درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی ظهور ژن‌های RORγt و IL-17 در لیکن‌پلان‌های دهانی و پوستی به روش Real-time RT-PCR و ارتباط آن با تعداد گلبول‌های سفید خون‌ محیطی
27 مرتبه مشاهده شده

بررسی ظهور ژن‌های RORγt و IL-17 در لیکن‌پلان‌های دهانی و پوستی به روش Real-time RT-PCR و ارتباط آن با تعداد گلبول‌های سفید خون‌ محیطی

عبدالله پور، مهدی.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WR ٢١٥ ‫ع‬٣٥٦‫ب‬ ١٣٩٧
 2. شماره پایان نامه:2944
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: عبدالله پور، مهدی.
 5. عنوان:بررسی ظهور ژن‌های RORγt و IL-17 در لیکن‌پلان‌های دهانی و پوستی به روش Real-time RT-PCR و ارتباط آن با تعداد گلبول‌های سفید خون‌ محیطی / مهدی عبداله پور.
 6. Title: Evaluation gene expression RORγt and IL-17 in OLP (Oral Lichen Planus) and SLP (Skin Lichen Planus) lesions by Real-time RT-PCR and its relationship with peripheral white blood cells / By Mahdi Abdollah por
 7. محل اخذ مدرك:مشهد :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 9. نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1397.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ذ، 60 ص.: جدول، نمودار
 13. خلاصه:هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی ظهور فاکتور همانندسازی RORγt و ژن IL-17 در افراد مبتلا به لیکن پلان‌های دهانی و پوستی به روش RT-PCR Real-time و ارتباط با گلبولهای سفید خون محیطی انجام گرفت. همچنین با استفاده از روش های نوین استخراج RNA از بلوک های پارافینی نقش این ژن ها در بیماری زایی و رفتار بیولوژیک متفاوت ضایعات لیکن پلان پوستی و دهانی بررسی شد. روش اجرا و مواد مورد استفاده: این مطالعه بر روی تعداد 89 نمونه بلوک پارافینی مربوط به ضایعات لیکن پلان، شامل 44 نمونه دهانی و 45 نمونه پوستی که به ترتیب از آرشیو بخش آسیب‌شناسی دانشکده‌ دندانپزشکی‌ مشهد و بخش آسیب‌شناسی بیمارستان‌ امام رضا (ع)‌ مشهد، به همراه اطلاعات بالینی بیماران شامل سن و جنس استخراج گردید، انجام شد. ابتدا توتال ‌RNA از نمونه‌ها استخراج‌گردید، و با روش Real-time RT-PCR بروز ژن‌های RORγt و IL-17 مورد بررسی قرار‌ گرفت و با نتایج حاصل از آزمایش خون این بیماران مقایسه‌گردید. یافته ها: مقایسه بروز ژن RORγt بین بیماران لیکن‌ پلان‌ پوستی و لیکن‌ پلان‌ دهانی، بروز بیشتر این ژن را در گروه دهانی نشان داد، اما در مقایسه بین دو زیر گروه مخاطی (کلاسیک و اروزیو-آتروفیک) تفاوتی مشاهده نشد. مقایسه ژن IL-17در بیماران لیکن‌ پلان‌ پوستی و لیکن‌ پلان‌ دهانی، بروز بیشتر ژن IL-17 را در گروه دهانی نشان داد، اما در مقایسه بین دو زیر گروه مخاطی (کلاسیک و اروزیو-آتروفیک) تفاوتی مشاهده نشد. همچنین تفاوت معنی‌داری بین بروز ژن‌های مورد بررسی و تعداد کل گلبول‌های‌ سفید خون محیطی و رده‌های مختلف آن مشاهده‌ نشد، اما سطح مونوسیت های خون محیطی، در هر دو گروه بالا بود. نتیجه گیری: بروز ژن‌های RORγt و IL-17 در نمونه‌های لیکن‌ پلان‌ دهانی بیشتر از ضایعات پوستی بود؛ بنابراین، می‌توان نتیجه‌ گرفت که این ژن ها می توانند در ایمونوپاتوژنز بیماری لیکن‌ پلان‌ دهانی و تفاوت رفتار بیولوژیک آن با لیکن پلان پوستی به عنوان یک عامل پاتوژنتیک نقش کلیدی داشته و در پتانسیل تغییرات بدخیمی ضایعات دهانی دخالت داشته باشند. با توجه به افزایش مونوسیت‌های خون‌ محیطی در لیکن‌ پلان پوستی و ‌دهانی، می‌توان به نقش احتمالی این سلول ها در پاتوژنز ضایعات فوق اشاره نمود و با توجه به ارتباط معنا دار بین ژن RORγt و افزایش مونوسیت های خون محیطی در لیکن پلان پوستی می توان این سلول ها را یک منبع مولد ژن مذکور معرفی نمود. ژن های RORγt و IL-17 در ضایعات لیکن پلان همراستا عمل می کنند. کیت‌های مخصوص استخراج RNA از بلوک‌های پارافینی نیز از کفایت لازم برخوردار‌ بودند
 14. خلاصه:Objective: The aim of this study was to evaluate gene expression of RORγt and IL-17 in paraffin blocks of OLP and SLP lesions and its relationship with peripheral white blood cells, also investigate role of RORγt and IL-17 in pathogenesis and different biologic behavior of OLP and SLP with new method of extracting RNA. Methods & Materials: eighty nine samples of paraffin blocks of lichen planus lesions including 44 OLP and 45 SLP samples were selected from the archive of Oral and Maxillofacial Department of Pathology and Imam-Reza Hospital Department of Pathology, Mashhad, Iran. The expression of RORγt and IL-17 was evaluated using Real-time RT-PCR and compared with the result of peripheral white blood cells count of patients. Results: Expression of RORγt and IL-17 in OLP lesions was significantly higher than SLP lesions. Classic OLP group and Erosive OLP group did not show significant difference. There were no significant differences between peripheral white blood cells count and expression of the genes, but we found more patients with high level monocytes count in each group. Conclusion: Expression of RORγt, IL-17 in OLP samples was more than SLP lesions; so we conclude that RORγt and IL-17 have a key role in pathogenesis and premalignant changes in OLP lesions. Correlation of high-level monocytes with over-expression of RORγt in SLP showed that monocytes may have an important role in pathogenesis of skin lichen planus lesions and also they can be a source of producing RORγt factor. The different expression of RORγt, IL-17 in OLP and SLP lesions can explain role of these factors in premalignat behavior of OLP lesions. RNA extraction from paraffin blocks kit is an efficient tool for these studies
 15. توصیفگر: لیکن پلان   Lichen Planus
 16. توصیفگر: لیکن پلان دهان   Lichen Planus, Oral
 17. توصیفگر: بیماری های پوست   Skin Diseases
 18. توصیفگر: بیماری های زبان   Tongue Diseases
 19. توصیفگر: اینترکولین 17   Interleukin-17
 20. توصیفگر: آر ان ا   RNA
 21. توصیفگر: لوکوسیت ها   Leukocytes
 22. توصیفگر: آسیب شناسی   Pathology
 23. توصیفگر: ایمنی شناسی   Immunology
 24. توصیفگر: سوخت و ساز   Metabolism
 25. توصیفگر: سلول شناسی   Cytology
 26. استاد راهنما. محتشم، نوشین
 27. استاد راهنمای همکار. قاضی، نرگس
 28. استاد مشاور. مسنن مظفری، پگاه
 29. استاد مشاور. جوان رشید، عبدالله
 30. استاد مشاور. مهاجر تهران، فرناز

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها