درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه ی شاخص های استرس اکسیداتیو در بیماران سکته ی حاد مغزی با افراد سالم
864 مرتبه مشاهده شده

مقایسه ی شاخص های استرس اکسیداتیو در بیماران سکته ی حاد مغزی با افراد سالم

ولوی، مریم.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WL ٣٥٦ ‫و‬٧٥٢‫م‬ ١٣٩٥
 2. شماره پایان نامه:786
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: ولوی، مریم.
 5. عنوان:مقایسه ی شاخص های استرس اکسیداتیو در بیماران سکته ی حاد مغزی با افراد سالم / ارائه دهنده مریم ولوی.
 6. Title: Comparison of indicators of oxidative stress in patients with acute stroke with healthy subjects / By Maryam Valavi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1395.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:بیوشیمی بالینی
 13. توصیف ظاهری:ع، 163 ص.: جدول، مصور (بخشی رنگی)
 14. خلاصه:زمینه و هدف: استرس اکسیداتیو به عنوان یک مکانیسم اساسی در پاتوژنز سکته‌های مغزی معرفی شده است. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه ی شاخص‌های استرس اکسیداتیو در بیماران سکته‌ی مغزی ایسکمیک و هموراژیک در دو نوبت ابتدای بستری و بعد از یک هفته می‌باشد .روش کار: این مطالعه مورد شاهدی بر روی 69 بیمار سکته مغزی (40 ایسکمیک و 29 هموراژیک) و 36 فرد سالم انجام گردید. نمونه‌گیری در دو نوبت زمان بستری و یک هفته پس از آن انجام شد. نسبت 8-oHdG/Cr در ادرار، ظرفیت آنتی اکسیدانی توتال، سطح گروه های تیول و F2-Isoprostane در نمونه سرم و میزان فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز و کاتالاز در گلبول های قرمز اندازه گیری شد. یافته ها: در روز اول بستری تفاوت معنا‌داری در 8-oHdG/Cr و F2-Isoprostane و TAC بین گروه‌های مورد و شاهد یافت نشد. اما سطوح تیول در گروه مورد (ایسکمیک و هموراژیک) بطور معنا‌داری کمتر از گروه شاهد بود. (p˂0.001) پس از یک هفته در گروه مورد در مقایسه با روز اول سطح تیول بطور معنا‌داری در هر دو گروه ایسکمیک (p=0.005) و هموراژیک (p=0.02) افزایش و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تنها در گروه هموراژیک کاهش یافته بود (p˂0.015) . میزان oHdG/Cr در روز هفتم بستری در بیماران هموراژیک افزایش معناداری را نشان داد. هم چنین در میزان F2-Isoprostane سرمی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در روز اول بستری بین گروه های آزمایشی و هفت روز بعد در مقایسه با روز بستری تفاوت معنی داری مشاهد نشد به جز در فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز که میزان آن در بیماران مبتلا به سکته مغزی هموراژیک به طور معنی داری افزایش نشان داد(0.05=P). نتیجه گیری: برخی از یافته های ما نشان داد وضعیت دفاع آنتی‌اکسیدانی بیماران سکته‌ی مغزی نسبت به گروه کنترل کمتر بود. اگرچه بعد از یک هفته مراقب، بهبود شاخص های استرس اکسیداتیو مشاهده گردید. لذا به منظور کاهش عوارض سکته های مغزی، تقویت سیستم آنتی اکسیدانی بدن می تواند مورد توجه قرار گیرد
 15. خلاصه:Background and aim: Stress oxidative is one of the main mechanisms involved in stroke pathogenesis. The present study was aimed to evaluate and compare the stress oxidative parameters on patients with ischemic or hemorrhagic stroke (IS or HS) in beginning and a week after their hospitalization. Methods: In this case-control study we enrolled 69 stroke patients (40 IS, 29 HS) as case and 36 normal individuals as control. Sampling was done twice: at the beginning and a week after hospitalization. 8-ohdg/cr in urine, serum total antioxidant capacity (TAC), thiol group and F2-isoprostane in serum samples and activity of SOD/Hgb , GPX/Hgb and CAT/Hgb enzymes in RBC were measured. Results: At the beginning of hospitalization, there was no significant difference in 8-oHdg/Cr , F2-isoprostane and TAC levels between case and control groups . but thiol group levels were significantly lower in the case groups (IS and HS) compared to control group (p ˂ 0.001). At one week after the time of hospitalization, the case patients showed a significant increase in thiol levels (IS at p = 0.005; HS at p = 0.02), but TAC values decreased (p ˂ 0.015) only in HS patients compared to at the time of hospitalization. rate of 8-oHdg/Cr on the seventh day of hospitalization showed a significant increase in hemorrhagic disease.also There were no significant differences between experimental groups in f2 isoprostane and antioxidant enzymes (SOD, GPx, and CAT), in first day and after one week except in SOD in which its activity was increased after one week in hemorrhagic stroke patients(P=0.05).Conclusion: Our results showed that the antioxidant defense status in stroke patients was lower in comparison with control. Improving antioxidant defense system especially in HS patients by some strategies such as natural antioxidant consumption was suggested
 16. توصیفگر: سکته مغزی عروقی   Cerebrovascular Accident
 17. توصیفگر: اختلالات عروقی مغزی   Cerbrovasculr Disorders
 18. توصیفگر: بیماری های مغز   Brain Disorders
 19. توصیفگر: استرس اکسیداتیو   Oxidative Stress
 20. توصیفگر: آنتی اکسیدان ها   Antioxidants
 21. توصیفگر: اثرات دارویی   Drug Effects
 22. توصیفگر: علت شناسی   Etiology
 23. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 24. استاد راهنما. زربان، اصغر
 25. استاد راهنما. دهقانی فیروزآبادی، محمد
 26. استاد مشاور. شریف زاده، غلامرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها