درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارزیابی اثرات محافظتی کوارستین و رزوراترول بر مارکرهای پیری ناشی از افزایش غلظت گلوکز درکشت سلولی کلیه انسانی و بافت کلیه موش های دیابتی
837 مرتبه مشاهده شده

ارزیابی اثرات محافظتی کوارستین و رزوراترول بر مارکرهای پیری ناشی از افزایش غلظت گلوکز درکشت سلولی کلیه انسانی و بافت کلیه موش های دیابتی

ابهرزنجانی، فاطمه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WK ٨٣٥ ‫الف‬١٩٦‫الف‬ ١٣٩٦
 2. شماره پایان نامه:455571
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: ابهرزنجانی، فاطمه.
 5. عنوان:ارزیابی اثرات محافظتی کوارستین و رزوراترول بر مارکرهای پیری ناشی از افزایش غلظت گلوکز درکشت سلولی کلیه انسانی و بافت کلیه موش های دیابتی / پژوهش و نگارش فاطمه ابهرزنجانی.
 6. Title: Evaluation of protective effects of Quercetin and Resveratrol on aging markers in human kidney cell under high glucose condition and kidney tissue of diabetic rats / By Fatemeh Abharzanjani
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1396.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:بیوشیمی بالینی
 13. توصیف ظاهری:ف، 120 ص.: مصور (بخشی رنگی)، جدول، نمودار
 14. خلاصه:مقدمه و هدف: بیماری دیابت، یکی از شایع ترین اختلالات غدد درون ریز می باشد. رزوراترول و کوارستین به عنوان آنتی اکسیدان های قوی گیاهی می توانند در کاهش عوارض ناشی از دیابت بر کلیه و نیز جلوگیری از پیری سلول های کلیه اثرات قابل توجهی داشته باشند. هدف از این مطالعه، تعیین اثرات محافظتی کوارستین و رزوراترول بر مارکرهای پیری ناشی از افزایش غلظت گلوکز در کشت سلولی رده ی جنینی کلیه انسانی (293HEK-) و بافت کلیه موش های صحرایی دیابتی شده نژاد ویستار بوده است. مواد و روش ها: در مطالعه تجربی و مداخله ای، از سلول های 293HEK- در شرایط هایپرگلایسمی و موش های دیابتی برای بررسی مارکر های پیری استفاده شده است. در کشت سلولی و نمونه های حیوانی، میزان متیل گلی اگزال و بیان ژن های پروتئین SMP30 و آنزیم بتا گالاکتوزیداز و نیز میزان پروتئین آنها، قبل و بعد از تیمار با رزوراترول، کوارستین و تیمار ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: غلظت بالای گلوکز، میزان متیل گلی اگزال (MG) و بیان ژن آنزیم بتا گالاکتوزیداز را نسبت به نمونه کنترل افزایش داده است. در حالی که تیمار رزوراترول، کوارستین و تیمار ترکیبی آن ها، میزان متیل گلی اگزال و نیز بیان ژن این آنزیم را در یک رفتار وابسته به غلظت به طور قابل توجهی کاهش داده است. همچنین بیان ژن پروتئین SMP30 را نسبت به گروه کنترل به طور قابل ملاحظه ای کاهش داده است در حالی که تیمار رزوراترول و کوارستین و تیمار ترکیبی بیان این پروتئین را به طور چشمگیری افزایش داده است. بررسی میانگین متیل گلی اگزال در موش های دیابتی با و بدون رزوراترول و کوارستین و تیمار ترکیبی آن ها در مدت زمان سه و شش هفته نشان می دهد که، درگروه دیابتی، میزان متیل گلی اگزال نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است. در حالی که تیمار رزوراترول، کوارستین و تیمار ترکیبی آن ها میانگین MG را در یک رفتار وابسته به غلظت به طور قابل توجهی کاهش داده است. در مورد میزان پروتئین SMP30 می توان بیان کرد که مدت زمان تیمار می تواند بر میزان تاثیرات رزوراترل و کوارستین بیافزاید. به طوری که در گروهی که به مدت زمان شش هفته تحت تیمار بوده اند، مشاهده شد که در گروه رزوراترول 2 اثر تیمار بسیار بالا بوده است و همچنین نتایج حاصل از گروه تحت تیمار با رزوراترول 1 و گروه ترکیبی نشان داد که دو گروه در مقایسه با گروه کنترل سالم تفاوت معنی داری نداشتند. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که رزوراترول و کوارستین به عنوان آنتی اکسیدان های قوی گیاهی می توانند در کاهش عوارض ناشی از دیابت بر کلیه و نیز جلوگیری از پیری سلول های کلیه اثرات قابل توجهی داشته باشند، به طوری که مدت استفاده از آنها می تواند بر میزان تاثیرات رزوراترل و کوارستین بیافزاید. همچنین رزوراترول در غلظت بالاتر و ترکیب رزوراترول و کوارستین اثرات بیشتری نسبت به سایر گروه ها داشتند. بنابراین می توان پیشنهاد کرد از رزوراترول و کوارستین در جهت توسعه مصرف ترکیبات گیاهی در صنعت فارماکولوژی به عنوان داروی مکمل در بهبود و درمان استرس ایجاد شده بواسطه غلظت بالای گلوکز برای جلوگیری از پیشرفت پیری سلول های کلیه بهره برد
 15. خلاصه:Introduction: Diabetes is one of the most common Endocrine disorders. Resveratrol and Quercetin as powerful herbal antioxidant caused reduce the complications of diabetes on the kidneys and have significant effects in preventing the aging of kidney cells. The purposes of this study were determination of protective effects of Quercetin and Resveratrol on aging markers due to increased glucose concentration in cell culture of the fetal human kidney (HEK-293) and kidney tissue of Wistar-induced diabetic rats. Method and Material: In this study, HEK-293 cells in hyperglycemia conditions and diabetic rats were used to evaluate aging markers. In cell culture and animal samples, amount of methylglyoxal and the expression of the SMP30 and β-galactosidase enzyme genes and amount of their proteins, before and after treatment with resveratrol, quarstin and combination therapy were studied. Results: High glucose situation caused increase amount of glyoxal and expression of beta-galactosidase enzyme gene compared to control sample. While treatment with Resveratrol, Quercetin and combination of them in a dependent manner significantly decrease the amount of methylglyoxal and gene expression of this enzyme. Gene expression of SMP30 protein significantly decreased compare to control group while treatment with Resveratrol, Quercetin and combination of them considerably increased this protein expression. The measurement of methylglyoxal in diabetic rats with and without Resveratrol and Quercetin and their combination therapy over a period of three and six weeks shows that in the diabetic group, methylglyoxal has increased compared to control group. While treatment with Resveratrol, Quercetin and combination of them considerably reduced methylglyoxal in a concentration-dependent manner. Regarding the amount of SMP30 protein, it can be argued that the duration of treatment can increase the amount of resveratrol and Quercetin effects. In the group that treated for six weeks, it was observed that the effect of treatment was considerable in resveratrol group 2. Also, results show that there was no significant difference between the groups that treatment with Resveratrol 1 and combination with the healthy control group. Conclusion: It can be concluded that resveratrol and quercetin, as potent herbal antioxidants, can have significant effects in reducing the complications of kidney diabetes, as well as preventing the aging of the kidney cells, so that the duration of using can increase Resveratrol and Quercetin effects. Also, Resveratrol in higher doses and the combination of Resveratrol and Quercetin had more effects than other groups. Therefore, it can be suggested that Resveratrol and Quercetin can use to develop the use of plant compounds in the pharmacology industry as a complementary drug in the treatment and improvement of stress caused by high concentrations of glucose to prevent the progression of aging of renal cells
 16. توصیفگر: دیابت شیرین   Diabetes Melitus
 17. توصیفگر: عوارض دیابت   Diabetes Complications
 18. توصیفگر: آنتی اکسیدان ها   Antioxidants
 19. توصیفگر: داروهای کاهنده قند خون   Hypoglycemic Agents
 20. توصیفگر: کلیه   Kidney
 21. توصیفگر: کوارستین   Quercetin
 22. توصیفگر: رزوراترول   Resveratrol
 23. استاد راهنما. همتی، مینا
 24. استاد راهنما. افشار قوچانی، محمد

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها