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: مهدی زاده، یگانه.
 5. عنوان:بررسی نقش پروگنوستیک پروکلسیتونین و معیار PSI در بیماران بستری با پنومونی مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر (ع) بیرجند در سال 97-1396 / نگارش یگانه مهدی زاده.
 6. Title: Prognostic role of pro-calcitonin and PSI criteria in patients with pneumonia admitted to Valiasr Hospital of Birjand in 2017-2018
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:77 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: تعیین پیش آگهی بیماری های عفونی از جمله پنومونی همواره یکی از چالش های مهم درمانی بوده است. با توجه به اهمیت این موضوع مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش پروگنوستیک پروکلسیتونین و معیار PSI در بیماران بستری با پنومونی مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر (ع) بیرجند به انجام رسیده است. مواد و روش‌ها: این مطالعه در قالب یک مطالعه کوهورت گذشته نگر بروی 54 بیمار بستری که با تشخیص پنومونی در بیمارستان ولیعصر (ع) بیرجند طی سال 96-97 بستری شده بودند، انجام شد. نمونه گیری در این مطالعه به روش در دسترس انجام پذیرفت. اطالاعات بیماران پس از کسب شرایط ورود از پرونده آنها استخراج گردید و سطوح پروکلسیتونین ثبت و نمرات PSI و CURB-65 محاسبه شد. همچنین اطلاعات دموگرافیک بیماران در پرسشنامه ی خود ساخته ثبت شد. نتیجه درمان از نظر مورتالیتی و موربیدیتی با توجه به خلاصه پرونده بیمار پس از ترخیص بررسی شد. اطلاعات به دست آمده در نرم افزار آماری SPSS-19 وارد و توسط شاخص های توصیفی شامل میانگین، درصد و فراوانی و آزمون های آماری شامل کروسکال والیس، آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون در سطح معنی داری کمتر از 0.05 مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: از میان 54 بیمار مورد مطالعه تعداد 29 نفر (53.7 درصد) را مردان و 25 نفر (46.3 درصد) را زنان به خود اختصاص داده بودند. میانگین سطح سرمی پروکلسی تونین در بیماران برابر با ng/ml 1.33±3.43 و میانگین نمرهPSI 88.83±41.66 بود. فراوانی موارد مبتلا با سطح سرمی پروکلسی تونین کمتر از ng.ml 0.1 برابر 25 نفر (46.3 درصد)، بین 0.1 تا 0.25 برابر با 13 نفر (24.1 درصد)، بین 0.25 تا 0.5 برابر با 4 نفر (7.4 درصد) و بیشتر از 0.5 برابر با 12 نفر (22.2 درصد) بود. مقایسه میانگین سطح پروکلسی تونین سرمی و فراوانی نسبی سطوح پروکلسی تونین در بیماران برحسب نتیجه بیماری معنی دار نبود (میانگین p=0.90، فراوانیp=0.47). همچنین مقایسه میانگین نمره PSI در بیماران برحسب نتیجه بیماری معنی دار نبود (p=0.62). مقایسه توزیع فراوانی سطوح نمره PSI بر حسب نتیجه بیماری نیز در بیماران معنی دار نبود (p=0.60). نتایج نشان داد که بین میزان سطوح سرمی پروکلسی تونین و نمره PSI همبستگی وجود داشت (p=0.002 ،r=0.42). نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما نشان داد که تفاوتی بین سطوح پروکلسی تونین و PSI در بیماران با نتایج مختلف درمانی وجود نداشت. همچنین بین سطوح سرمی پروکلسی تونین با PSI همبستگی مثبتی دیده شد
 14. خلاصه:Introduction and goal: Determining the prognosis of infectious diseases, including pneumonia, has always been an important health challenge. Considering the importance of this issue, this study aimed to determine the prognostic role of pro-calcitonin and PSI criteria in patients with Pneumonia admitted to Vali-e-Asr Hospital in Birjand . methods and materials: This study was performed in a retrospective cohort study on 54 patients admitted to Birjand Hospital in Valiasr Hospital during 1997-1996 with diagnosis of pneumonia. Sampling in this study was done in accessible form. Patients' information was extracted from the records after obtaining entry requirements and procalcitonin levels were recorded and the PSI and CURB-65 scores were calculated. Patients' demographic information was also recorded in a self-made questionnaire. The result of the treatment for mortality and morbidity was evaluated according to the summary of the patient's case after discharge. The data were analyzed by SPSS-19 software and analyzed by descriptive index including mean, percentage and frequency, and statistical tests including Kruskal Wallis, One-way ANOVA and Pearson correlation at a significant level of less than 0.05 were evaluated. findings: Out of 54 patients, 29 (53.7%) were men and 25 (46.3%) women. Mean serum proxal toneon level in patients was 1.33 ± 3.43 ng / ml and the mean score of PSI was 88.83 ± 41.66. The frequency of cases with proxlotonin serum level was less than 0.1 ng / ml than 25 (46.3%), ranged from 0.1 to 0.25 to 13 (24.1%), between 0.25 to 0.5 was equal to 4 (7.4%) and more than 0.5 was equal to 12 (22.2%). The mean serum Provencal Tonin level and the relative frequency of proxal toonin levels in patients were not statistically significant (mean p = 0.90, frequency = 0.47). Also, the mean PSI score in patients was not significant (p = 0.62). Comparison of frequency distribution of PSI scores was not significant in patients (p = 0.60). The results showed that there was a correlation between serum proxlotonin and PSI score (p = 0.002, r = 0.42).Conclusion: The results of our study showed that there was no difference between proxlotonin and PSI levels in patients with different therapeutic outcomes. Also, there was a positive correlation between proxlotonin serum levels and PSI
 15. توصیفگر: پنومونی   Pneumonia
 16. توصیفگر: دارو درمانی   Drug Therapy
 17. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 18. توصیفگر: درمان   Therapy
 19. توصیفگر: شاخص شدت بیماری   Severity of Illness Index
 20. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 21. استاد راهنما. عابدی، فرشید

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها