درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه تاثیر دو روش تدریس سخنرانی و ترکیبی در تدریس مبحث تشخیص و درمان دیس لیپیدمی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی کارآموزان و کارورزان پزشکی
1086 مرتبه مشاهده شده

مقایسه تاثیر دو روش تدریس سخنرانی و ترکیبی در تدریس مبحث تشخیص و درمان دیس لیپیدمی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی کارآموزان و کارورزان پزشکی

غلامی منظری، امیرحسین.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis W ١٨ ‫غ‬٧٣‫م‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455469
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: غلامی منظری، امیرحسین.
 5. عنوان:مقایسه تاثیر دو روش تدریس سخنرانی و ترکیبی در تدریس مبحث تشخیص و درمان دیس لیپیدمی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی کارآموزان و کارورزان پزشکی / نگارش امیرحسین غلامی منظری.
 6. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 7. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 8. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 9. سال اخذ مدرك:1398.
 10. مقطع:دکتری حرفه ای
 11. توصیف ظاهری:ج، 74 ص.: جدول
 12. خلاصه:مقدمه و هدف: پیشرفت تحصیلی یکی از موضوعاتی است که در حوزه آموزش عالی و سیستم دانشگاهی هر کشوری اهمیت زیادی دارد و یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی نظام آموزش عالی است. از عوامل مهم و تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان، انگیزش پیشرفت تحصیلی است. یکی از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان روش های تدریس اساتید در کلاس درس است. یکی از پرکاربردترین روش های تدریس روش تدریس سخنرانی و یکی دیگر از روش های تدریس، روش تدریس مجازی است، که به منظور افزایش میزان آموختن استفاده می‌شود. یکی از موضوعات مهم دوره پزشکی عمومی دیس‌ لیپیدمی است که به معنای هر گونه اختلال در سطح سرمی چربی‌ها شامل افزایش یا کاهش غیرطبیعی می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تدریس مبحث "تشخیص و درمان دیس لیپیدمی" با دو روش سخنرانی و ترکیبی و مقایسه تأثیر این دو روش بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی کارآموزان و کارورزان پزشکی بود. روش اجرا: این مطالعه مداخله ای شبه تجربی بر روی 100 نفر کاراموز و کارورز به صورت سرشماری در 10 دوره ی آموزشی در بخش قلب انجام شد. مبحث تشخیص و درمان دیس لیپیدمی در 5 دوره اول به روش سخنرانی (سنتی) به مدت 4 ساعت (2 ساعت در هر هفته) و 5 دوره دوم به روش ترکیبی تدریس شد. در هفته دوم آموزش پرسشنامه محقق ساخته حاوی سوالات مربوط به تشخیص و درمان دیس لیپیدمی (pre test) و پرسشنامه محقق ساخته سنجش انگیزش و پس از پایان دوره در سه شنبه های هفته های چهارم مجددا سوالات (post test) و پرسش نامه سنجش انگیزش دانشجویان در اختیار دانشجویان قرار گرفت. پس از پایان جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و آزمون های آماری کای اسکوئر، T زوجی و T مستقل تحلیل شد. نتایج: دو گروه روش سنتی و ترکیبی از نظر جنس و مقطع تحصیلی همگن بودند، بین اختلاف میانگین نمره تشخیص و درمان دیس لیپیدمی و نمره کلی در روش آموزش ترکیبی و سنتی در پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه تفاوت معنی داری وجود داشت. بین میانگین نمره کلی درس دیس لیپیدمی کاراموزان در پیش آزمون و پس آزمون در گروه تدریس به روش ترکیبی در مقایسه با روش سخنرانی تفاوت معناداری وجود نداشت. (P>0.05) بین میانگین نمره کارورزان در تشخیص دیس لیپیدمی در پس آزمون در گروه تدریس به روش ترکیبی در مقایسه با روش سخنرانی تفاوت معنی داری وجود داشت. (P=0.014) بین میزان انگیزش کاراموزان و کارورزان در پس آزمون در روش ترکیبی در مقایسه با روش سخنرانی تفاوت معناداری وجود داشت. (P=0.0001) بین میانگین نمره ی میزان انگیزش، تشخیص دیس لیپیدمی کاراموزان و کارورزان در گروه تدریس به روش سخنرانی و روش ترکیبی در پیش و پس آزمون بر اساس جنس تفاوت معنی داری وجود نداشت. اما بین میانگین نمره ی درمان دیس لیپیدمی کاراموزان و کارورزان در گروه تدریس به روش ترکیبی در پس آزمون براساس جنس تفاوت معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: اختلاف بارزی بین میزان یادگیری در روش سخنرانی و روش ترکیبی بین دانشجویان کارآموز و کارورز وجود نداشت و در هر دو روش به میزان نسبتا یکسانی پیشرفت تحصیلی وجود داشت. همچنین میزان انگیزش دانشجویان در روش ترکیبی بیشتر از روش سخنرانی بود. بنابراین روش ترکیبی می تواند همپای روش سخنرانی به عنوان یک روش تدریس مورد استفاده قرار گیرد. خصوصا اینکه فراگیران در روش ترکیبی از انگیزش بیشتری برخوردار بودند
 13. خلاصه:Introduction & Objective: Academic achievement is one of the most important issues in the field of higher education and the academic system of each country and is one of the important indicators in evaluating the higher education system. One of the most important factors influencing students 'academic achievement is motivation for academic achievement. One of the factors affecting students' academic achievement is teaching methods in the classroom. One of the most widely used teaching methods is lecture teaching and another is virtual teaching, which is used to enhance learning. One of the major issues in the general medical course is dyslipidemia, which means any abnormality in serum levels of lipids involves abnormal increase or decrease. The purpose of this study was to investigate the teaching of "Diagnosis and treatment of dyslipidemia" by two methods of lecture and combination and to compare the effect of these two methods on motivation and academic achievement of medical students and interns. Methods: This quasi-experimental interventional study was performed on 100 trainees and interns in 10 cardiac training courses. Diagnosis and treatment of dyslipidemia in the first 5 courses by traditional and 5 second courses. Combined, he was taught for 8 hours (2 hours per week). In the second week of training, a researcher-made questionnaire containing the questions related to the diagnosis and treatment of dyslipidemia (pre-test) and a researcher-made questionnaire of motivational assessment and after the end of the course on the fourth weeks of the week, post-test and motivational assessment questionnaire. Students were provided. After data collection, data were analyzed using SPSS 22 software and Chi-square, paired T and independent T tests. Results: The two groups were homogeneous in sex and level of education. There was a significant difference between the mean score of diagnosis and treatment of dyslipidemia and the total score in traditional and combined training methods in pretest and posttest in each group. There was no significant difference between the mean score of caramel dyszipidemia in pre-test and post-test in combination teaching and lecture group (P> 0.05). There was a significant difference between the combination of lecture method and lecture method (P = 0.014) between the motivation of trainees and interns in post-test in the combination method compared to the lecture method (P = 0.0001). Motivation, Diagnosis of Caramuzone and Internship Dyslipidemia in the Teaching Group by Lecture and Combined Method in Pre and Post Test There was no significant difference between sexes. But there was a significant difference between the mean score of caramuzone and internship dyslipidemia in the combined teaching post-test based on gender. Conclusion: There was no significant difference between the amount of learning in the lecture method and the combined method between the trainees and interns and there was a relatively similar level of academic achievement in both methods. Also, students' motivation in the combined method was higher than the lecture method. Therefore, the combined method can be used in conjunction with the lecture method as a teaching method. In particular, learners were more motivated by the hybrid approach
 14. توصیفگر: آموزش پزشکی   Education, Medical
 15. توصیفگر: وضعیت آموزش   Educational Status
 16. توصیفگر: آموزش حرفه ای   Education, Professional
 17. توصیفگر: تدریس   Teaching
 18. توصیفگر: افزایش چربی خون   Hyperlipidemia
 19. توصیفگر: فاکتورهای خطر   Risk Factors
 20. توصیفگر: دانشجویان پزشکی   Students, Medical
 21. توصیفگر: روش ها   Methods
 22. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 23. توصیفگر: درمان   Therapy
 24. استاد راهنما. کاظمی، طوبی
 25. استاد مشاور. زارع بیدکی، مجید
 26. استاد مشاور. محمدی، یحیی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها