درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تعیین شیوع اختلال خود بدانگاری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های ارتودنسی شهر بیرجند در سال 1397 (ه.ش.)
1121 مرتبه مشاهده شده

تعیین شیوع اختلال خود بدانگاری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های ارتودنسی شهر بیرجند در سال 1397 (ه.ش.)

سراج احمدی، سپیده.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WM ١٧٣/٥ ‫س‬٤٢٣‫ت‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:57
 3. کد دانشکده:دندانپزشکی
 4. پديدآور: سراج احمدی، سپیده.
 5. عنوان:تعیین شیوع اختلال خود بدانگاری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های ارتودنسی شهر بیرجند در سال 1397 (ه.ش.) / نگارش سپیده سراج احمدی.
 6. Title: Determine the prevalence of Body Dysmorphic Disorder in patients referred to the Birjand Orthodontic Clinics in 1397 (AH) / By Sepideh Seraj Ahmadi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:و، 38، IV ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: اختلال بدشکلی بدن (Body Dysmorphic Disorder) به صورت اشتغال ذهنی با نقص تخیلی یا تحریف مبالغه آمیز یک عیب خفیف و جزئی در ظاهر جسمانی تعریف می شود. با توجه به گرایش بیشتر بیماران BDD برای درخواست درمان های زیبایی، داشتن آگاهی از این بیماری علایم آن جهت تشخیص و مدیریت مناسب بیماران برای متخصصین ارتودنسی بسیار حیاتی می باشد. مطالعه حاضر به بررسی میزان شیوع اختلال خود بد انگاری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های ارتودنسی شهر بیرجند در سال 1397 می پردازد. مواد و روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی روی 360 بیمار ارتودنسی مراجعه کننده به کلینیک های ارتودنسی شهر بیرجند انجام شد. جهت ارزیابی وجود علایم BDD از مقیاس اصلاح شده وسواس فکری–عملی یل براون برای اختلال بدشکلی بدن (YBOCS-BDD) و هم چنین جهت معاینه بالینی برای ثبت Esthetic component از شاخص IOTN استفاده شد. یافته ها: این مطالعه بر روی 360 بیمار با میانگین سنی 5/6±25/2 سال انجام شد. 76/4 درصد بیماران مورد مطالعه مونث، 87/2 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی و 20/8 درصد دارای سابقه درمان قبلی ارتودنسی بودند. بر اساس یافته های این مطالعه، بیشتر بیماران مورد مطالعه از نظر وضعیت BDD در سطح یک (50/6 درصد) قرار داشتند. میانگین نمره BDD در بیماران مورد مطالعه 2/5±3/82 و میانگین نمره OCD نیز 6/4±13/1 بود که از نظر BDD میزان 49/2 درصد عدم ابتلا و از نظر OCD میزان 3/3 درصد OCD شدید داشتند. در این مطالعه اختلاف آماری معنی داری (P>0/05) در شیوع اختلال خود بد انگاری بر حسب سن، جنس، وضعیت تاهل، نیاز به درمان، سابقه درمان قبلی، میزان تحصیلات و زیربنای محل سکونت در بیماران مورد مطالعه مشاهده نگردید اما در در شیوع اختلال خود بد انگاری بر حسب درآمد و سطح BDD اختلاف معنی دار بود و در سطح درآمدی 200 هزار تا یک میلیون تومان و سطح BDD چهار بیشترین شیوع اختلال خود بد انگاری در بیماران مورد مطالعه مشاهده گردید (P<0/05). نتیجه گیری: براساس یافته های این مطالعه میانگین نمره BDD در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های ارتودنسی شهر بیرجند، 2/5±3/82 و میزان ابتلا به سطوح مختلف BDD 50/8، درصد بود. بنابراین متخصصین ارتودنسی باید نسبت به احتمال وجود این اختلال و نیز علایم و نشانه های آن در بیماران مطلع باشند و نسبت به مشکلات درمان این بیماران شامل تقاضاهای مکرر برای درمان های غیر ضروری، نارضایتی از نتیجه درمان و مشکلات قضایی آگاه باشند. در این مطالعه شیوع اختلال خود بدانگاری بر حسب درآمد و سطح BDD اختلاف معنی دار (P<0/05) بود و در سطح درآمدی 200 هزار تا یک میلیون تومان و سطح BDD چهار بیشترین شیوع اختلال خود بد انگاری در بیماران مورد مطالعه مشاهده گردید. بنابراین متخصصین ارتودنسی باید از احتمال افزایش یافته وجود BDD در این گروه ها آگاهی داشته باشند
 14. خلاصه:Background: Body Dysmorphic Disorder is defined as mental occupation with an imaginary defect or an exaggerated distortion of a mild, minor defect in physical appearance. According to greater tendency of BDD patients for cosmetic treatments, awareness of the symptoms is critical for orthodontists to properly diagnose and manage patients. The aim of this study was to evaluate the prevalence of BDD in patients referred to Birjand orthodontic clinics in 1397 (A.H.). Methods: This descriptive-analytical study was performed on 360 orthodontic patients referred to orthodontic clinics in Birjand. The modified Yale-Brown Obsessive-Compulsive Disorder Scale (YBOCS-BDD) was used to assess the presence of BDD symptoms and the IOTN index was used to record the esthetic component for clinical examination. Results: This study was performed on 360 patients with mean age of 25.2±5.6 years. 76.4% of patients were female, 87.2% had university education and 20.8% had previous orthodontic treatment. According to the findings of this study, most of the patients were in first level (50.6%) of BDD. The mean BDD score in the studied patients was 3.82±2.5 and the mean OCD score was 13.1±6.4 which 49.2% had no BDD and 3.3% had severe OCD. There was no statistically significant difference (P> 0.05) in the prevalence of malignancy according to age, sex, marital status, need for treatment, previous treatment history, educational level, and space of residence in the studied patients. But there was a significant difference in prevalence of BDD according to income and level of BDD. In the income level of 200,000 to 1 million tomans and fourth level of BDD highest prevalence of BDD was observed (P <0/05). Conclusions: According to the results of this study, the mean BDD score in patients referring to Birjand orthodontic clinics was 3.82±2.5 and the prevalence of different levels of BDD was 50.8%. Therefore, orthodontists should be aware of the possibility of this disorder as well as its signs and symptoms in patients and be aware of the problems of treatment of these patients, including repeated requests for unnecessary treatments, dissatisfaction with the outcome of treatment and judicial problems. This study showed a significant difference (P <0.05) in the prevalence of BDD in terms of income and level of BDD. In the income level of 200,000 to one million tomans and fourth level of BDD highest prevalences of BDD were observed. . Therefore, orthodontists should be aware of the increased chance of BDD in these groups
 15. توصیفگر: اختلالات بدشکلی بدن   Body Dysmorphic Disorders
 16. توصیفگر: زیبایی   Beauty
 17. توصیفگر: تصویر بدن   Body Image
 18. توصیفگر: ارتدنسی   Orthodontics
 19. توصیفگر: رفتار بهداشتی   Health Behavior
 20. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 21. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 22. توصیفگر: بیرجند   Birjand
 23. استاد راهنما. گلدانی مقدم، محجوبه
 24. استاد مشاور. شریف زاده، غلامرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها