درحال بارگذاري...

نیازسنجی دوره های توانمندسازی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اجرا می شود.

بروز شده:  1400/05/02 10:15

با توجه به ضرورت توانمندسازی اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان در حوزه تحقیق و پژوهش و ارتقاء کیفیت پژوهش دانشگاه، معاونت تحقیقات و فناوری در نظر دارد دوره های پژوهشی مورد نیاز در ۶ حیطه ذیل به تفکیک ذیفعان برگزار نماید. بدین منظور ۷۰ موضوع پیشنهادی اخذ شده از ذینفعان در لینک نظرسنجی ذیل به تفکیک حیطه، قرار داده شده است وکلیه افراد فوق الذکر می توانند حداکثر تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ در این نظر سنجی شرکت نموده و اولویت های خود را مشخص نمایند.

قابل ذکر است دوره هایی که در لیست فعلی نباشند نیز می توان در کادر مربوطه پیشنهاد نمود. ضمنا به منظور استفاده حداکثری از پتانسیل اعضای محترم هیات علمی یا کارکنان، افراد می توانند خود را به عنوان مدرس در هرکدام از دوره های پژوهشی با ذکر قابلیت های خود کاندیدا نمایند.

بدیهی است برگزاری کارگاه ها در سال جاری بر اساس امتیاز کسب شده در هر کدام از موضوعات پیشنهادی صورت خواهد پذیرفت شد. امید است کلیه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و کارکنان در این نیازسنجی شرکت نمایند تا برگزاری کارگاه ها براساس نیازهای واقعی واحدهای دانشگاه منطبق گردد. 

محورهای پیشنهادی (۷۰ موضوع):

۱. منابع اطلاعاتی و مهارت های جستجو ( ۹ موضوع )

۲. روش شناسی و طراحی مطالعات ( ۱۱ موضوع )

۳. نگارش و انتشار مقالات علمی ( ۱۴ موضوع )

۴. نرم افزارهای پژوهشی و مرجع نگاری ( ۱۰ موضوع )

۵. شرکت های دانش بنیان و گرنت های پژوهش ( ۷ موضوع )

۶. تجهیزات و تکنیک های آزمایشگاهی ( ۱۹ موضوع )

 نیازسنجی دوره های آموزشی 

بازگشت