درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اثر ضد باکتریایی سمان گلس‌آینومر در ترکیب با نانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط عصاره برگ نعناع (Mentha piperita) بر باکتری‌ های استافیلوکوکوس اورئوس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی
104 مرتبه مشاهده شده

بررسی اثر ضد باکتریایی سمان گلس‌آینومر در ترکیب با نانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط عصاره برگ نعناع (Mentha piperita) بر باکتری‌ های استافیلوکوکوس اورئوس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی

قربان زاده، فاطمه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WU ١٩٠ ‫ق‬٥٤٧‫ب‬ ١٣٩٧
 2. شماره پایان نامه:29
 3. کد دانشکده:دندانپزشکی
 4. پديدآور: قربان زاده، فاطمه.
 5. عنوان:بررسی اثر ضد باکتریایی سمان گلس‌آینومر در ترکیب با نانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط عصاره برگ نعناع (Mentha piperita) بر باکتری‌ های استافیلوکوکوس اورئوس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی / نگارش فاطمه قربان زاده.
 6. Title: Evaluation of the antibacterial effects of green synthesis of silver nanoparticles using mint extract in combination with glass ionomer cement on Staphylococcus aureus, Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus casei / By Fatemeh Ghorbanzadeh
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1397.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ح، 65 ص.: جدول، مصور
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: امروزه سمان گلس‌آینومر کاربرد گسترده‌ای در درمان‌های دندانپزشکی از جمله برای چسباندن براکت، پروتز ثابت، ترمیم و ... دارد. براکت‌های دندانی به مدت طولانی در دهان باقی می‌مانند، بنابراین دندان‌ها طی درمان ارتودنسی ثابت در‌ معرض پوسیدگی بیشتری قرار می‌گیرند. از آن‌جایی‌ که خواص ضدباکتریایی نانوذرات نقره امروزه به خوبی به اثبات رسیده‌ است، افزودن این نانوذرات به سمان گلس‌آینومر می‌تواند خطر پوسیدگی را در بیماران کاهش دهد. لذا هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر ضدباکتریایی سمان گلس‌آینومر حاوی نانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط عصاره نعناع فلفلی بر‌ روی باکتری‌های لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و استافیلوکوکوس اورئوس بود. مواد و روش‌ها: ابتدا نانوذرات نقره توسط عصاره نعناع سنتز شد و توسط تست‌های سایز ذره‌ای، UV-Visible، TEM و FTIR مورد بررسی قرار گرفت. دیسک‌های سمان گلس‌آینومر با غلظت 2 درصد نانوذره آماده شد. سپس اثر ضدباکتریایی سمان ترکیب شده با نانوذره نقره و سمان گلس‌آینومر به تنهایی در قیاس با دیسک آنتی‌بیوتیکی آمپی‌سیلین بر سویه‌های استاندارد باکتریایی لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از روش دیسک دیفیوژن و با سه بار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از آزمون‌های ناپارامتری کروسکال والیس، من ویتنی و آزمون دقیق فیشر در سطح 0/05=α تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: در مطالعه حاضر، بیشترین اثر ضدباکتریایی سمان حاوی 2 درصد نانوذره نقره سنتز شده توسط عصاره نعناع فلفلی برای لاکتوباسیلوس‌ اسیدوفیلوس گزارش گردید. میانگین قطر هاله عدم رشد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در اطراف سمان حاوی نانوذره نقره، 11/67 میلی‌متر بود که نسبت به استافیلوکوکوس اورئوس (8/67 میلی‌متر) و لاکتوباسیلوس کازئی (8/16 میلی‌متر) بیشتر بود. نتایج آنالیز آماری، اختلاف معناداری بین اثر ضدباکتریایی سمان حاوی 2 درصد نانوذره نقره سنتز شده توسط عصاره نعناع و سمان گلس‌آینومر معمولی برای تمام باکتری‌های مورد مطالعه نشان داد. هم‌چنین اختلاف آماری معناداری بین اثر ضدباکتریایی سمان حاوی 2 درصد نانوذره نقره سنتز شده توسط عصاره نعناع و آمپی‌سیلین بر روی تمام باکتری‌های مورد مطالعه مشاهده گردید. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بر اثر ضدباکتریایی سمان حاوی 2 درصد نانوذره نقره سنتز شده توسط عصاره نعناع تاکید می‌کند و نشان می‌دهد که این نوع سمان اثر ضدباکتریایی قابل توجهی بر باکتری‌های فلور دهان از جمله لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس کازئی و استافیلوکوکوس اورئوس (سویه کنترل) دارد. از این رو استفاده از نانوذرات نقره سنتز شده توسط عصاره نعناع فلفلی در ترکیب سمان گلس‌آینومر پیشنهاد می‌شود
 14. خلاصه:Background: Nowadays glass ionomer cement is widely used in dentistry for example in orthodontic banding, fixed partial, restoration and etc. Dental brackets remains in the mouth for a long time. Therefore, the teeth are more exposed to caries during orthodontic treatment. Since the antibacterial properties of silver nanoparticles have now been well proven, adding these Nanoparticles to glass ionomer cement can reduce the risk of caries in patients. Therefore, the aim of this study was to evaluate the antibacterial effect of green synthesis of silver nanoparticles using mint extract in combination with glass ionomer cement (GIC-AgNPs) on lactobacillus acidophilus,lactobacillus casei and staphylococcus aureus. Methods: At first, silver nanoparticles was synthesized by mint extract and cement discs were prepared with a concentration of 2% ؜nanoparticles. Then the antibacterial effect of this cement was compared with conventional cement and ampicillin disc by disc diffusion method and repeated for three times. The results were analyzed using Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, and Fisher's exact test for level α=0/05. Results: In the present study, the most antibacterial effect of GIC-AgNPs was reported for lactobacillus acidophilus. The results of statistical analysis showed a significant difference between the antibacterial effect of GIC-AgNPs and conventional GIC for all studied bacteria. The growth inhibition zone around the ampicillin disc was observed only in staphylococcus aureus. The mean diameter of the inhibition zone of lactobacillus acidophilus around the GIC-AgNP was 11.67 mm which was higher than staphylococcus aureus (8.67 mm) and lactobacillus casei (8.16 mm) bacteria. Conclusions: The results of this study emphasize the antibacterial effect of glass ionomer cement containing 2% silver nanoparticles synthesized by mint extract and It shows that this type of cement has a significant antibacterial effect on oral microbial flora including lactobacillus acidophilus, lactobacillus casei and staphylococcus aureus
 15. توصیفگر: سیمان های گلاس آینومر   Glass Ionomer Cements
 16. توصیفگر: مواد دندانی   Dental Materials
 17. توصیفگر: براکت های ارتدنسی   Orthodontic Brackets
 18. توصیفگر: ارتدنسی اصلاحی   Orthodontics, Corrective
 19. توصیفگر: جوهر نعناع   Menthol
 20. توصیفگر: نانوذرات   Nanoparticles
 21. توصیفگر: نقره   Silver
 22. توصیفگر: باکتری ها   Bacteria
 23. توصیفگر: استفاده از ابزار و وسایل   Instrumentation
 24. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 25. توصیفگر: درمان   Therapy
 26. استاد راهنما. گلدانی مقدم، محجوبه
 27. استاد راهنما. یوسفی، مسعود
 28. استاد مشاور. حنفی بجد، محمدیحیی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها