درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی شیوع کلونیزاسیون واژینال اشریشیا کلای و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند در سال 1396-1397
968 مرتبه مشاهده شده

بررسی شیوع کلونیزاسیون واژینال اشریشیا کلای و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند در سال 1396-1397

قربانی، پروین.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WQ ٢٥٦ ‫ق‬٥٥١‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455365
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: قربانی، پروین.
 5. عنوان:بررسی شیوع کلونیزاسیون واژینال اشریشیا کلای و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند در سال 1396-1397 / نگارش پروین قربانی.
 6. Title: The prevalence of Escherichia coli vaginal colonization and antibiotic susceptibility patterns in pregnant women referred to Birjand Vali-e Asr hospital in 2017 / By Parvin Ghorbani
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ز، 66 ص.: جدول، مصور
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: بنا به اهمیت شناسایی گونه های مقاوم به آنتی بیوتیک در زنان باردار و نقش آن در کاهش مرگ و میر نوزادان، مطالعه حال حاضر با هدف بررسی شیوع کلونیزاسیون واژینال اشریشیاکلای و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند در سال 1396 به انجام رسید. مواد و روشها: در این مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی، 400 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند مورد بررسی قرار گرفتند. 400 نمونه‌ واژینال و همچنین 230 نمونه رکتال با سواب پنبه ای توسط پرسنل آموزش‌ دیده تهیه شد. نمونه‌ها پس از انتقال به آزمایشگاه روی محیط کشت بلاد آگار و EMB کشت داده شدند و تشخیص اشریشیاکلای با استفاده از روش های بیوشیمیایی و میکروب شناسی انجام شد. حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها با استفاده از روش دیسک دیفیوژن مورد بررسی قرار گرفت. برای شناسایی سویه های اشریشیاکلی K1 از روش PCR استفاده شد. آنالیز نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون های کای اسکوئر و تست دقیق فیشر در سطح معنی داری کمتر از 0/05 انجام شد. یافته ها: در مطالعه حاضر فراوانی کلونیزاسیون واژینالاشریشیاکلای در زنان باردار مورد بررسی 6/8 درصد (27 از 400 نفر) و کلونیزاسیون رکتال اشریشیاکلای نیز 70 درصد (161 از 230 نفر) بود. نتایج نشان داد که از 27 زن باردار داری کلونیزاسیون واژینال اشریشیاکلای، تنها یک مورد (3/7 درصد) دارای اشریشیاکلای K1 بود. همچنین از 161 کشت رکتال مثبت اشریشیاکلای تعداد 31 نمونه (19/25 درصد) به عنوان اشریشیاکلی K1 شناسایی گردید. آنالیز آماری ارتباط معناداری بین کلونیزاسیون واژینال اشریشیاکلای و همچنین کلونیزاسیون رکتو-واژینال اشریشیاکلای K1 و فاکتورهای دموگرافیک-بارداری نشان نداد. در این مطالعه بیشترین حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله های اشریشیاکلای و سویه های اشریشیاکلای K1 مربوط به نیتروفرانتوئین، ایمیپنم، جنتامایسین و آمیکاسین بود. بررسی ها نشان داد که مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به سیپروفلوکساسین، سفتازیدیم و کوتریموکسازول به طور معناداری در سویه های اشریشیاکلای Non-K1 در مقایسه با K1 بیشتر است. نتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که شیوع کلونیزاسیون واژینال اشریشیاکلای در زنان باردار برابر با 6/7 درصد بوده و بیش از دو سوم از سویه های اشریشیاکلای واژینال نسبت به آمپی سیلین مقاوم اند. همچنین مطابق با نتایج بدست آمده، ارتباط یبین فاکتورهای دموگرافیک با کلونیزاسیون واژینال در زنان باردار وجود نداشت. با توجه به شیوع نسبتا قابل توجه اشریشیاکلای K1 در نمونه های مورد بررسی به ویژه نمونه های رکتال، غربالگری زنان باردار از نظر وجود اشریشیاکلای K1 در ناحیه رکتال و واژینال توصیه می شود. بیشترین حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله های اشریشیاکلای و سویه های اشریشیاکلای K1 مربوط به نیتروفرانتوئین، ایمیپنم، جنتامایسین و آمیکاسین بود، آنتی بیوتیک های ذکر شده برای پیشگیری کلونیزاسیون اشریشیاکلای K1 و جلوگیری ازانتقال عامل پاتوژن به نوزادان پیشنهاد می گردد
 14. خلاصه:Background: Given the importance of identifying antibiotic-resistant strains in pregnant women and its role in reducing neonatal mortality, the present study aimed to investigate the prevalence of Escherichia coli vaginal colonization and antibiotic susceptibility patterns in pregnant women referred to Birjand Vali Asr Hospital 2017. Methods: The present study was a descriptive cross-sectional study on 400 pregnant women referred to Birjand Valiasr Hospital. Sampling was continuous and non-random until the sample size was reached. Vaginal specimens were prepared from cotton swabs from one-third distal vagina by trained personnel in the maternity ward of Valiasr Hospital. Demographic data of pregnant women (maternal age, gestational age, number of deliveries, type of previous pregnancy, history of previous abortion, presence and history of urinary and vaginal infection) were also completely recorded. The specimens were cultured on blood agar and EMB after transfer to the laboratory. Species were identified by biochemical and microbiological methods and antibiotic susceptibility was determined by disk diffusion method. PCR was used to identify Escherichia coli strains. Interpretation of antibiotic susceptibility test results based on the latest version of CLSI and analysis of the results was performed using SPSS software version 18 with chi-square and Fisher exact tests at the significant level of 0.05.Results: In the present study, the frequency of vaginal colonization of Escherichia coli in pregnant women was 6.8% (27 out of 400) and rectal colonization of Escherichia coli was 70% (161 out of 230). Results showed that out of 27 pregnant women with vaginal colonization of Escherichia coli, only one case (3.7%) had Escherichia coli K1. Also from 161 Escherichia coli positive rectal cultures, 31 samples (19.25%) were identified as Escherichia coli K1. Statistical analysis showed no significant relationship between vaginal colonization of Escherichia coli as well as recto-vaginal colonization of Escherichia coli K1 and pregnancy-demographic factors. In this study, the highest antibiotic susceptibility of Escherichia coli isolates and Escherichia coli K1 strains was related to nitroprantoin, imipenem, gentamicin and amikacin. More than K1. Conclusions:The findings of the present study showed that the prevalence of vaginal colonization of Escherichia coli was 6.7% in pregnant women and more than two thirds of vaginal Escherichia coli strains were resistant to ampicillin. Also, according to the results, there is probably no relationship between demographic factors and vaginal colonization in pregnant women
 15. توصیفگر: عفونت های اشریشیاکولی   Escherichia Coli Infections
 16. توصیفگر: بیماری های واگیر   Communicable Diseases
 17. توصیفگر: بیماری های دستگاه تناسلی زنان   Genital Diseases, Female
 18. توصیفگر: واژینیت   Vaginitis
 19. توصیفگر: آنتی بیوتیک ها   Antibiotics
 20. توصیفگر: عفونت   Infections
 21. توصیفگر: دارو درمانی   Drug Therapy
 22. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 23. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 24. توصیفگر: بیرجند   Birjand
 25. استاد راهنما. یوسفی، مسعود
 26. استاد مشاور. خزاعی، زهره

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها