درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه ی سطح ویتامین D در اطفال مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی با گروه شاهد
29 مرتبه مشاهده شده

مقایسه ی سطح ویتامین D در اطفال مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی با گروه شاهد

ضیاء، زهرا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WS ٢٩٠ ‫ض‬٤٩‫م‬ ١٣٩٧
 2. شماره پایان نامه:455538
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: ضیاء، زهرا.
 5. عنوان:مقایسه ی سطح ویتامین D در اطفال مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی با گروه شاهد / نگارش زهرا ضیاء.
 6. Title: The survey and comparison of the surface of vitamin D in children with congenital heart disease by control group / By Zahra Zia
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1397.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ج، 69 ص.: جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه: مطالعات وجود ارتباط بین کمبود ویتامین D با عوامل خطر قلبی – عروقی را نشان داده اند. نتایج نشان داده اند سیگنالینگ رسپتورهای هسته ای ویتامین D یک نقش حیاتی در تکامل قلب ایفا می کند. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه ی سطح ویتامین D در اطفال مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی با گروه شاهد انجام شد. مواد و روش: در این مطالعه سطح سرمی ویتامین D در 56 طفل مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی بررسی شد و با سطح سرمی ویتامین D در اطفال همسان شده از نظر سن و جنس و میزان مصرف مکمل ویتامین D، که فاقد بیماری مادرزادی قلبی هستند مقایسه گردید. افراد مورد مطالعه از بیمارستان ولی عصر بیرجند انتخاب شده و برای هر فرد با استفاده از سرنگ خونگیری حدود 2 سی سی خون گرفته شد و از کیت های ویتامینD، Roche Diagnostics در مطالعه استفاده گردید. نرمال بودن سطح ویتامین D با آزمون شاپیروویلک بررسی شد. لذا به منظور مقایسه ی سطح ویتامین D در دو گروه از آزمون ناپارامتری من – ویتنی استفاده گردید. در این مطالعه از چک لیست استفاده گردید که شامل موارد زیر بود: شماره ی نمونه، جنسیت کودک، سن کودک، وجود یا عدم وجود CHD، سابقه ی CHD در FDR، انتساب والدین، سن زایمان، شکایت زمان مراجعه، نوع سندرم یا انومالی غیرقلبی همراه، بیماری های مادر و نوع بیماری و مکمل های مورد استفاده برای کودک بود. یافته ها: سطح ویتامین D در گروه مورد (12.90±20.19) و گروه شاهد (34.84±44.19) تفاوت آماری معنی داری داشت (0.001> P-valu). دو گروه از نظر سن و جنس و میزان مصرف مکمل ویتامین D همسان شده بودند و در هر یک از گروه های مورد بررسی 6 کودک مکمل ویتامین D مصرف کرده بودند. از کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی 22 نفر مبتلا به نقص دیواره بین بطنی، 14 نفر مبتلا به نقص دیواره ی بین دهلیزی، 9 نفر مبتلا به مجرای شریانی باز، 3 نفر مبتلا به تترالوژی فالوت و 2 نفر مبتلا به آنومالی ابشتین بودند. همچنین تعداد افراد مبتلا به هر یک از بیماری های تنگی شریان ریوی، تنگی آئورت، کاردیومیوپاتی، جابجایی شریان های بزرگ، کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک و نارسایی میترال نیز 1 نفر بود. نتیجه گیری: مطالعات ازمایشگاهی مطرح می کنند که ویتامین D سیتوکین های پیش التهابی را سرکوب کرده و سیتوکین های ضدالتهابی را افزایش می دهد. از علل احتمالی کمبود ویتامین D در اطفال مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی در مقایسه با گروه شاهد می توان به افزایش نیاز متابولیک، مصرف بیشتر انرژی، مواد اولیه، ویتامین ها و مواد معدنی اشاره کرد. این بیماران معمولا بستری های مکرر داشته و میزان تماس با نور خورشید در آن ها کمتر است. به دلیل بستری های مکرر نیازمند دریافت اینوتروپ هستند. گاها این بیماران به عمل جراحی قلب نیاز پیدا می کنند. طی عمل جراحی قلبی و استفاده ار پمپ قلبی سطح خونی ویتامین D کاهش می یابد. با توجه به جمیع مطالب بالا لازم است که بیماران قلبی بیشتر از سایرین مکمل ویتامین D دریافت کنند
 14. خلاصه:Background: Studies have shown a link between vitamin D deficiency and cardiovascular risk factors. Results showed that vitamin D receptor signaling plays a vital role in development of heart. The aim of this study is to evaluate and compare vitamin D levels in pediatric with congenital heart disease with the control group. Methods: In this study serum vitamin D level in 56 children with congenital heart disease had been investigated and matched for age, sex and use of vitamin D supplementation, whith whom had no congenital heart disease. The subjects were selected from ValiAsr Hospital in Birjand and blood samples were taken for each person using a blood syringe of about 2 cc and taken from vitamin D kits, Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Str. 116 D-68305 Mannheim was used in the study. The normal level of vitamin D was evaluated by Shapirovylk test. Therefore, Mann-Whitney nonparametric test was used to compare vitamin D levels in two groups. In this study, a check list was used including: Dossier number, child sex, age, presence or absence of CHD, history of CHD in FDR, parenting assignment, age of delivery, complaints of referral time, type of syndrome or associated non-cardiac anomalies, maternal diseases, and type of disease and supplements used for the child. Results: The level of vitamin D in the case group was (12.90±20.19) and in the control group was (34.84±44.19) which was statistically significant (0.001> P-valu). The two groups were matched in terms of age, sex, and vitamin D supplementation, and in each of the groups, six children had received vitamin D supplementation. case group had 22 patients with ventricular septal defect, 14 patients with atrial septal defect, 9 patients hadpatent ductus arteriosus, 3 patients had tetralogy of fallot, and 2 patients with Ebstein anomaly. Also, the number of patients with any of the diseases of the pulmonary artery stenosis, aortic stenosis, cardiomyopathy, transposition of great arteries, hypertrophic cardiomyopathy and mitral regurgitation were also 1. Conclusion: Laboratory studies suggest that vitamin D suppresses pro-inflammatory cytokines and increases the anti-inflammatory cytokines. The possible causes of vitamin D deficiency in pediatric patients with congenital heart disease may be increased metabolic, increased energy consumption, raw materials, vitamins and minerals in comparison to control group. These patients are usually hospitalized and have less exposure to sunlight. Because of frequent admissions, they require inotropic treatment. Sometimes these patients need a heart surgery. During cardiac surgery and the use of a heart pump, the blood level of vitamin D decreases. With all of the above, we need to use more vitamin D complementary for patients with CHD in comparison to control group
 15. توصیفگر: نقص های مادرزادی قلب   Heart Defects, Congenital
 16. توصیفگر: بیماری های قلب و عروق   Cardiovascular Diseases
 17. توصیفگر: ویتامین دی   Vitamin D
 18. توصیفگر: در نوزادی و کودکی   In Infancy & Childhood
 19. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 20. استاد راهنما. صالحی، فرود
 21. استاد مشاور. طاهری بجد، فاطمه

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها