درحال بارگذاري...

دسترسی به ما

در صورت هر گونه سوال یا نظر، انتقاد و پیشنهاد، درباره خدمات کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از فرم تماس مقابل استفاده فرمایید.

 در زیر شما می توانید یک نقشه راه سریع برای رسیدن به کتابخانه دانشگاه را مشاهده نمایید.

 شماره تلفن های ضروری کتابخانه های دانشگاه:

بخش امانت و گردش منابع کتابخانه مرکزی                       3-32381762-056

کتابدار بخش عضویت کتابخانه های دانشگاه                         32381764-056

کتابدار منابع و مدارک کتابخانه دیجیتال دانشگاه                    32381754-056

کتابخانه بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند                              31622034-056

کتابخانه بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند                              31624480-056

کتابخانه بیمارستان رازی بیرجند                                      2-31626471-056

کتابخانه دانشکده دندان پزشکی                                        32381704-056

کتابخانه دانشکده پیراپزشکی فردوس                                  32730997-056

کتابخانه بیمارستان حضرت رسول فردوس                             32730997-056

کتابخانه بیمارستان شهید چمران فردوس      (داخلی 7107) 5-32722801-056

کتابخانه دانشکده پرستاری طبس                                       32383462-056

کتابخانه بیمارستان مصطفی خمینی طبس                         32383077-056

کتابخانه دانشکده پرستاری قاین                                        32531764-056

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه

بیرجند، خیابان آیت ا... غفاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، ساختمان کتابخانه مرکزی

وب سایت: mim.bums.ac.ir

نشانی الکترونیکی: scimanage@bums.ac.ir

تلفن:   05632381755

نمابر:   05631631133 

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه

وب سایت: centlib.bums.ac.ir

نشانی الکترونیکی: library@bums.ac.ir

تلفن:  05632381751

نمابر:  05631631133

 

نقشه مسیر