درحال بارگذاري...

جلسه بررسی فعالیتهای سه ماهه اول برنامه عملیاتی ۱۴۰۰ حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه برگزار شد.

بروز شده:  1400/04/14 09:10

جلسه هم اندیشی و ارزیابی مستندات مربوط به پایش برنامه عملیاتی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ واحدهای حوزه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی یکشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ در محل سالن کنفرانس مرکز خدمات اطلاع رسانی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه که مدیر اطلاع رسانی پزشکی، رئیس کتابخانه مرکزی و ۵ نفر از کارشناسان حوزه های مختلف حضور داشتند هر یک از کارشناسان مسئول فعالیتهای مختلف برنامه عملیاتی، مستندات تهیه شده بر اساس چک لیست ارزشیابی مربوط به حوزه خود را ارائه و در پایان برنامه هایی جهت بهبود و ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد شد.   

بازگشت