درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه میزان ترانسپورت کانال با استفاده از فایل Neoniti A1 با و بدون استفاده از Coronal Flaring (Neoniti C1) در کانال های انحنادار با استفاده از CBCT
63 مرتبه مشاهده شده

مقایسه میزان ترانسپورت کانال با استفاده از فایل Neoniti A1 با و بدون استفاده از Coronal Flaring (Neoniti C1) در کانال های انحنادار با استفاده از CBCT

علی پور هدایت آباد، سجاد.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WU ٢٣٠ ‫ع‬٨٥١‫م‬ ١٣٩٧
 2. شماره پایان نامه:32
 3. کد دانشکده:دندانپزشکی
 4. پديدآور: علی پور هدایت آباد، سجاد.
 5. عنوان:مقایسه میزان ترانسپورت کانال با استفاده از فایل Neoniti A1 با و بدون استفاده از Coronal Flaring (Neoniti C1) در کانال های انحنادار با استفاده از CBCT / نگارش سجاد علی پور هدایت آباد.
 6. Title: Comparison of Canal Transportation Using Neoniti A1 Files with and without Coronal Flaring (Neoniti C1) in Curved Root Canals Using Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) / By Sajjad Alipour HedayatAbad
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1397.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:د، 68 ص.: جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه: حفظ شکل و ساختار اصلی ریشه در طی آماده سازی کانال در کانال های کرودار همیشه حایز اهمیت بوده است. هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای ترانسپورت کانال توسط فایل های Neoniti A1 با و بدون rifice shaper (Neoniti C1) در کانال های انحنادار با استفاده از CBCT می باشد. مواد و روش کار: این مطالعه آزمایشگاهی بر روی 62 دندان مولر ماگزیلا یا مندیبل کشیده شده که دارای کروی حدود 20-40 درجه بود انجام شد. پس از ضدعفونی کردن دندان ها ریشه مزیال مولرهای مندیبل و مزیوباکال مولرهای ماگزیلا جدا شد و پس از مشخص شدن طول کارکرد درون نگهدارنده دست ساز مانت شدند. دندان ها بصورت تصادفی به دو گروه (در هر گروه 31 عدد دندان) تقسیم شدند. قبل از آماده سازی کانال، یک تصویر CBCT گرفته شد. در گروه اول، آماده سازی با استفاده از فایل Neoniti A1 به تنهایی انجام شد و در گروه دوم ابتدا فایل Neoniti C1 در 1/3 کرونال و سپس به دنبال آن Neoniti A1 جهت آماده سازی کانال استفاده شدند. در نهایت تصویر نهایی با تصویر اولیه گرفته شده تحت نرم افزار Planmeca Romexis تطبیق داده شد و نتایج حاصل در نرم افزار 18 SPSS مورد تجزیه‌ وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میزان ترانسپورت در همه مقاطع در گروه C1+A1 کمتر از گروه A1 بود اما از لحاظ آماری ارتباط معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (p>0.05). میزان ترانسپورت در هر دو گروه و در همه مقاطع (3 میلی متری، 5 و 7 میلی متری از اپکس) کمتر از 0/03 میلی متر بود. میزان مرکزیت کانال در گروه C1+A1 بیشتر از گروه A1 بود و در مقطع 3 میلی متری از اپکس، بین دو گروه از لحاظ میزان مرکزیت کانال ارتباط معنی داری وجود داشت (P:0.013). نتیجه گیری: استفاده از فایل های Neoniti A1 به تنهایی میزان ترانسپورت کانال های انحنادار را افزایش نمی دهد. اما مرکزیت فایل در گروه Neoniti C1+A1 بیشتر است
 14. خلاصه:Introduction: Maintaining root canal shape and structure during canal preparation in curved canals has always been challenging. The purpose of this study is to compare the canals transportation with Neoniti A1 files with and without Orifice shaper (Neoniti C1) in curved canals using CBCT. Methods: This experimental study was performed on 62 maxillary or mandibular molars with curvature of about 20-40 degree. After disinfecting the teeth, the root of the mesial and mesiobacal were removed and after determining of working length, mounted in a hand-made retainer. A CBCT image was taken before the canals was prepared. The teeth were randomly divided into two groups (31 teeth in each group). In the first group, the preparation was performed using the Neoniti A1 file alone, and in the second group, Neoniti C1 was first used at 1.3 coronals, followed by Neoniti A1 to prepare the canal. Finally, the final image was taken using the NewTom Scanner software, and the results were analyzed using SPSS 18 software Results: Transportation was lower in all section in the A1 + C1 group than in the A1 group, but there was no statistically significant relationship between the two groups (p> 0.05). The transport volume in both groups and in all sections (3 mm, 5 and 7 mm from the apex) was less than 0.03 mm. The centricity of the file in the canal in the C1 + A1 group is greater than A1 group, and in the 3 mm section of the apex, there is a significant correlation between the two groups in terms of the degree of centricity of the file (P: 0.013). Conclusion: The use of Neoniti A1 file alone does not increase the amount of canal transportion in curved root canals; but the file's centricity is better in the Neoniti C1 + Neoniti A1 group
 15. توصیفگر: آماده سازی ریشه دندان   Root Canal Preparation
 16. توصیفگر: درمان ریشه دندان   Root Canal Therapy
 17. توصیفگر: اندودانتیکس   Endodontics
 18. توصیفگر: پرتونگاری دندان   Radiography, Dental
 19. توصیفگر: روش ها   Methods
 20. استاد راهنما. ابراهیمی پور، صدیقه
 21. استاد مشاور. خانی، مریم
 22. استاد مشاور. سلمانی، فاطمه

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها