درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی و مقایسه میزان هوش هیجانی، افسردگی و استرس بین دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 1396-97
177 مرتبه مشاهده شده

بررسی و مقایسه میزان هوش هیجانی، افسردگی و استرس بین دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 1396-97

تصدیقی، زهرا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis BF ٥٧٦ ‫ت‬٥٩٢‫ب‬ ١٣٩٧
 2. شماره پایان نامه:31
 3. کد دانشکده:دندانپزشکی
 4. پديدآور: تصدیقی، زهرا.
 5. عنوان:بررسی و مقایسه میزان هوش هیجانی، افسردگی و استرس بین دانشجویان مقطع دکترای حرفه‌ای و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 1396-97 / نگارش زهرا تصدیقی.
 6. Title: Comparison of the emotional intelligence rate،depression and stress between graduate students and undergraduate students of Birjand University of Medical Sciences in 1396 - 97 Academic year / By Zahra tasdighi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1397.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ز، 68 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: سازمان بهداشت جهانی، سلامتی را رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی تعریف نموده است و نه فقط فقدان بیماری و ناتوانی به همین علت پرداختن به موضوع سلامت روانی از اهیمت بسیار زیادی برخوردار است. سلامت روانی یکی از ابعاد مهم سلامت مطرح است و یکی از محورهای ارزیابی سلامتی در جوامع مختلف به حساب می‌آید. سلامت و بهداشت روان نقش بسیار مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می‌نماید. از جمله عوامل مهم ناتوانی و کاهش کیفیت زندگی و تزاید ابتلا می‌توان به اختلالات عاطفی و روان‌شناختی اشاره نمود. بر طبق گزارشات سازمان بهداشت جهانی از هر 4 نفر 1 نفر در هر مرحله از زندگی از یک یا چند اختلال روانی رنج می‌برد. یکی از مقاطع بسیار حساس زندگی جوانان ورود به دانشگاه می‌باشد چراکه همراه با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و بین فردی آن‌ها ایجاد خواهد شد لذا هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه میزان استرس، افسردگی و هوش هیجانی بین دانشجویان رشته‌های مقطع دکترای حرفه‌ای و دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 1396-97 بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی_تحلیلی جمعیت مورد مطالعه ما تمامی دانشجویان مقاطع مختلف دکترای حرفه‌ای شامل دانشجویان رشته‌های دندانپزشکی، پزشکی و کارشناسی: پرستاری، مامایی، علوم آزمایشگاهی، بهداشت حرفه‌ای، محیط و عمومی، رادیولوژی، اتاق عمل و هوشبری محصل در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 1396-97 بود. شرط ورود به مطالعه داشتن رضایت‌ آگاهانه دانشجویان جهت ورود به مطالعه بود. نمونه‌گیری بصورت طبقه‌بندی تصادفی شده سهمی انجام شد. بدینصورت که دانشجویان در سه طبقه پزشکی عمومی، دندانپزشکی عمومی و کارشناسی طبقه‌بندی و از هر طبقه متناسب با تعداد دانشجویان آن طبقه و سهم آن طبقه در نمونه اصلی بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در این مطالعه برای ارزیابی هوش هیجانی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه از پرسش‌نامه استاندارد شوت SSEIT-33 برای ارزیابی افسردگی از پرسش‌نامه افسردگی بک و برای ارزیابی استرس از پرسش‌نامه Dass21 استفاده شد. پرسش‌نامه توسط مجری بین دانشجویان توزیع شد و دانشجویان بصورت خودایفا تکمیل نمودند. داده‌ها پس از جمع‌آوری وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 18 شده و بوسیله آزمون‌ کولموگروف اسمیرنوف توزیع نرمال داده‌ها بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی مستقل در صورت نرمال بودن و در صورت عدم نرمال بودن از آزمون من ویتنی، همچنین از آزمون کای دو و یا آزمون دقیق فیشر و تست آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معناداری α=0.05 استفاده شد. یافته‌ها: در این مطالعه از مجموع 389 نفر دانشجوی شرکت کننده در مطالعه 131 نفر (33.7 %) دانشجویان را جنسیت مذکر و 258 نفر ( 66.3 %) از دانشجویان را جنسیت مونث تشکیل می‌دادند. میانگین سنی دانشجویان شرکت کننده در مطالعه برابر با 1.9 ± 22.1 سال بود. اکثریت دانشجویان مورد بررسی (85.6 %) ساکن خوابگاه بودند. در این مطالعه تعداد 208 نفر از مجموع 389 نفر (54 %) دانشجویان رشته‌ها و مقطع کارشناسی تشکیل می‌دادند. در مطالعه حاضر بین میانگین نمره استرس و افسردگی با مقطع دانشجویان مورد مطالعه تفاوت معناداری مشاهده نشد (P>0.05). در حالیکه بین میانگین نمره هوش‌ هیجانی و مقطع دانشجویان مورد مطالعه اختلاف معناداری مشاهده شد (P<0.05). در مطالعه حاضر شیوع افسردگی برابر با 49.4 % گزارش شد که از این بین 21.9 % افراد دارای سطح خفیفی از افسردگی، 9.8 % از افراد دارای سطح متوسطی از افسردگی، 17.7 % از دانشجویان دارای سطح شدیدی از افسردگی مبتلا بودند. نتیجه‌گیری: باتوجه به شیوع گزارش شده افسردگی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند این میزان از نظر عدد بسیار بالا بوده که بایستی در خصوص آینده جوانان و خصوصا دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی نگران بود و تصمیمات و امکانات مناسب جهت کاهش میزان شیوع افسردگی توسط مسئولین مربوط اتخاذ گردد
 14. خلاصه:Background: The WHO has defined health as a complete physical, psychological and social well-being, and not only lack of illness and disability, which is why it is very important to address the issue of mental health. Mental health is one of the important dimensions of health and it is considered as one of the areas of health assessment in different societies. Mental health plays a vital role in ensuring the dynamism and efficiency of each community. Emotional and psychological disorders are one of the most important factors of disability and decrease in quality of life. According to the World Health Organization, out of every 4 people, 1 person suffers from one or more mental disorders at each stage of their lives. One of the most sensitive sections of the young people's life is entering university, as this will be accompanied by a large change in their social and interpersonal relationships. Therefore, the aim of this study was to Study and compare the stress, depression and emotional intelligence between students of MD and graduate students Birjand University of Medical Sciences Bachelor of Science in the academic year 2017-18. Methods: In this descriptive-analytical study, the population of our study was all students of different degrees of doctoral degree including dental, medical and undergraduate students: nursing, midwifery, laboratory sciences, occupational health, general and radiology, operating room and anesthesia students at Birjand University of Medical Sciences. The school year was 1396-97. The entry requirement was a student's informed consent to enter the study. Sampling was done randomly. Thus, the students were classified into three categories: general medicine, general dentistry and bachelor, and each class was selected according to the number of students in that class and the share of that class in the main sample. In this study, Beck depression questionnaire was used to assess the emotional intelligence of the students participating in the study. The standard questionnaire for SSEIT-33 was used to assess depression. The Dass21 questionnaire was used to assess the stress. The questionnaire was distributed by the facilitator among the students and completed the students themselves. Data was collected by SPSS software version 18 and Kolmogorov-Smirnov test was used to analyze the normal distribution of data. For data analysis, independent t-test was normal in case of normal and in case of non-normality, the Mann-Whitney test, Chi-square test, Fisher's exact test and one-way ANOVA test were used at a significance level of α = 0.05. Results: In this study, out of 389 students participating in the study, 131 (33.7%) students were male and 258 (66.3%) of the students were female. The mean age of the students participating in the study was 22.1 ± 1.9 years. The majority of students (85.6%) were residents of the dormitory. In this study, 208 out of 389 students (54%) were undergraduates and graduate students. In the present study, there was no significant difference between mean score of stress and depression with the students' level (P> 0.05). There was a significant difference between the mean score of intelligence and the students' level (P <0.05). In the current study, the incidence of depression was 49.4%, of which 21.9% had a mild depression, 9.8% had a moderate level of depression, and 17.7% of students had severe depression. Conclusions: Regarding the prevalence of depression among students of Birjand University of Medical Sciences, this rate is very high, which should be worried about the future of young people, especially medical students, and appropriate decisions and facilities to reduce the incidence of depression by relevant authorities
 15. توصیفگر: فشار روانی   Stress, Psychological
 16. توصیفگر: سازگاری روانی   Adaptation, Psychological
 17. توصیفگر: بهداشت روانی   Mental Health
 18. توصیفگر: هوش   Intelligence
 19. توصیفگر: هیجان ها   Emotions
 20. توصیفگر: دانشجویان   Students
 21. توصیفگر: روان شناسی   Psychology
 22. توصیفگر: دانشگاه ها   Universities
 23. استاد راهنما. اکبری، نرجس
 24. استاد مشاور. دستجردی، رضا
 25. استاد مشاور. شریف زاده، غلامرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها