درحال بارگذاري...
اطلاعات داروئی بالینی: داروهای ژنریک ایران
538 مرتبه مشاهده شده

اطلاعات داروئی بالینی: داروهای ژنریک ایران

جاویدان نژاد، صادق.

 1. شماره راهنما: ‭QV ٤ ‫ج‬٢٣١‫الف‬ ١٣٧٣
 2. پدیدآور: جاویدان نژاد، صادق.
 3. عنوان و شرح مسئولیت:اطلاعات داروئی بالینی: داروهای ژنریک ایران / صادق جاویدان نژاد، ملوک حاجی بابائی؛ ویراستار ایرج متولی.
 4. ویرایش:ویرایش 2.
 5. نشر:تهران : نشر علوم دانشگاهی، 1373.
 6. توصیف ظاهری:2 ج.: جدول
 7. یادداشت:واژه نامه
 8. موضوع:داروشناسی - ایران.
 9. موضوع:داروها - ایران.
 10. شناسه افزوده:حاجی بابائی، ملوک نویسنده همکار.
 11. شناسه افزوده:متولی، ایرج ویراستار.

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها