درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی و مقایسه تغییرات سیتولوژیک مخاط گونه و حاشیه طرفی زبان در بین افراد سیگاری، افراد در معرض دود سیگار و افراد غیر سیگاری با استفاده از چهار روش رنگ آمیزی
979 مرتبه مشاهده شده

بررسی و مقایسه تغییرات سیتولوژیک مخاط گونه و حاشیه طرفی زبان در بین افراد سیگاری، افراد در معرض دود سیگار و افراد غیر سیگاری با استفاده از چهار روش رنگ آمیزی

فخرایی راد، ندا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WU ٢٨٠ ‫ف‬٢٨٣‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:54
 3. کد دانشکده:دندانپزشکی
 4. پديدآور: فخرایی راد، ندا.
 5. عنوان:بررسی و مقایسه تغییرات سیتولوژیک مخاط گونه و حاشیه طرفی زبان در بین افراد سیگاری، افراد در معرض دود سیگار و افراد غیر سیگاری با استفاده از چهار روش رنگ آمیزی / نگارش ندا فخرایی راد.
 6. Title: Evaluation and comparison of cytological changes in the buccal mucosa and the lateral border of the tongue in smokers, passive smokers and nonsmokers using four staining methods / By Neda Fakhrayi rad
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ه، 63 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: امروزه تلاش برای شناسایی ضایعات پیش بدخیم دو چندان شده است. یکی از این روش ها، سیتولوژی می باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه تغییرات قابل مشاهده در نمونه های سیتولوژی بیماران سیگاری و در معرض دود سیگار با چهار روش رنگ آمیزی با نمونه های بیماران سالم بود. مواد و روش ها: این مطالعه ی توصیفی - تحلیلی از نوع موردی - شاهدی، در سه گروه 25 تایی انجام شد. نمونه های سیتولوژی توسط سوآپ استریل شده از گونه و حاشیه طرفی زبان افراد سیگاری، در معرض دود سیگار و غیر سیگاری تهیه شد. نمونه ها که قبلا در الکل ثابت شده بودند، در آزمایشگاه به روش های پاپانیکولا، هماتوکسیلین ائوزین، گیمسا و تولوئیدن بلو رنگ آمیزی شدند. سپس نمونه ها جهت مشاهده فراوانی میکرو نوکلئوس، هسته گرانولر با کروماتین خشن، هستک واضح، پلئومورفیسم و سلول دو هسته ای ارزیابی شدند و نتایج ثبت گردید. یافته ها: تعداد موارد مشاهده شده در معیار های سایتولوژیک مورد بررسی در مطالعه حاضر، در دو روش رنگ آمیزی پاپانیکولا و تولوئیدن بلو تفاوت معنی داری در سه گروه مورد مطالعه نداشت. در روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین فراوانی هسته گرانولر با کروماتین خشن (p= 0.03) و فراوانی هستک واضح (p = 0.000) تفاوت معنی داری در گروه های مورد مطالعه داشت. فراوانی سلول دو هسته ای در روش رنگ آمیزی گیمسا نیز در سه گروه اختلاف معنی داری داشت (p= 0.004). در گروه سیگاری ها، فراوانی سلول دو هسته ای به طور معنی داری در روش رنگ آمیزی پاپانیکولا و با اختلاف کمی پس از آن هماتوکسیلین و ائوزین بیشتر از سایر روش ها بود (p=0.003)؛ در افراد در معرض دود سیگار نیز اختلاف معنی داری در توزیع فراوانی هسته گرانولر با کروماتین خشن (p=0.014)، هستک واضح (p=0.013) و سلول دو هسته ای (p=0.000) بین روش های مختلف رنگ آمیزی وجود داشت؛ همچنین در غیر سیگاری ها نیز رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین نسبت به سایر روش ها فراوانی بیشتری برای سلول دو هسته ای نشان داد (p=0.03) . در مقایسه بین گروه های مختلف بدون در نظر گرفتن روش رنگ آمیزی، فراوانی هستک واضح به طور معنی داری در افراد سیگاری و غیر سیگاری بیشتر از افراد غیر سیگاری بود (p = 0.033). داده ها توسط آزمون های آماری ANOVA، شاپیروویلک و کای اسکوئر با تست دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شد؛ سطح معنی داری در این مطالعه α=0.05 در نظر گرفته شد و آنالیز ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 19 انجام شد. نتیجه گیری: طبق نتایج مطالعه حاضر، سیگار کشیدن و قرار گرفتن در معرض دود سیگار می تواند عامل خطری برای تغییرات سلولی مرتبط با بدخیمی باشد. همچنین اگر تکنیک سیتولوژی با روش رنگ آمیزی پاپانیکولا یا هماتوکسیلین و ائوزین به کار گرفته شود در تشخیص زود هنگام برخی از تغییرات سایتولوژی موثر است و به شناسایی زود هنگام دیسپلازی در محیط دهان کمک می کند
 14. خلاصه:Background: Today, the effort to identify pre-malignant lesions has doubled. One of these methods is cytology. The purpose of this study was to compare the observed changes in the cytological smears of smokers and passive smokers with non smokers using four staining methods. Methods: This descriptive-analytic case-control study was conducted in three groups with 25 subjects. Cytological smears were prepared by sterilized swabs from the buccal mucosa and lateral border of the tongue of smokers, passive smokers and non-smokers. Specimens previously fixed in alcohol were stained in the laboratory using Papanicolaou, Hematoxylin Eosin, Gimsa and Toluidine Blue. Samples were then evaluated for frequency of micro-nucleus, granular nucleus with coarse chromatin, clear nucleus, pleomorphism and binuclear cell and the results were recorded. Results: There were no significant differences between the two groups in papanicolaou and toluidine blue staining. In the hematoxylin and eosin staining method, the frequency of granular nucleus with rough chromatin (p = 0.03) and clear nucleolar frequency (p = 0.000) were significantly different in the studied groups. Frequency of binuclear cells in Giemsa staining method was also significantly different in three groups (p = 0.004). In the smoker group, the abundance of binuclear cells was significantly higher in papanicolaou staining and with a slight difference after hematoxylin and eosin (p = 0.003); also in subjects exposed to cigarette smoke There was a significant difference in the distribution of granular nuclei with coarse chromatin (p = 0.014), clear nucleus (p = 0.013), and dual nucleation cell (p = 0.000), as well as hematoxylin staining in non-smokers. And eosin showed higher frequency for binuclear cells than other methods (p = 0.03). Comparison between different groups, regardless of the staining method, was significantly higher in smokers and nonsmokers than in non-smokers (p = 0.033). Data were analyzed by ANOVA, Shapirovilk and Chi-square tests with Fisher's exact test. Significance level was set at α = 0.05 and analyzed by SPSS 19 software. Conclusions: According to the results of the present study, smoking and exposure to cigarette smoke could be a risk factor for malignant cellular changes. Also, if the cytology technique is used with Papanicolaou staining or hematoxylin and eosin, it is effective in early detection of some cytological changes and helps in early detection of dysplasia in the oral cavity
 15. توصیفگر: سرطان های سر و گردن   Head and Neck Neoplasms
 16. توصیفگر: سلول شناسی   Cytology
 17. توصیفگر: رنگ و برچسب زدن بافت ها   Staining and Labeling
 18. توصیفگر: بیماری های دهان   Mouth Diseases
 19. توصیفگر: استعمال دخانیات   Smoking
 20. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 21. توصیفگر: آسیب شناسی   Pathology
 22. توصیفگر: دندان پزشکی   Dentistry
 23. استاد راهنما. علیزاده، لیلا
 24. استاد مشاور. محمدی فرد، مهتاب

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها