درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارتباط افسردگی مادر در 3 ماهه آخر بارداری با وزن هنگام تولد در مراجعین به بیمارستان ولیعصر شهرستان بیرجند در سال 96
32 مرتبه مشاهده شده

ارتباط افسردگی مادر در 3 ماهه آخر بارداری با وزن هنگام تولد در مراجعین به بیمارستان ولیعصر شهرستان بیرجند در سال 96

حوری مقدم، نسترن.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WQ ٢٤٠ ‫ح‬٩٢٢‫الف‬ ١٣٩٧
 2. شماره پایان نامه:455312
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: حوری مقدم، نسترن.
 5. عنوان:ارتباط افسردگی مادر در 3 ماهه آخر بارداری با وزن هنگام تولد در مراجعین به بیمارستان ولیعصر شهرستان بیرجند در سال 96 / نگارش نسترن حوری مقدم.
 6. Title: Study of Correlation between Maternal Depression and Neonatal Anthropometric Measurements in in patients who referred to valiasr Hospital in year 96 / By Nastaran Hoorimoghaddam
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1397.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:و، 52 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: افسردگی یک بیماری جسمی-روانی است که می‌تواند در روان افراد نشانه‌های مختلف را از خود بروز دهد اما در هر کس میزان و ابعاد این نشانه‌ها با دیگری متفاوت است. افسردگی اختلالی است که بر تفکر، خلق، احساسات، رفتار و سلامت جسمی تأثیر گذار است و در واقع اختلالی است با زمینه شیمیایی یا زیست شناسی و محیطی است اختلالات افسردگی می‌تواند تأثیرات بسیار منفی‌ای بر شخصیت فرد، کار یا زندگی تحصیلی و نیز وضعیت خواب، عادت‌های غذایی و سلامت عمومی او داشته باشد و همین عوارض مراجعه به موقع به روانشناس و روان پزشک را در صورت مشاهده علائم به امری ضروری تبدیل می‌کند بیشترترین اختلالات روانی در طول بارداری اضطراب و افسردگی می‌باشد که در سه ماهه سوم از سه ماهه اول و دوم می‌باشد. افسردگی در دوران بارداری می‌تواند تاثیرات طولانی مدت روی مسائل رفتاری و هیجانی کودک داشته باشند. میانگین شاخص‌های رشدی بدو تولد نوزادان (قد. وزن. دور سر) مادران افسرده به طور قابل توجهی کمتر از مادران غیر افسرده می‌باشد. ارتباط معناداری وجود دارد بین طیف وسیعی از پیامدهای نامطلوب برای کودکان و اختلالات روحی والدین در دوره پریناتال و این نتایج منفی اجتناب ناپذیر بوده به همین دلیل ما بر آن شدیم این مطالعه را با هدف بررسی تأثیر افسردگی و اختلالات خلقی سه ماه سوم بارداری بر روی شاخص‌های آنتروپومتریک نوزادان انجام دهیم. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی در فاصله زمانی فروردین ماه 96 الی اسفند ماه 96 در بیمارستان ولیعصر شهرستان بیرجند – استان خراسان جنوبی انجام گرفت. جامعه موردنظر در این مطالعه شامل مادران بارداری بودند که جهت زایمان در زایشگاه بیمارستان ولی عصر بستری می‌شدند. در این مراجعین جهت سنجش میزان افسردگی شرکت کنندگان از پرسشنامه 21 سوالی beck استفاده شدکه برای شرکت کنندگان تکمیل شد. مادران پیگیری شده و پس از زایمان وزن هنگام تولد و سایر شاخص‌های آنتروپومتریک نوزادان از پرونده آنها استخراج شده و این شاخص‌ها در دو گروه مادران با و بدون افسردگی مقایسه شدند. ابزار جمع آوری داده‌هاشامل فرم اطلاعاتی مشخصات مادران شامل سن-رتبه بارداری-ماه بارداری- سابقه مصرف مکمل و ... مشخصات نوزادان شامل وزن، قد، دور سر و پرسشنامه افسردگی بک بودند. 21 ماده پرسشنامه افسردگی بک به شرح زیر است: غمگین، بدبین، احساس شکست، نارضایتی، احساس گناه، انتظار تنبیه، بیزاری از خود، اتهام به خود، افکار خودکشی، گریستن، بی قراری، کناره گیری اجتماعی، بی تصمیمی، تصور تغییر بدنی، دشواری در کار، بی خوابی، خستگی پذیری، تغییر در اشتها، کاهش وزن بدن، اشتغالات ذهنی، کاهش علایق جنسی. پاسخ‌دهندگان به این آزمون، برای درک ماده‌های آنحداقل در سطح کلاس پنجم یا ششم توانایی خواندن داشتند آن‌ها به هر ماده بر مبنای یک مقیاس لیکرت چهار درجه‌ای از صفر تا سه پاسخ دادند. حداقل نمره در این آزمون صفر و حداکثر آن 63 بود. با جمع کردن نمرات فرد در هر یک از ماده‌ها، نمره فرد به طور مستقیم به دست آمد. نمره‌های زیر رابرای نشان دادن سطح کلی افسردگی به‌کار بستیم: 0 تا 13: هیچ یا کمترین افسردگی 14 تا 19: افسردگی خفیف 20 تا 28: افسردگی متوسط29 تا 63: افسردگی شدید داده‌ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS(22) شد وبا توجه به غیر نرمال بودن نمره افسردگیبا آزمونهای آماری من ویت نی وکروسکالوالیس,و برای مقایسه شاخصهای آنترپومتریک از تی تست و آنالیز واریانس استفاده شد همچنین جهت مقایسه متغیرهای کیفی از آزمون کااسکوئر یا آزمون دقیق فیشر و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. رسطح معنی داری 0/05=α در نظر گرفته شد. یافته‌ها: تعداد 300 زن بارداربا میانگین سنی 49/5±49/29 سال وارد مطالعه شدند. حداقل سن 15 سال و حداکثر 46 سال بود. اکثریت در گروه سنی 25 تا 30 سال بودند و بصورت منظم از مکمل استفاده می کردند میانگین نمره افسردگی 12/67±13/75 حداقل 0 و حداکثر 62 بود. در گروه سنی 20 تا 25 سال کمترین میانگین نمره افسردگی و در گروه سنی 25 تا 30 سال و 30 تا 35 بیشترین میانگین نمره افسردگی بود. اکثریت شرکت کنندگان در گروه بدون افسردگی یا افسردگی خفیف قرار داشتند (%19/3)58 شانس تولد بانوزاد با وزن کم تولد در مادران با افسردگی متوسط و شدید 2/2 برابر بیشتر از مادران با بدون افسردگی یا افسردگی خفیف بود. شیوع وزن کم هنگام تولد در مادران با افسردگی خفیف یا بدون افسردگی 13/6% و در مادران با افسردگی متوسط و شدید 25/9% بود که بطور معنی داری بالاتر از مادران بدون افسردگی یا افسردگی خفیف بود. میانگین وزن، قد، دور سر و نمره آپکار در نوزادان مادران بدون افسردگی یا افسردگی کم بطور معنی داری بیشتر از نوزادان مادران با افسردگی متوسط و شدید بود. بین وزن، قد و دور سر نوزادان با نمره افسردگی مادر همبستگی معکوس ضعیف تا متوسطی وجود داشت و بیشترین ضریب همبستگی مربوط به دور سر نوزاد با نمره افسردگی مادر وجود داشت. نتیجه گیری: شیوع افسردگی خفیف متوسط و شدید در مطالعه حاضر به ترتیب 25%،10% و 9/3% بود که نسبت به سایر مطالعات بالاتر بود و میانگین وزن قد و دور سر در نوزادان مادران افسرده بطور معنی داری بیشتر از مادران غیر افسرده بود و شیوع تولد نوزادان با وزن کم هنگام تولددر مادران افسرده 2/2 برابر (1/1-4/4=دامنه اطمینان) بیشتر از مادران بدون افسردگی بود
 14. خلاصه:Background: Depression is a mental-physical illness that can result in individuals of different signs of the occurrence, but everyone in the rate and dimensions of these symptoms varies with another disorder that affects thinking. depression, mood, feelings, behavior and affect physical health, and in fact is a disorder with a chemical background Or biology and environmental depression disorders can be very negative influences on the character of the person, work or school life, as well as the status of sleep, food habits and general health he might have the same time to refer to the effects of mental doctor and psychologist if you see signs of the imperative to convert. The most common mental disorders during pregnancy anxiety and depression, which in the third quarter of the first quarter will be more. depression during pregnancy can have long-term effects on a child's emotional and behavioral issues The average growth index of birth babies (height. weight. head circumference) depressed mothers is significantly less than non-depressed mothers. There is a significant relationship prenatal between a range of adverse consequences for children and parental mental disorders in preiodperiod and this has inevitable negative results for the same reason we got it with the purpose of this study was to examine the impact of the depression and mood disorders, the third three-month pregnancy on antrupom indexes Improv babies do. Methodes:In this descriptive analytical study done on interval-April 96 to March 96 in birjand city hospital – South Khorasan Province. the intended community mothers were included in the study pregnancy to childbirth in hospital maternity inpatient-ASR. In order to assess the amount of visitors of this depression questionnare21 beck from the participants was that the questions for participants to complete. Postpartum follow-up in mothers and birth weight and neonatal anthropometric indicators other than the file extracted them and these indicators in two groups of mothers with and without depression.In this descriptive analytical study on interval-April 96 to March 96 in birjand city hospital – South Khorasan Province. the intended community mothers were included in the study pregnancy to childbirth in hospital maternity inpatient-ASR. In order to assess the amount of visitors of this depression questionnaire 21beck from the participants was that the questions for participants to complete. Postpartum follow-up in mothers and birth weight and neonatal anthropometric indicators other than the file extracted them and these indicators in two groups of mothers with and without depression. Data collected includes information form the profile of mothers age-pregnancy-pregnancy month-taking supplements. Profile of newborns included weight, height, head circumference, and Beck Depression inventory. Beck Depression Inventory article 21 as follows: sad, pessimistic, feelings of failure, guilt, resentment, self loathing, expecting punishment, charge, suicidal thoughts, crying, restlessness, social positions, a decision, an impression of physical change, the difficulty of the work, insomnia, fatigue, irritability, change in appetite, The reduction , Respondents to this test, to understand the article it at least at the level of the fifth or sixth class had the ability to read any article based on a scale of zero to four degreelikertthree responses. At least a score of zero and a maximum in this test it was 63. With roll up individual scores in each article, the individual directly to score. The following score to show the overall level of depression; 0-13: no or the lowest depression 14-19: mild depression 20-28: moderate depression 63: severe depression datas after collection entered in spss software and because depression score was un-normal compare with statiscal tests Mann-Whithny and kruskal-wallis, and for comparison anthropometric indicators were used from t-test and analysis of variance.therefore to compare the quality of the variables matching the exact Fisher test or chi-square and Spearman correlation coefficient was used.p-value 0.5 Was considered Results:300 pregnant women with average age 49/29 ±49/5 were studied.at least age was 15 and maximum was 46.The majority in the age group 25-30 years and use from supplement regular.average depression score was 13/75 ±12/67 minimum 0 and maximum 63.in the age group 20-25 the lowest depression score and in age group 25-30 and 30-35 was the highest average depression score.The majority of participants in the group without depression or depression were mild (% 3/19) 58.the chance of low birth weight in mothers with moderate or severe depression score was more(2.2 times greater) compare mothers with mild or no depression.the prevalence of low birth weight in mothers with mild or no depression 13/6% and moderate or severe depression 25/9%. That was significantly higher than in mothers without depression or mild depression. Average weight, height, head circumference, and a score of apgar in infants of mothers without depression or low depression significantly more than average newborns of mothers with depression and intense.Between weight, height and head circumference of newborns with mother's depression score a weak inverse correlationAnd the highest correlation coefficient relating to the baby's head is with score depression mother. Conclusion:The prevalence of mild, moderate depression and severe in the present study, 25%, 10% and 3.9%That was higher than other studies.And the average height and weight head circumference in infants of depressed mothers are significantly lower than non-depressed mothers and the prevalence of low birth weight babies with depressed mothers while toldder 2.2 (1.1-4.4 = trust domain) more of mothers without depression
 15. توصیفگر: عوارض آبستنی   Pregnancy Complications
 16. توصیفگر: وزن نوزاد هنگام تولد   Birth Weight
 17. توصیفگر: اختلال افسردگی   Depressive Disorder
 18. توصیفگر: مادران   Mothers
 19. توصیفگر: رشد جنین   Fetal Development
 20. توصیفگر: سه ماهه سوم آبستنی   Pregnancy Trimester, Third
 21. توصیفگر: روان شناسی   Sychology
 22. توصیفگر: بیرجند   Birjand
 23. استاد راهنما. بیجاری، بیتا
 24. استاد مشاور. خزایی، زهره

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها