درحال بارگذاري...

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه از حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه بازدید کردند.

بروز شده:  1400/09/27 12:10

 به گزارش مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه، جناب آقای دکتر میری، سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و جناب آقای دکتر یوسفی سرپرست مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه روز چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۰ از ساعت ۱۲ الی ۱۴:۱۵ از واحدهای زیرمجموعه حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بازدید کردند.

در این بازدید، امکانات و خدمات واحدهای حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی شامل کتابخانه مرکزی، علم سنجی، انتشارات علمی، ترجمان دانش، مرکز خدمات اطلاع رسانی، مجلات علمی معرفی و با همکاران شاغل  در این واحدها دیدار شد.

در پایان بازدید، نشستی با حضور معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، مسئول امور اداری معاونت تحقیقات، رئیس کتابخانه مرکزی و کارشناسان حوزه مدیریت اطلاع رسانی در سالن کنفرانس مرکز خدمات اطلاع رسانی برگزار شد و خدمات و برنامه های حوزه مدیریت اطلاع رسانی مورد بررسی قرار گرفت.

بازگشت